Remissvar om ändringar i föreskrifter SOSFS 2000:1 om läkemedelshantering

Vårdförbundet är positivt till att det införs bestämmelser om läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser. Förbundet har dock synpunkter på regleringen av hur dessa ska genomföras.

Ändringar av föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

 Stockholm 2012-04-24

Problembilden

 Vårdförbundet delar Socialstyrelsens problembild av läkemedelsanvändningen hos äldre. Vårdförbundet vill dock komplettera problembilden med att det finns för få specialistutbildade sjuksköterskor, framförallt inom äldrevården. Med fler specialistutbildade sjuksköterskor kan många av de läkemedelsrelaterade problemen för äldre minska och till och med upphöra. Specialistutbildade sjuksköterskor kan genom kunskap om äldre och deras behov samt genom kunskap om farmakologi utvärdera läkemedelsbehandling och ta initiativ till omprövning av läkemedelsordinationer. Sjuksköterskorna finns nära patienten och har genom sitt ansvar för helhetsbedömningen av patienten mycket goda möjligheter att ta ställning till olika behandlingar, inklusive läkemedelsbehandlingar.

Extern kvalitetsgranskning

 Socialstyrelsen förelår som allmänt råd att extern kvalitetsgranskning ska ske minst en gång om året. Vårdförbundet anser inte att detta ska vara frivilligt, utan att detta krav ska vara tvingande i föreskriftsform.

Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelse

 Läkemedelsgenomgångar och läkemedelsberättelser kan bidra till säkrare läkemedelshantering och det är därför bra med reglering avseende dessa. Det är dock mindre bra att det så gott som genomgående i texten hänvisas till läkare när det finns flera legitimerade yrkesgrupper som har förskrivningsrätt. Inom vården av äldre finns t.ex. specialistutbildade sjuksköterskor med förskrivningsrätt. Det vore bättre med mer yrkesneutrala skrivningar som exempelvis förskrivare på samtliga ställen i förslaget där det nu anges läkare.

 I förslaget till 5 a kap. 1 § anges att man vid läkemedelsgenomgångar vid behov ska samarbeta med andra yrkesutövare som deltar i vården av patienten. Vårdförbundet anser att ”vid behov” ska ta bort och att det borde var obligatoriskt med samarbete med de yrkesutövare som har kunskap om hur patientens läkemedelsbehandling fungerar i praktiken.

I förslaget till 5 a kap. 2 § 2 p. anges att en enkel läkemedelsgenomgång ska erbjudas vid nybesök hos läkare. Vårdförbundet anser att ”hos läkare” ska tas bort och att det räcker med att ange att ”nybesök i öppen vård”. Nybesöket kan lika gärna vara hos en distriktssköterska som hos en läkare.

5 a kap. 5 § skulle för tydlighetens skull kunna delas upp i två paragrafer så att det som börjar med ”Utöver…” inleder en ny paragraf.

Meningen ”När patienten vårdas i sluten vård, ska en fullständig och korrekt läkemedelslista i stället lämnas vid utskrivningen, skulle kunna kompletteras med ” … i stället för p. 3 lämnas … . Alternativt skulle man kunna utesluta ”i stället”. Samma påpekande om ”i stället” gäller även för 5 a kap. 8 § 3 st.

När det gäller 5 a kap. 8 § 1 st. så är det oklart vad som åsyftas med ” de andra åtgärder som behövs för en ändamålsenlig och säker läkemedelshantering”. Dessutom kan det vara andra yrkesgrupper än läkare som kan vara ansvariga för dessa åtgärder.

I förslaget till 5 a kap. 13 § 1 st. anges att en läkare ska ansvara för uppföljningen. Det kan lika gärna vara en förskrivare från en annan yrkesgrupp.

När det gäller de allmänna råden till paragrafen ovan anges att det är den fasta vårdkontakten, om denne är en läkare, som ska ansvara för uppföljningen. Det borde istället stå ”yrkesutövare med förskrivningsrätt”.