Departementspromemorian Vissa ändringar i läkemedelslagen

Vårdförbundet tillstyrker de förslag som lämnas i promemorian.

All hälso- och sjukvård ska baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta bör även gäller beträffande läkemedel. Vårdförbundet anser att alla läkemedel ska omfattas av de grundläggande kraven i läkemedelslagen. Läkemedlen ska vara av god kvalitet och vara ändamålsenliga, dvs. vara verksamma för sitt ändamål och vid normal användning inte ha skadeverkningar som står i missförhållande till den avsedda effekten.

Det finns inget vetenskapligt stöd för att antroposofiska medel är ändamålsenliga. Vårdförbundet tillstyrker därför promemorians förslag om att ta bort regeringens möjlighet att bevilja tillstånd till försäljning av vissa antroposofiska medel.

Vårdförbundet tillstyrker även de övriga förslagen i promemorian.

Carita Fallström, förbundsjurist