Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Vårdförbundet tillstyrker förslaget om valfrihet inom hemtjänsten. Förbundet delar utredarens uppfattning om att valfrihet kan leda till att brukarnas ställning i omsorgen stärks.

Vårdförbundet är ett yrkes- och fackförbund för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. En viktig del av förbundets politik är att patientens ställning i hälso- och sjukvården ska stärkas och att individen och dennes behov ska stå i centrum. Patienten ska ha inflytande över vården och en del av detta är att vårdtagaren själv ska kunna välja vård, både beträffande utförare och innehåll. För detta krävs att det finns en reell valfrihet, dvs. att det finns olika utförare av vård att välja mellan. Förbundet har samma uppfattning även beträffande omsorg och nu i aktuellt fall, hemtjänst. Brukaren ska således kunna välja utförare och innehåll i hemtjänsten.

Vårdförbundets synpunkter på förslaget om valfrihet inom hemtjänsten

Vårdförbundet instämmer i betänkandets sammanfattning av skälen för ett obligatoriskt införande av valfrihet inom hemtjänsten (s. 159 ff). Valfrihet inom hemtjänsten innebär dock inte per automatik att brukarens ställning och självbestämmande stärks. För detta krävs noggranna bedömningar av hur valfrihetssystemet utformas så att risker för ojämlik omsorg för de som har svårt att göra egna val motverkas.

Förbundet vill utöver detta framhålla följande delar som viktiga.

Kommunernas ansvar vid upphandling

Oavsett om kommunen väljer att använda sig av LOV eller LOU, eller en kombination av båda, är det väsentligt att kommunen har helt klart för sig vilka kvalitetskrav som ska gälla och att dessa kvalitetskrav följs upp. När det gäller kvalitetskrav och uppföljning av dem ska lika villkor gälla mellan egenregiverksamhet och upphandlad verksamhet. Vid upphandlingen bör stor uppmärksamhet också fästas vid krav i förfrågningsunderlaget på goda arbetsvillkor för de anställda, kollektivavtal, bemanning som säkerställer kunskap och kompetens, scheman som tillgodoser goda arbetstider m.m.

En fråga som är viktig för brukarna är också kontinuitet. Här är det viktigt att kommunen är medveten om och gör ett strategiskt val utifrån hur de olika upphandlingsformerna, LOU respektive LOV, påverkar kontinuiteten. Förutom detta påverkar givetvis också avtalens utformning och innehåll kontinuiteteten. Denna aspekt bör uppmärksammas exempelvis genom krav på scheman som medför att brukaren får träffa samma personer. Ytterligare en förutsättning för kontinuitet är förbättrade villkor för de anställda såsom bättre arbetsmiljö och arbetstid som gör det attraktivt att arbeta kvar inom hemtjänsten.

Information

För att brukaren ska kunna utnyttja valfriheten fullt ut krävs lättillgänglig och kvalitetssäkrad information om möjligheten att välja och om utförarna. Särskilt viktigt är att brukarna kan värdera och jämföra kvaliteten hos utförarna.

Samverkan

De som har hemtjänst har också ofta behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, exempelvis i form av hemsjukvård. Vård och omsorg måste samverka med varandra. Ofta handlat det om att vården delegerar medicinska arbetsuppgifter till personalen inom hemtjänsten. De delegerade arbetsuppgifterna kan exempelvis handla om läkemedelshantering, såromläggning m.m. Det är då viktigt att samverkan och kommunikation mellan hemsjukvård och hemtjänst fungerar bra. Alltför många utförare av hemtjänst och många personalbyten hos utförarna kan försvåra en bra samverkan. De kan också utgöra en patientsäkerhetsrisk. Det är viktigt att kommunerna har detta klart för sig vid utformandet av valfriheten för brukaren och att villkoren och omfattningen av valfriheten beaktar hur samverkan mellan vård och omsorg kan lösas på bästa sätt.

VÅRDFÖRBUNDET

Carita Fallström

Förbundsjurist