Remissvar avseende utredningen kring möjliggörande av generisk förskrivning

Vårdförbundet har beretts tillfälle att yttra sig över utredningen; Frivillig generisk förskrivning. Vårdförbundet är i huvudsak positiv till förslaget. Förbundet vill dock lämna följande synpunkter.

Allmänt

Vårdförbundet anser att det är bra att vi i Sverige inleder en process där vi övergår från att använda handelsnamn till generiskt namn i alla led i läkemedelshanteringen. I detta sammanhang är det konsekvent att man övergår till generisk förskrivning där utredningens förslag kan vara en utgångspunkt.

Konsekvenser för Vårdförbundets medlemmar

De av förbundets medlemmar som har förskrivningsrätt kommer att beröras av ett eventuellt beslut om frivillig generisk förskrivning. Naturligtvis kommer, som utredningen visar, en viss förenkling ske för förskrivarna. Utredningen beskriver på ett bra sätt den komplexitet som finns i det system som kommer att krävas för att hantera generisk förskrivning.

Patientsäkerhetsaspekten

Utredningen lyfter fram patientsäkerheten som ett viktigt argument för övergången till generisk förskrivning. Vårdförbundet vill här särskilt peka på kopplingen mellan läkemedelsförpackningen och den generiska förskrivningen.

Eftersom den största delen av vårdtagarna som konsumerar största mängden av förskrivna läkemedel är äldre finns en ökad risk för förväxling, över- eller undermedicinering. Äldre människor är mer beroende av igenkänningsfaktorn när det gäller läkemedelsförpackningar än yngre. Vårdförbundet har i andra sammanhang tillsammans med andra intressenter påpekat de risker som det nuvarande utbytessystemet orsakar. Vi vill här också särskilt hänvisa till det projekt för att standardisera utformningen av läkemedelsförpackningar i avsikt att minska förväxlingsrisken som bedrivits inom ramen för Samverkan för säker vård och där Läkemedelsverket varit delaktigt.

Förbundet vill dessutom betona vikten av att de IT-system som stödjer läkemedelshanteringen utformas så de även kan hantera de innehållsämnen som inte är verksamma substanser. Denna fråga kan inte skjutas upp på framtiden då innehållsämnena kan orsaka oönskade och oväntade reaktioner hos vissa vårdtagare.

Tidshorisont

Vårdförbundet framhåller betydelsen att tillåta övergången till generisk förskrivning ta den tid som behövs så att det kan ske utan att patientsäkerheten äventyras. När i tiden som förändringen skall genomföras beror på hur åtgärden prioriteras i förhållande till andra åtgärder som krävs för övergång till att använda generiska namn i läkemedelsbehandlingsprocessen och för att göra denna mer patientsäker.

Ekonomi

De föreslagna förändringarna kommer att generera en icke ringa kostnad. Vårdförbundet ställer sig tveksamt till om detta är den högst prioriterade åtgärden rörande åtgärder för att främja patientsäkerhet i läkemedelsbehandlingsprocessen. Förbundet anser att det här behövs en djupare analys och prioritering av olika patientsäkerhetsfrämjande åtgärder i läkemedelsbehandlingsprocessen.

Utbildning

Vårdförbundet anser att frågan om utbildningsinsatser måste sättas in i ett större sammanhang. Då övergången till generisk förskrivning bör vara en av flera åtgärder för att gå från handelsnamn till generiskt namn i läkemedelshanteringen måste också utbildningsinsatserna relatera till denna övergripande förändring. Förbundet ser positivt på den utbildningsinsats som beskrivs i utredningen och betonar att den är viktig för resultatet av genomförandet. Vårdförbundets yrkesgrupper har en central roll i läkemedelsbehandlingsprocessen även i de fall de inte är förskrivare och bör följaktligen särskilt beaktas vid planeringen av utbildningsinsatser. Även de den farmakologiska delen av grund- och specialistutbildningarna måste ses över i detta sammanhang.

Med vänlig hälsning,

VÅRDFÖRBUNDET

Maria Hallén, David Liljequist