Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring (Ds 2012:50)

Vårdförbundet har tagit del av ovan rubricerade remiss och anser det positivt att Sverige nu stramar upp regelverket kring marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring och instämmer i huvudsak med föreliggande förslag.

Vårdförbundet är inte remissinstans i denna fråga men har trotts det valt att lämna synpunkter på förslaget. Här följer några mer preciserade kommentarer till föreliggande förslag.

Sammanfattning

Vårdförbundet anser:

  • att den skärpning av regleringen avseende marknadsföring av bröstmjölksersättning som föreslås i huvudsak är bra
  • att all form av marknadsföring av bröstmjölksersättning bör förbjudas
  • att det krävs ett förtydligande av vilken typ av publikationer som ska tillåtas för att möjliggöra tillsyn av verksamheten
  • att ordet marknadsföring tas bort i rubriken före 7- 11 §§ samt i paragraftexten och ersätts med produktinformation.

Förbud mot marknadsföring

I 3§ anges att marknadsföring av modersmjölksersättning endast tillåts i publikationer som är särskilt inriktade på spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer.

Vårdförbundet anser att all form av marknadsföring av modersmjölksersättning borde förbjudas. När det gäller publikationer särskilt inriktade på spädbarnsvård är de inte alltid endast är avsedda för professionella yrkesutövare och når därmed allmänheten. Det företag som producerar och tillhandahåller produkterna kan i god vetenskaplig anda publicera vetenskapliga artiklar i vetenskapliga tidskrifter på motsvarande premisser som andra forskare.

Vårdförbundet anser också att lagförslaget borde innehålla något om andra medier än enbart publikationer, radio och TV. Idag finns medier som är avsevärt mer tillgängliga för allmänheten så som exempelvis YouTube.

Vårdförbundet anser att det krävs ett klargörande i frågan om vilka publikationer som kan tillåtas. I annat fall blir möjligheten att utöva tillsyn på området svår att genomföra om inte rent av omöjlig.

Särskilda bestämmelser vid marknadsföring

I 7-11 §§ tar föreliggande förslag upp frågor som handlar om produktinformation och vad den får och inte får innehålla.

Vårdförbundet anser att detta inte handlar om marknadsföring utan om produktinformation. Därför borde ordet marknadsföring tas bort såväl i rubrik som i paragraftexterna och i övrigt är innehållet i paragraferna bra.

Vårdförbundet anser avslutningsvis att det är något anmärkningsvärt att inte vara en ordinarie remissinstans. Vårdförbundet representerar majoriteten av de yrkesutövare i vården som möter blivande och nyblivna föräldrar. För barnmorskor och sjuksköterskor som dagligen möter dessa föräldragrupper är en viktig uppgift att förmedla sakkunnig och korrekt information om nutrition till det väntade och nyfödda barnet.

VÅRDFÖRBUNDET

Kerstin Belfrage
Förbundsombudsman
Gruppen för yrke och villkor