Nya regler om upphandling (SOU 2014:51 och Ds 2014:25)

Vårdförbundet tillstyrker förslagen om nya upphandlingsregler. Förbundet är positivt till att möjligheterna att ta miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn förtydligats och utvidgats. Förbundet välkomnar särskilt tydligheten med att man vid upphandling ska kunna ställa krav på lön, pensioner, försäkringar och andra anställningsvillkor som är i nivå med kollektivavtal. Förbundet hade dock helst sett att man skulle kunna ställa krav på kollektivavtal.

Bakgrund

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Medlemmarna i Vårdförbundet arbetar inom såväl offentlig som privat verksamhet. Förbundet har cirka 110 000 medlemmar, varav drygt 90 000 är yrkesverksamma inom hälso- och sjukvård. Av dessa är cirka 11 000 verksamma inom enskild hälso- och sjukvård som finansieras med skattemedel. De enskilda verksamheterna inom hälso- och sjukvården bedrivs huvudsakligen efter upphandling enligt LOU eller LOV. Upphandlingarna påverkar medlemmarnas anställningsvillkor och arbetsmiljö. Upphandlingar påverkar också vårdverksamheternas kvalitet och innehåll. Hur upphandlingar regleras är därför en viktig fråga för Vårdförbundet.

Vårdförbundets utgångspunkter

Vården och omsorgen behöver ett utbud av olika vårdgivare och utförare där enskilda entreprenörer har en given plats. Varje individ ska ha möjlighet att själv välja vård och vårdgivare respektive omsorg och utförare. För att garantera rätten till ett fritt och individuellt val är det nödvändigt att vården och omsorgen präglas av öppenhet och av mångfald i fråga om innehåll, form och utförare. En ökad reell valfrihet bidrar till att medborgarens ställning stärks och att vården och omsorgen utgår från medborgarens behov. Vårt fokus är verksamheternas kvalitet och innehåll samt medarbetarnas anställningsvillkor och arbetsmiljö. Detta gäller oavsett om det är fråga om en kommunal, privat eller idéburen verksamhet.

Vid upphandling av vård och omsorg måste huvudmännen bli bättre på att formulera och ställa krav i förfrågningsunderlagen. Kraven måste vara konkreta och precisera innehållet i vården. Vi anser bl.a. att man redan vid upphandlingen ska slå fast vilken kunskap och kompetens personalen ska ha. Många individer har behov av många och skiftande kontakter inom systemet för att få den vård och omsorg som krävs. Det är viktigt att man vid upphandling beaktar att samverkan, samordning och kontinuitet ska fungera när vård och omsorg upphandlas, vare sig det handlar om LOU eller LOV. Individernas behov ska vara avgörande vid utformningen av vård och omsorg.

Förbundet anser också att det bör finnas förutsättningar – för de som vill – att verka som självständiga vårdgivare. Vi vill ha fler små och medelstora utförare i vården. Huvudmännen bör utforma sina krav på ett sådant sätt att de kan uppfyllas av små och medelstora företag. Höjda gränser för direktupphandling och uppdelning av kontrakt i delkontrakt skulle kunna gynna mindre företag.

Innovationskrafter och innovationsstöd behövs för både produkter och tjänster. Vår erfarenhet inom vård och omsorg är att det behövs mer kraftfulla åtgärder för att också fånga utveckling och tillväxt kring tjänsteinnovationer.

Vårdförbundets principiella uppfattning är att det vid offentlig upphandling alltid ska ställas krav på att löne- och anställningsvillkor är i enlighet med de kollektivavtal som normalt tillämpas där arbetet utförs. Helst bör man kunna ställa krav på kollektivavtal.

Vårdförbundet anser vidare – i vart fall i avvaktan på kommande ev. reglering - att alla offentliga upphandlingar ska innehålla krav på meddelarskydd motsvarande det som gäller för offentligt anställda. Ytterligare krav som bör ställas är skydd för anställda och andra verksamma som slår larm om missförhållanden i verksamheten.

Om och när den etiska plattformen blir klar, bör det ställas krav på anslutning till den.

Vidare måste huvudmännen bli bättre på att följa upp att leverantörerna verkligen lever upp till de krav som ställts. I avtalen måste det tydligt framgå vilka resultat som ska redovisas och hur ofta det ska ske. Redovisningen bör ske öppet så att det är tydligt vilka resultat som uppnås.
Vårdförbundets synpunkter på förslagen

Vårdförbundet anser att förslaget till ny reglering i huvudsak ligger i linje med Vårdförbundets utgångspunkter ovan. Vi vill dock särskilt framhålla följande:

Förbundet är positivt till att möjligheterna att ta miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn förtydligats och utvidgats. Förbundet välkomnar särskilt tydligheten med att man vid upphandling ska kunna ställa krav på lön, pensioner, försäkringar och andra anställningsvillkor som är i nivå med kollektivavtal. Förbundet hade dock helst sett att man skulle kunna ställa krav på kollektivavtal.

Likaså välkomnar förbundet att kontrollen av att de miljö-, social-, och arbetsrättsliga bestämmelserna följs, bör genomföras under upphandlingens relevanta delar.

När det gäller onormalt låga anbud anser Vårdförbundet att det är bra att möjligheten att förkasta ett onormalt lågt anbud blir en skyldighet när anbudets pris inte kunnat förklaras tillfredsställande. Det är viktigt att förklaringar som ger anledning att anta att leverantören inte skulle ge kollektivavtalsliknande villkor eller som ger anledning anta att arbetssökande eller arbetstagare hos leverantören diskrimineras, inte kan anses vara tillfredsställande förklaringar. Det är också viktigt att kvalitet och patientsäkerhet uppmärksammas vid låga anbud. Låga anbud får aldrig accepteras om det finns risk för att verksamhetens kvalitet och patientsäkerhets påverkas negativt.

Vårdförbundet har sett exempel på att allt för lågt pris lett till att utföraren gått i konkurs med efterföljande negativa arbetsrättsliga konsekvenser för medlemmar i Vårdförbundet.

Övrigt

Det finns dessvärre en okunskap i verksamheterna om vilka krav man kan ställa vid upphandling idag. Det finns exempelvis en utbredd missuppfattning om att det i princip bara är priset som är avgörande. Vårdförbundet anser att det är viktigt att få ut kunskap om de nya reglerna i verksamheterna, särskilt nu när det ska vara ökat fokus på miljöhänsyn, sociala hänsyn och arbetsrättsliga hänsyn.

VÅRDFÖRBUNDET

Sineva Ribeiro

Förbundsordförande