Svar till Socialdepartementet om ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst

Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att inrätta en inspektion för vård och omsorg. Genom förslaget får vi en tydlig gränslinje mellan tillsyn och kunskapsutveckling, bidragsgivning och meddelande av föreskrifter. Det är inte optimalt som idag, att en och samma myndighet både granskar och kunskapsstyr verksamheten.

Promemorian Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

Stockholm 2012-08-21, Handläggare: Carita Fallström.

Allmänt

Socialstyrelsen har idag vitt skiftande uppdrag, allt ifrån tillsyn och kunskapsstyrning till regler och tillstånd samt statistik och utvärdering. Vårdförbundet är positivt till att myndigheten delas i en tillsynsmyndighet och en myndighet som arbetar med kunskap.

En renodlad inspektionsmyndighet ger så som anges i promemorian flera vinster. Den nya myndighetens uppdrag blir tydligare och man undviker de dubbla roller Socialstyrelsen har idag.

Om det bildas en ny myndighet för tillsyn är det ytterst angeläget att en väl fungerande samverkan kommer till stånd mellan den nya myndigheten och Socialstyrelsen. Samverkan och effektivt informationsutbyte mellan myndigheterna är nödvändigt för att utveckla och förbättra tillsyn, normering och kunskap inom vård och omsorg.

Även om Vårdförbundet är positivt till aktuellt förslag innebär regeringens förslag ett begränsat genomförande av Statens vård- och omsorgsutrednings förslag i slutbetänkandet Gör det enklare. Man skapar två nya myndigheter - Vårdinspektionen och en ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek - samt behåller de som finns i dag. Istället för att gå från 12 myndigheter till 4, blir det nu 14 myndigheter. Det är angeläget att reformarbetet inte stannar vid dessa två nya myndigheter utan att regeringen fortsätter med genomförandet av förslagen i Gör det enklare.  

Tillsynen

Vårdförbundet anser att det är mycket viktigt att få till stånd en väl fungerande och samordnad tillsyn över vård och omsorg. Tillsynen ska bedrivas systematisk, likvärdigt och enhetligt över hela landet. Så som Statskontoret konstaterat krävs enhetliga rutiner och bättre uppföljningssystem än idag.

Tillsynen måste också vara mer rättsäker än idag. Av Statskontorets rapport framgår exempelvis att stickprov visat på en rad brister i tillsynsbesluten. Vårdförbundet har också, genom sitt stöd till medlemmar som anmälts, erfarenheter av brister i besluten. Det får inte förekomma att myndigheten kritiserar vårdpersonal i beslut utan att berörd personal informerats och fått möjlighet att yttra sig.

Tillsynen kan inte bara handla om granskning av att regelverket efterlevs. Det krävs också mer vägledning och rådgivning om hur man ska tillämpa regelverket så att den nya myndigheten kan bidra till ett successivt lärande så att skador och risker förbyggs och kvaliteten förbättras.

Kunskapsåterföringen från tillsynen på den nya myndigheten måste också fungera bättre än vad den gör idag. Detta gäller inte bara till tillsynsobjekten utan också till andra delar av vården. Av 7 kap. 9 § patientsäkerhetslagen framgår att Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivare om inträffade händelser som anmälts. Detta har inte gjorts på något systematisk sätt. Det som finns idag är ett nyhetsbrev ”Patientsäkerhet tema”. Förra året kom två nummer. I år har det inte kommit något nummer. Tidigare publicerades risk- och fallstudier, men det sker inte längre. Det finns en stor efterfrågan i vården om att i förebyggande syfte ta del av andras erfarenheter av vårdskador, händelseanalyserna av dem och vilka förebyggande åtgärder man vidtagit. En viktig uppgift för den nya myndigheten är att få ut erfarenheterna av klagomålsärenden och lex Maria och lex Sarah-ärenden.

Vårdförbundet är positivt till promemorians förslag om en tillsynsakut med akuteam som snabbt kan besöka en verksamhet som fått allvarliga klagomål. Förbundet skulle också vilja se att det inrättas någon form av ”Early Warning System”(EWS) eller något annat system för att snabbt få ut särskilt viktig och angelägen information om allvarliga patientsäkerhetsrisker till vårdgivarna.

Om yrkeslegitimationer

Socialstyrelsens nuvarande verksamhet med att utfärda yrkeslegitimationer för personal inom hälso- och sjukvården bör enligt förslaget vara kvar hos Socialstyrelsen. Inspektionen kommer dock att ha tillsynsansvaret och det är exempelvis dit vårdgivarna ska anmäla s.k. riskindivider. Det är också inspektionen som ska göra anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) i de fall myndigheten exempelvis anser att en legitimation ska återkallas eller att en legitimerad yrkesutövare ska föreskrivas prövotid. HSAN beslutar sedan om den yrkade åtgärden ska genomföras eller inte. Enligt aktuellt förslag är det således tre olika myndigheter som ska hantera frågor om yrkeslegitimationer i vården. I Gör det enklare förslås att inspektionen ska vara den myndighet som också utfärdar legitimationer. Detta borde övervägas ytterligare för att undvika den förvirring som kan uppstå om tre olika myndigheter ska hantera legitimationsfrågor.

Sammanfattande synpunkter

Vårdförbundet instämmer i att tillsyn bör utövas av en renodlad tillsynsmyndighet. Den föreslagna ändringen ger en bättre myndighetsstruktur än den vi har idag, men detta förslag kan inte ses utanför sitt sammanhang. Det kommer fortfarande att finnas flera myndigheter med delvis överlappande uppdrag. Det är därför viktigt att fortsätta med de övriga förslagen i slutbetänkandet. Gör det enklare.

 VÅRDFÖRBUNDET

 Sineva Ribeiro

Förbundsordförande