Under våren 2015 besvarade Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar en enkät om arbetsmiljö, vårdutveckling och ledarskap. Resultatet visar både på positiva och mindre positiva upplevelser när det gäller hur man ser på sina möjligheter att påverka verksamheten och vilka förutsättningar man har för att utföra ett bra arbete.

Genom enkäten vill Vårdförbundet få aktuell kunskap om hur cheferna har det på jobbet. Vilka förutsättningar det finns för att bedriva ett gott ledarskap och hur man som chef ser på ledarskapet i framtidens vård.

Resultat

I undersökningen har vi bland annat sett att:

  • Sju av tio chefer tycker att de i stor eller mycket stor utsträckning kan bidra till en positiv utveckling av den vård som deras verksamhet bedriver.
  • Hälften av cheferna upplever att de har rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete.
  • Cirka 95 procent av cheferna tycker att de åtminstone i viss utsträckning kan påverka vad som ska prioriteras i deras eget arbete.
  • Nio av tio chefer har någon form av ledarskapsutbildning.
  • Drygt fyra av fem chefer uppger att det haft ett utvecklingssamtal med sin chef det senaste året.

Vi har dessvärre också noterat flera tydliga utvecklingsområden, exempelvis:

  • Nästan hälften av cheferna upplever att de saknar rätt förutsättningar för att utföra ett bra arbete. Allt för många administrativa uppgifter, ständiga bemanningsproblem, bristande mandat från ledningen eller ett övermäktigt uppdrag begränsar ledarrollen.
  • Var femte chef har ett personalansvar för fler än 50 anställda.
  • I den grupp chefer som i snitt arbetar 50 timmar eller mer, så är det endast 17 procent som bedömer att de i mycket hög eller ganska hög utsträckning får tid för återhämtning från arbetet.
  • Hela 48 procent av cheferna i studien tycker att de i ganska liten utsträckning eller inte alls har tid till egen reflektion om sitt arbete.
  • För sex av tio chefer bör möjligheten till egen kompetensutveckling väsentligt kunna förbättras.

Metod och svarsfrekvens

Frågorna skickades ut under våren 2015 till samtliga chefsmedlemmar i Vårdförbundet i form av en webbenkät. Av de 3 623 chefer som fick enkäten svarade drygt hälften. 

Av de som svarat på enkäten är nio av tio chefer kvinnor. Omkring 46 procent är mellan 50 och 59 år. Cheferna är fördelade över alla län och regioner, varav flest respondenter finns i Stockholm och Västra Götaland. 40 procent arbetar inom slutenvård, resterande inom någon form av öppenvård. Den vanligaste positionen, cirka 70 procent, är första linjens chef eller motsvarande.

Tack!

Vi vill framföra ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på enkäten. Det är ett viktigt material för Vårdförbundets framtida arbete för dig som är chef eller ledare inom vården!

Har du frågor?

Har du frågor om enkäten kontakta Jonas Vallgårda, utredare på Vårdstrategiska avdelningen: jonas.vallgarda@vardforbundet.se.