Vårdförbundet har sagt upp avtalen Bransch D, E och F och förhandlingar har inletts med Almega Vårdföretagarna. Fokus ligger på arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv samt ökad livslön och förbättrade pensionsvillkor.

Privata verksamheter behöver – liksom alla andra arbetsgivare – ta ett aktivt ansvar för att utveckla och bedriva en hälso- och sjukvård som både är patientsäker och som också blir en attraktiv arbetsplats för medlemmar i Vårdförbundet. En attraktiv arbetsplats som erbjuder både möjlighet att kunna göra lönekarriär i yrket över tid, att kunna utvecklas i arbetet och att ha en god arbetsmiljö som gör det möjligt att arbeta heltid ett helt yrkesliv.

En stor andel av medlemmarna i privat sektor arbetar deltid. Det är en viktig jämställdhetsfråga att öka förutsättningarna till heltidsarbete. Här ser Vårdförbundet att parterna gemensamt behöver både utreda förutsättningarna närmare och analysera vilka insatser som kan behöva vidtas för att öka andelen heltidsarbetande. Det handlar bland annat om frågor kring arbetstidens förläggning, arbetsmiljön och möjlighet att förena arbetsliv med ett socialt liv.

2020 infördes begreppet särskilt yrkesskicklig i löneavtalen för Bransch D, E och F. Vi ser i Vårdförbundets löneenkät att avtalet börjar ge resultat, men att mer behöver göras. Cirka 25 procent av de intervjuade anger att de av sin chef bedömts vara särskilt yrkesskicklig och att de fått en större löneökning än de som inte bedömts vara särskilt yrkesskickliga.

Men vi behöver gemensamt fortsätta att följa att det verkligen är erfarenhet och särskild yrkesskicklighet som premieras vid lönesättningen. Därutöver ser vi också skillnader i lön mellan män och kvinnor.

För att locka och behålla yngre medarbetare är regler och ersättningar i samband med föräldraledighet centrala. Vårdförbundet konstaterar att både regler och ersättningar i avtalen Bransch D, E och F släpar efter övriga avtalsområden.

Det är särskilt viktigt för parter inom kvinnodominerade sektorer att kontinuerligt arbeta för en ökad jämställdhet på arbetsmarknaden. Pensionsvillkoren inom Almega Vårdföretagarnas avtalsområde är inte konkurrenskraftiga i jämförelse med resten av arbetsmarknaden – det behöver vi ändra på.

Om avtalen som har sagts upp

Avtalen Bransch D, E och F gäller mellan Vårdförbundet och Almega Vårdföretagarna. Avtalen är uppsagda och löper ut den 31 december 2022. Avtalet ska nu omförhandlas med start under oktober.

Avtalen omfattar totalt cirka 5 700 medlemmar.