Delbetänkandet Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna m.m. (SOU 2013:23)

Vårdförbundets yttrande begränsar sig till den del av betänkandet som handlar om överväganden och förslag gällande ersättning vid läkemedelsskador, kap. 3. Vårdförbundet tillstyrker de förslag som lämnas i kap. 3.

Vårdförbundet delar utredningens uppfattning att skydd vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsaspekt och att det finns ett behov av ett förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskada.

Det är inte tillfredsställande att olika ersättningsregler gäller för olika läkemedel. Det är också otillfredsställande att patienter inte informeras om vad som gäller beträffande ersättning vid läkemedelsskador.  

Vådförbundet har i tidigare remissvar framhållit att läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen, eller har annat godtagbart skydd för patienten, inte ska kunna ingå i läkemedelsförmånerna. Utredningen har kommit fram till att detta inte är möjligt med hänsyn till gällande EU-rätt. Vårdförbundet har inga invändningar mot denna bedömning och anser att det är bra att regeringen i stället på EU-nivå arbetar för en förändring av produktansvarsdirektivet. Förbundet anser också att utredningen gjort kloka avväganden och bedömningar beträffande andra möjligheter som att utkräva skadeståndsansvar för s.k. utvecklingsskador, att Läkemedelsförsäkringens ska ta ett solidariskt ansvar, ex gratia-ersättning, förskrivningsrätt inskränkt till läkemedel som omfattas av försäkringen samt obligatorisk kollektiv försäkring.

Vårdförbundet instämmer i förslagen om att enskilda som förskrivs läkemedel ska informeras om ersättningsskyddet samt att den enskilde ska kunna motsätta sig utbyte i de fall han eller hon bedömer att det utbytbara läkemedlet omfattas av ett sämre skydd vid läkemedelsskador än det förskrivna. Likaså är det bra att den enskilde inte ska behöva stå för mellanskillnaden mellan det förskrivna läkemedlet och det utbytbara läkemedlet.

Vårdförbundet delar utredningens uppfattning att förslagen kommer att innebära ett förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskador samt att de bidrar till ökad medvetenhet hos förskrivare, apotek och patient att vid val av läkemedel även ta hänsyn till skyddet vid läkemedelsskador. 

VÅRDFÖRBUNDET
Sineva Ribeiro
Förbundsordförande