Förslag till ändringsföreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker

Vårförbundets förslag till ändringsföreskrifter om mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet samt allmänna råd om tillämpningen av ändringsföreskrifterna.

Allmänt

Vårförbundet konstaterar att Rådets direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 i allt väsentligt har överförts till förslaget om Arbetsmiljöverkets föreskrifter om ändring i AFS 2005:1. Vi tillstyrker därför förslaget med de ändringar och kompletteringar som redovisas nedan.

Vårdförbundet tillstyrker även att Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om skydd mot blodsmitta (AFS 1986:23) i samband med ikraftträdandet upphävs.

Vårdförbundet hoppas att Arbetsmiljöverket skyndsamt bereder det fortsatta ärendet och snarast möjligt fastställer datum för ikraftträdande.

Lokaler, inredning och utrustning § 8a

I kommenteraren återfinns följande text: "Det kan finnas standarder som kan användas för att ta reda på vad som behövs för att uppfylla kraven i 8 a § på en fungerande säkerhetsfunktion."

Då det finns en standard enligt ovan föreslår Vårdförbundet att den citerade texten utgår och ersätts med följande text: "Om vassa föremål uppfyller standarden SS-EN ISO 23908 Skydd mot stick- och skärskador – Krav och testmetoder – skyddsfunktion för stickande och skärande engångsprodukter av typ injektionsnålar, introducers för katetrar och nålar för blodprovstagning kan de anses uppfylla kraven på fungerande integrerad säkerhetsfunktion."

Dekontaminering, hantering och överlämnande av kontaminerat avfall § 11

Denna paragraf handlar huvudsakligen om hanteringen ur ett avfallsperspektiv. Det finns dock en ytterligare aspekt på hanteringen innan avfallet uppfattas som avfall och det är hanteringen direkt efter det att det att vassa föremål använts på människa men innan de hamnar i en avfallsförpackning.

Vårdförbundet föreslår därför att kommentaren till § 11 kompletteras med följande text:

"Risken att smittas av en blodsmitta är högre för operationspersonal än för andra yrkesgrupper inom sjukvården då patienten ofta har ett öppet operationssår och det inte är ovanligt att personalen sticker eller skär sig på vassa instrument under operationen. Ett sätt att minska stick- och skärskador är att använda en överlämningsteknik av vassa instrument.

Tekniken kallas hands free-teknik och innebär att överlämna instrumenten utan att röra vid varandras händer. Tekniken kräver en neutral zon som placeras mellan operationspersonalen. Instrumenten placeras i den neutrala zonen av operationspersonalen för att sedan kunna plockas upp av någon annan i operationsteamet. En neutral zon kan vara av olika utformning som t ex assistansbord, markerat fält t ex en gummiduk eller en rondskål."

För att ytterligare belysa arbetet på en operationsavdelning bifogas Operationssjuksköterskans erfarenheter av att förebygga intraoperativa stick- och skärskador – en empirisk studie, Annika Schöning och Amina Hussein, Röda korsets högskola, Omvårdnadsvetenskap 2011.

VÅRDFÖRBUNDET

Pia Arndorff
Vice förbundsordförande