Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning

Remissvar Slutbetänkandet Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning (SOU 2014:87) Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över slutbetänkandet. Vårdförbundets remissvar begränsar sig till den del som handlar om hantering av maskinell dos. Förbundet är i huvudsak positivt till de förslag som lämnas beträffande maskinell dos.

Vårdförbundets synpunkter

Behovsbedömning

Dosdispensering medför en säker, ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Dosdispensering bidrar också till ett ökar oberoende för personer som bor hemma och behöver stöd i sin läkemedelshantering. Det sparar också sjukskötersketid i och med att sjuksköterskan inte behöver iordningställa läkemedlen manuellt. Idag görs behovsbedömning av maskinell dos av läkare vid förskrivningstillfället. Den som bäst, och i praktiken ofta, avgör om en patient behöver dos är dock en sjuksköterska vid särskilt boende eller inom hemsjukvården. Det är de som dagligen möter patienterna och som kan bedöma på vilket sätt läkemedlen bäst bör levereras till patienten. Vårdförbundet anser därför att behovsbedömningen även ska kunna göras av sjuksköterskor inom den kommunala hälso- och sjukvården respektive hemsjukvården.

 Idag upphandlas dostjänsten av landstingen, men det är i huvudsak den kommunala vården som använder tjänsten som stöd vid läkemedelshantering. Man bör därför  överväga om kommunerna ska få ett mer övergripande ansvar för införande av dosdispensering inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att möjliggöra denna förändring bör staten omfördela delar av läkemedelsbudgeten från landsting till kommun samt ta initiativ till riktade åtgärder för att öka användning av dos.

Generikautbyte

Enligt slutbetänkande ska regelverket för det generiska utbytet anpassas för dos. Den som bedriver maskinell dosdispensering ska få, men inte behöva byta ut maskinellt dosdispenserade läkemedel. Vårdförbundet tillstyrker detta och vill samtidigt framhålla att läkemedel bör bytas ut så lite som möjligt. Generikautbyte kan innebära risker för patienter och frågan om generikautbyte bör främst avgöras utifrån patientens behov och inte utifrån de kostnader som är förknippade med kalibrering och byte av de kassetter som används i dosmaskinerna.

Läkemedelsgenomgångar

I betänkandet föreslås även att informationen till patient om läkemedlen bör förbättras genom krav på läkemedelsgenomgångar för dospatienter. Vårdförbundet instämmer i detta. Läkemedelsgenomgångarna för dessa patienter kan med fördel utföras av sjuksköterskor.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande