Några frågor om offentlighet och sekretess (Ds 2016:2)

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian. Förbundets svar begränsar sig till förslaget om förbättrat skydd för offentliganställdas personliga integritet (kap. 7). Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att utvidga sekretessen i personalsocial verksamhet i 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Hälso- och sjukvårdspersonal inom offentlig hälso- och sjukvård har idag ett skydd i 10 § offentlighets- och sekretessförordningen (OSF) för uppgifter om bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående. Sekretessen gäller om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men. Det är alltså fråga om sekretess med omvänt skaderekvisit, dvs. huvudregeln är sekretess.

Enligt förslaget i promemorian ska motsvararande skydd finnas för alla offentliganställda i OSL. När det gäller telefonnummer anges att skyddet ska gälla för privat telefonnummer istället för hemtelefonnummer som idag, och att skyddet beträffande bilder ska utvidgas till att gälla även interna presentationer av myndighetens personal. Dessa ändringar välkomnas av förbundet. I promemorian anges att insynsintresset för tjänstemäns privata kontaktuppgifter och uppgifter som rör närstående till personalen är ytterst begränsat. Detta håller Vårdförbundet med om. Förbundet instämmer också i övrigt i den intresseavvägning som gjorts mellan insynsintresset och integritetsintresset.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist