Remissvar angående Läkemedelsverkets rapport "Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte"

Vårdförbundet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerade rapport. Förbundet har tidigare lämnat synpunkter till Läkemedelsverket under arbetet med rapporten.

I vårt svar till Läkemedelsverket i mars 2015  sammanfattade vi Vårdförbundets ställningstaganden enligt nedan:

”Förbundet kan inte finna att underlaget i rapporten stödjer rekommendationen att generisk förskrivning inte införs i Sverige. Vi finner det anmärkningsvärt att rapporten utan att ha fullföljt utredningsuppdraget enligt direktiven går emot en stark och välgrundad opinion bland vårdens professioner. Vårdförbundet anser att det är angeläget med en noggrann analys av de exempel som finns på genomförd generisk förskrivning. I övrigt stödjer förbundet de andra förslagen i rapporten som syftar till att öka patientsäkerheten vid läkemedelsbehandling och generiskt utbyte.”

Då Vårdförbundets synpunkter avseende generisk förskrivning inte beaktats i den slutliga rapporten finner vi ingen anledning av avge något annat yttrande än det som lämnades till Läkemedelsverket den 26 mars i år. Vi vill också hänvisa till det brev som skickades till Sjukvårdsministern den 5 juni undertecknat av åtta ordföranden i professionsorganisationer inom vård och apoteksväsende, däribland Vårdförbundets ordförande.