Med våra yrkeslegitimationer följer ett etikansvar som förpliktigar. Nu mer än någonsin ska vi värna allas lika värde och allas lika rätt till vård.

Sammanhållning

När detta skrivs är jag nyligen hemkommen från ett inspirerande möte med sjuksköterskekollegor från våra grannländer. Vi var många som slöt upp i Danmark och firade 100 år av Sjuksköterskornas Samarbete i Norden (SSN) och jag är glad att berätta att jag blivit vald till vice ordförande i den konstellationen. Vi förenas i en yrkesstolthet och i det etikansvar som följer med våra legitimationer. Detsamma gäller de andra livsviktiga yrkesgrupper som Vårdförbundet organiserar: barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.

Legitimationens värde

Vårdförbundet kommer att fortsätta påverka för att värna legitimationernas värde och en säker vård, i dialog med de nya politiska styren som tagit plats runt om i landet. Vi ska påverka regeringen för att säkra nationellt reglerade specialistutbildningar även för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Hälso- och sjukvården behöver mer specialisering, inte mindre! Och vi kommer fortsätta arbeta emot att arbetsgivarna använder sig av ”kompetensväxling” för att lösa brist på utbildad personal. I brist på personer med rätt kompetens så försöker arbetsgivarna lösa bemanningen med icke legitimerade yrkesgrupper, vilket äventyrar patientsäkerheten och leder till en sämre arbetsmiljö för dig. Vårdförbundets budskap till arbetsgivare och politiker är att kompetensväxling kommer att förvärra bristen, inte avhjälpa den – och att det urholkar värdet av legitimationen och dess kvalitetskrav.

Allas rätt till vård

Såhär efter valet i en ny mandatperiod så står vi inför ett nytt politiskt landskap. Vårdförbundet kommer att fortsätta arbeta för att värna allas lika värde och allas lika rätt till vård. Vi som förening har en lång historia av att aktivt arbeta för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde och mot rasism och främlingsfientlighet. Vi utgår från de grundläggande värderingar som förbundet vilar på och som formuleras i stadgans första paragraf. Det förstärks ytterligare av kopplingen till de yrkesetiska koder som bärs av varje medlem genom yrkeslegitimationen.

Vi står upp för rätten till hälsa som en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett liv i värdighet för alla i Sverige, oavsett härkomst, bostadsort eller socioekonomisk status.

Är du i en arbetssituation där du upplever ökad belastning för att du inte har tillräckligt många legitimerade kollegor? Eller vill arbetsgivaren att du ska snabbutbilda, handleda eller arbetsleda icke legitimerad personal, på ett sätt som känns fel? Ta hjälp och stöd av våra rådgivare, kolla på vardforbundet.se/direkt eller ring Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 – du är inte ensam i detta!

Ur min agenda:

  • 27 september: Deltar på Vårdförbundet avdelning Praktikertjänsts årsmöte
  • 3 oktober: Sjuksköterskedagarna av Svensk sjuksköterskeförening
  • 6-7 oktober: Deltar på Vårdförbundet avdelning Kalmars årsmöte
  • 17 oktober: Deltar på Unizons webbinarium Mäns våld mot kvinnor
  • 21 oktober: Styrelsemöte Union to Union