Förslag till ändring i patientsäkerhetslagen om tillfällig yrkesutövning till följd av yrkeskvalifikationsdirektivet

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över promemorian. Förbundet yttrar sig inte över de delar som handlar om läkare och tandläkare.

Tillfälligt yrkesutövande

Vårdförbundets huvudsakliga uppfattning är att de som ska vara yrkesverksamma inom hälso- och sjukvården ska ha en svensk legitimation, dvs. att yrkeskvalifikationerna ska ha erkänts i förväg. Förbundet är, främst ur patientsäkerhetssynpunkt, bekymrat över vad det kommer att innebära om yrkesutövare som ska vara verksamma i landet tillfälligt, inte ska vara legitimerade.

Vårdförbundet skrev bl.a. i sitt remissvar över betänkandet Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande (SOU 2014:19) att man behöver förtydliga vad som gäller vid tillfälligt tillhandahållande av tjänster. Detta gäller bl.a. vilken titel som får användas och hur lång tid som avses med ”tillfälligt”.

Förbundets inställning var, och är fortfarande, att sjuksköterskor och barnmorskor som tillhandahåller tjänster tillfälligt bör använda titlar av vilka det framgår att de saknar svensk legitimation. Frågan om titlar är också av intresse för röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och specialistsjuksköterskor som kontrollerats på förhand enligt den generella ordningen. Även beträffande dessa bör det av titlarna framgå att de saknar svensk legitimation respektive inte har svensk specialistsjuksköterskeexamen.

Titeln utgör en viktig information till annan personal. Den kan också vara en viktig information för patienterna. I Sverige har vi under många år haft en särskild reglering om skyddade yrkestitlar och skyddade specialistbeteckningar. Förbundet anser att det är viktigt att värna om det förtroende som de skyddade titlarna ger patienterna och allmänheten. 

När det gäller frågan om specialistutbildade sjuksköterskor och tillfälligt yrkesutövande kan vi inte se att detta tagits upp i betänkandet och vi har inte heller hittat några uttryckliga skrivningar om detta i Yrkeskvalifikationsdirektivet. Beträffande specialistutbildade sjuksköterskor anser vi att den ordning som gäller idag bör fortsätta gälla, dvs. att Socialstyrelsen beslutar vilka som ska ha rätt att kalla sig specialistsjuksköterska.

När det gäller ”tillfälligt” bör denna tid vara begränsad och inte överstiga tre månader. Man ska inte kunna ”stapla” flera perioder med tillfälligt yrkesutövande på varandra, för att kunna komma undan kravet på legitimation. 

Promemorian

I den promemoria som förbundet nu fått lämna synpunkter på klargörs inte läget beträffande tillfälligt yrkesutövande och det begränsade underlaget gör det svårt att ta ställning till förslagen. 

Om regeringen kommer fram till att det krävs en sådan reglering som föreslås i promemorian för att det ska kunna bedömas att Sverige genomfört det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet i svensk rätt, kan förbundet acceptera att en reglering genomförs genom förskrifter av regeringen. Vårdförbundet förutsätter dock då att förbundet, och andra berörda yrkesorganisationer, kommer att få vara delaktiga vid framtagandet av de kommande föreskrifterna. Detta mot bakgrund av att frågeställningarna beträffande titlarna och hur lång tid som avses med ”tillfällig” yrkesutövning, är av stor vikt för Vårdförbundet och de som är medlemmar i förbundet.

Detta gäller inte bara sjuksköterskor med ansvar för allmän hälso- och sjukvård, specialistsjuksköterskor och barnmorskor, utan även röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker. Förbundet anser därför att det fortsatta arbetet med titlar m.m. bör genomföras i nära samverkan med Vårdförbundet och de andra yrkesorganisationer som är berörda av frågeställningarna.