Legitimation för yrken inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land

Vårdförbundet ser positivt på att Socialstyrelsen vill ha likartade regelverk för alla legitimationsyrken, oavsett utbildningsland. Handläggningstiderna bör kortas, men det får inte innebära att kvaliteten i prövningen försämras.

Det är positivt att Socialstyrelsen utfärdar föreskrifter om vad som gäller för legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården vid utbildning från tredje land. Även om den föreslagna regleringen inte innebär några stora förändringar i praktiken anser förbundet att det är bra att den nuvarande legitimationsprocessen kodifieras. Detta bl.a. för att det ökar förutsägbarheten för de sökande. Det är bra att regelverken för legitimation vid utbildning från EU och EES respektive tredje land formuleras så lika som möjligt och att samma regelverk gäller för alla legitimationsyrken.

Vårdförbundet anser det angeläget att handläggningstider förkortas ytterligare, men detta får inte innebära att kvaliteten i prövningen försämras. När det gäller förslaget till föreskrifter anser Vårdförbundet följande:

Jämförbar utbildning

När det gäller jämförelsen av den sökandes utbildning och den svenska utbildningen är det viktigt att klargöra vad som avses med "väsentligen". Detta behöver inte göras i själva föreskriften, utan kan göras i Socialstyrelsens information på webben. Det är bra med minskat fokus på granskning av sökandens dokumentation om utbildning i tredje land. Ett kunskapsprov kan ge bättre och mer värdefull information om den sökandes kunskaper och färdigheter.

Praktisk tjänstgöring

Vårdförbundet anser att den sökande, förutom fullgjort kunskapskrav, ska ha godkända resultat i svenska och svenska författningar innan praktisk tjänstgöring kan påbörjas. Beträffande motiveringen till detta hänvisar Vårdförförbundet till de synpunkter förbundet lämnade 2017-02-07 över Socialstyrelsens förslag till intyg för praktisk tjänstgöring för sjuksköterskor utbildade utanför EU och EES. Dessa synpunkter gäller beträffande alla legitimationsyrken och inte enbart beträffande sjuksköterskor. Vårdförbundet hänvisar även i övrigt till nämnda remissvar beträffande praktisk tjänstgöring.

När det gäller längden på den praktiska tjänstgöringen bör det finns någon form av vägledning och rekommendationer på Socialstyrelsens webb. Vårdförbundet vill, även om det inte kan regleras i nu aktuella föreskrifter, framhålla att är det angeläget att alla vårdgivare, offentliga och privata, ska vara skyldiga att tillhandahålla platser för praktisk tjänstgöring. För att sökanden ska kunna få praktisk tjänstgöring krävs samordning med andra aktörer. Ansvaret för att få praktisk tjänstgöring kan inte enbart läggas på den enskilde sökande.

Kunskaper i svenska författningar

Det är bra att Socialstyrelsen tagit fram en webbaserad kurs i svenska författningar. Förbundet utgår från att den webbbaserade examinationen är tillförlitlig och rättsäker och att det går att säkerställa vilken person som utfört provet. Detta gäller även vid genomförande av kunskapsprovet.

Språkkunskaper

Goda språkkunskaper är avgörande för en god och säker vård. Vårdförbundet är därför positivt till de föreslagna språkraven och att de regleras på föreskriftsnivå.

Vårdförbundet vill även hänvisa till remissvar från Svensk sjuksköterskeförening.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist