Det går att förändra på arbetsplatsen! Vilket eller vilka sätt som ger bäst resultat beror på vilken fråga det handlar om, vad ni vill uppnå och hur beslutsvägarna ser ut på er arbetsplats. Här är några tips på hur ni kan påverka på arbetsplatsen tillsammans.

Bestäm vilken fråga som är viktigast

Bestäm tillsammans vilken eller vilka frågor som är viktigast att påverka på er arbetsplats. Formulera er kring problemet ni ser och vad ni uppnår med en förändring. Tänk på att inte driva för många frågor samtidigt. Välj era strider!

Plocka fram argument som stödjer den förändring ni vill åstadkomma eller ge förslag på hur en förändring kan gå till. Genom att ge förslag eller komma med idéer på en lösning får ni ett bra utgångsläge i en diskussion om förändringar.

Använd er av medlemsmötet

Den som är förtroendevald på arbetsplatsen brukar ordna medlemsmöten för er som är medlemmar i Vårdförbundet. Mötet är ett utmärkt tillfälle att samlas och bestämma vilka frågor som är viktiga att påverka på er arbetsplats. Om ni inte har någon förtroendevald kan ni som är medlemmar på arbetsplatsen ordna ett medlemsmöte och välja en förtroendevald på arbetsplatsen.

Fler påverkansmöjligheter med en förtroendevald

De arbetsplatser som har valt en förtroendevald har ofta större möjligheter att påverka. Den som är förtroendevald på arbetsplatsen får tid av arbetsgivaren för att utföra sitt förtroendeuppdrag och jobba med frågor som är viktiga för er som medlemmar. Den förtroendevalda är också skyddsombud och får i det uppdraget insyn i viktiga förändringar på arbetsplatsen och bjuds in till forum där det är möjligt att påverka.

Ta reda på beslutsvägarna

För att kunna påverka i en fråga behöver ni veta var ni bäst kan påverka. Ta reda på var och hur beslut tas på er arbetsplats.

De system som arbetsgivaren erbjuder, till exempel för vårdutveckling och avvikelsehantering, kan ge vägledning om i vilka forum olika frågor kan lyftas.

Att titta på ledningsstrukturen är ett annat sätt. Vilket inflytande har er närmaste chef? Lyft frågan med henne eller honom.

Använd de forum för påverkan som finns

Använd er av de formella forum för samverkan som finns på arbetsplatsen. Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper är två sådana. Ta reda på om det finns fler. Om inte den förtroendevalda på er arbetsplats deltar i samverkansgruppen ta reda på vem som är Vårdförbundets representant. Ta kontakt och beskriv er frågeställning och er tänkbara lösning! Men låt er inte begränsas av att vissa frågor behöver tas på en viss nivå. Finns det andra gångbara vägar, prova dem.

Inspireras av andra

Fråga hur andra påverkar. Prata med kollegorna på en annan avdelning. Kanske har de en bra löneprocess eller ett bra arbetsmiljöarbete som ni kan få inspiration av. Hur har de lyckats påverka och åstadkomma förändring? Kontakta också gärna Vårdförbundets lokala avdelningsstyrelse. De kan känna till en annan arbetsplats som lyckats åstadkomma de förändringar ni vill uppnå.

Om ni har en förtroendevald på arbetsplatsen är de träffar för förtroendevalda som din lokala avdelning ordnar ett utmärkt tillfälle att få tips och inspiration från andra arbetsplatser.

Vilka frågor driver din lokala avdelning?

Ta reda på vilka frågor er lokala avdelningsstyrelse arbetar med. Kanske driver de redan en fråga som ni också vill arbeta med. Ett bra sätt att engagera sig är att delta på din lokala avdelnings möten. Där får ni reda på vad som är på gång och kan själv ta upp aktuella frågor för diskussion. På årsmötet dit alla medlemmar bjuds in kan ni vara med och planera den lokala verksamheten för kommande året. Kontakta er lokala avdelning eller Vårdförbundet Direkt, för att ta reda på när årsmötet ska hållas.

Ta hjälp från kollegor från andra fackförbund

Ett annat sätt att påverka på arbetsplatsen är att gå ihop med kollegor från andra yrkesgrupper som är medlemmar i ett andra fackförbund. Då blir ni ännu fler som kan driva på och påverka både i dialog med er chef, på arbetsplatsträffar, i samverkan eller på annat sätt på er arbetsplats.

Hitta stöd i lagar och avtal

Lagstiftning och avtal är verktyg du kan använda dig av när du vill påverka. Mer information om viktiga lagar och avtal finns på våra webbsidor för förtroendevalda.

Inspireras av Vårdförbundets politiska idéer

Vårdförbundet arbetar för att påverka makthavare att fatta beslut som gynnar en god vård och som skapar bra villkor för medlemmarna. Det är ett arbete som pågår lokalt, nationellt och internationellt. I Vårdförbundets vision och i avsnittet Engagemang och påverkan kan ni läsa mer om vad Vårdförbundet vill uppnå i flera olika frågor. Här kan ni också hämta inspiration och argument i påverkansarbetet på din arbetsplats.