Parterna inom Svenska Kyrkans avtalsområde har kommit överens om ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för anställda inom Svenska Kyrkan. Den nya överenskommelsen ger motsvarande möjligheter till omställnings- och kompetensstöd som för regioner, kommuner och kommunala bolag. Det nya omställningsavtalet gäller från och med den 1 oktober 2022.

Anställda inom Svenska Kyrkan får därmed, precis som inom resten av arbetsmarknaden, tillgång till kompetenshöjande insatser och omställning under hela arbetslivet och möjlighet till ett livslångt lärande med säkrad finansiering för studier under anställningen.

Avtalet omfattar många fler arbetstagare än idag och innehåller ett antal nyheter: flera olika studiestöd, avgångsersättning och kompletterande a-kassa vid tvist och ogiltigförklaring av uppsägning. Det innehåller också löneutfyllnad, som ersätter det nuvarande lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön.

Det nya avtalet gäller för alla ärenden som påbörjas från och med den 1 oktober 2022. Arbetstagare vars anställning upphör genom arbetsbrist eller sjukdom före den 1 oktober 2022 ersätts enligt det gamla omställningsavtalet.

Kyrkans trygghetsråd administrerar även fortsättningsvis omställnings- och kompetensstöden.

Arbetsmarknadens parter har under det senaste året förhandlat fram överenskommelser för anpassning till en förändrad lag om anställningsskydd (LAS), utökat omställningsstöd och möjligheter till studiestöd. Liknande överenskommelser har förhandlats fram för anställda i privata företag, staten och för regioner, kommuner och kommunala bolag. Anställda inom Svenska Kyrkan ges i och med denna överenskommelse motsvarande möjligheter till omställningsstöd och kompetensstöd.

Vårdförbundet är ett av tolv förbund som i samverkan förhandlar på Svenska Kyrkans avtalsområde. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation (SKAO).