Upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska

Remissvar om upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska. Vårdförbundet tillstyrker Socialstyrelsens förslag om att ovan nämnda föreskrifter ska upphävas. Förbundet tillstyrker också förslaget om övergångsbestämmelser.

Vårdförbundet har i tidigare remissvar daterat den 5 februari 2014 anfört att Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:9) om undantag från kravet på legitimation för vikarie på anställning som sjuksköterska bör upphävas. När det gäller förbundets motivering till detta hänvisas till det tidigare remissvaret.

Vårdförbundet välkomnar Socialstyrelsen förslag och delar Socialstyrelsen uppfattning om varför föreskrifterna bör upphävas. Förbundet delar också Socialstyrelsens uppfattning om att det är lämpligt och rimligt att föreskrifterna upphävs vid utgången av oktober 2015 samt att upphävandet inte ska påverka de beslut om anställningar som fattats med stöd av föreskrifterna före nämnda tidpunkt.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström
Förbundsjurist

Ort och datum

Handläggare

Stockholm 2015-08-31

Carita Fallström

Vår referens

Er referens

30601-2015/1461

 

4.1.1-17851/2015