Skatteverkets promemoria Samordningsnummer för asylsökande

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Förbundet tillstyrker promemorians förslag.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Förbundet har drygt 113 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Vårdförbundet arbetar för en personcentrerad och säker vård och en jämlik hälsa. När det gäller vård till asylsökande och s.k. papperslösa är Vårdförbundets grundläggande utgångspunkt att alla människor har rätt till hälsa samt att vård ska ges solidariskt och efter behov. Asylsökande och papperslösa borde ha rätt till vård i samma omfattning och på samma villkor som den övriga befolkningen. Varje patient, utan åtskillnad, har rätt till säker vård av god kvalitet.

Synpunkter

Vårdförbundet håller med om att förslaget om samordningsnummer kan förbättra patient- och rättsäkerheten för asylsökande. Vårdskador och risker för vårdskador kan minska genom reducerad risk för förväxling av patienter och att man får möjlighet att följa upp vård och behandling både på individuell och på aggregerad nivå.

Förbundet vill samtidigt lyfta vikten av att samordningsnummer bara används för de syften de är avsedda för. Samordningsnummer ska inte kunna används på sätt som medför negativa konsekvenser för asylsökande. Om det finns risk för någon form av missbruk av samordningsnummer kan det leda till brist på förtroende som i sin tur leder till att asylsökande inte använder sig av samordningsnummer vid kontakt med vården. Det måste göras klart och tydligt att uppgifter om användande av samordningsnummer inom hälso- och sjukvården inte får spridas utanför vården. När det gäller samordningsnummer som inte längre är aktiva pga. att den asylsökande fått ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, är det särskilt viktigt att bevaka att regelverk om sekretess följs. Det finns tyvärr fortfarande okunskap såväl om asylsökandes och papperslösa rätt till vård som om regelverk om sekretess och tystnadsplikt.

Samordningsnummer kan bidra till en lösning av de problem som asylsökande kan uppleva vid kontakter med vården. Det löser dock inte problem med identifikation i vården av papperslösa som inte är eller har varit asylsökande. Även om denna grupp är förhållandevis liten jämfört med de som är asylsökande är det angeläget med någon form av nationell reglering av s.k. reservnummer eller annan form av unik identifikation så att säkerhet i vården kan säkerställas även för denna grupp.

Frågan om samordningsnummer har varit aktuell tidigare. Den togs bl.a. upp av Utredningen om vård för papperslösa m.fl. i betänkande Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet (SOU 2011:48). Där angavs på s. 338 ff att det var angeläget att berörda myndigheter snarast skulle få regeringens uppdrag att utreda och utforma ett system för att på något sätt fastställa asylsökande och papperslösa personers identitet och med detta som grund kunna hitta en ändamålsenlig ordning för att i det medicinska sammanhanget hålla ordning och reda på vilka insatser som gjort för vem och när och varför. I betänkandet hänvisades till en avsiktsförklaring mellan Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Migrationsverket om bl.a. användande av samordningsnummer i befintliga register. Enligt avsiktsförklaringen skulle Migrationsverket kunna beställa samordningsnummer för asylsökande personer så snart Skatteverket kunde tillhandahålla en elektronisk tjänst för ändamålet. Betänkandet remissbehandlades inte, utan regeringen kom i stället med promemorian "Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd" (Ds 2012:36). I den efterföljande propositionen (prop. 2012/13:109) angavs på s. 51 ff att berörda myndigheter skulle få i uppdrag att utreda och ta fram förslag på en mer ändamålsenlig ordning för dokumentation och rutiner för vårdens identifiering av den aktuella målgruppen.

Det har nu gått flera år sedan frågan om samordningsnummer för asylsökande aktualiserades. Det är bra att det nu har kommit ett konkret förslag om hur man ska kunna använda samordningsnummer för asylsökande. Vårdförbundet vill understryka att det är angeläget att en lösning av denna viktiga fråga inte försenas ytterligare.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist