Vårdförbundet har tillsammans med övriga fackliga parter och SKR/Sobona sett att det kan finnas ytterligare behov utöver de undantag som redan finns kopplade till minst 11 timmars alternerande dygnsvila. Dispensen ska tillämpas restriktivt och kan som mest medge att jour och arbete tillsammans kan förläggas upp till maximalt 24 timmar.

Den 1 oktober börjar nya regler kring dygnsvila att gälla för anställda i regioner, kommuner och kommunala företag. Läs mer om de nya reglerna här.

Förändringarna sker med anledning av synpunkter från EU-kommissionen och utgår från att skyddslagstiftningen ska följas och leda till bättre arbetsmiljö, större förutsägbarhet i schemat och möjlighet till ordentlig vila och återhämtning. Utöver regeln om minst 11 timmars sammanhängande och alternerande dygnsvila, finns också några begränsade möjligheter till planerade undantag från dygnsvilan och ett undantag vid oförutsedd händelse.

– Förändringarna är ett viktigt steg i Vårdförbundets arbete för ett hållbart yrkesliv, särskilt för medlemmar som arbetar dygnets alla timmar, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet. Men vi har sett att de redan befintliga undantagen kanske inte räcker för delar av vissa verksamheter och att det kan finnas ett behov av att kunna utvidga möjligheten att förlägga arbete och jour tillsammans i upp till 24 timmar.

Dispensöverenskommelsen gäller från 2024-02-01 och innebär alltså att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour i vissa fall kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

Det är den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag som fattar beslut om att begära en tidsbegränsad dispens. Beslut om dispens fattas sedan av Centrala parters arbetstidsnämnd och tas strikt utifrån verksamhetens behov.

– Dispensen ska tillämpas restriktivt och kan bara ges när alla andra möjligheter att bemanna verksamheterna har prövats och det inte finns några andra rimliga alternativ. Arbetsgivaren måste alltså först ha gjort allt för att försöka förlägga enligt regeln eller några av de undantag som redan finns. Det ska också göras en intresseavvägning mellan individens rätt till minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet.

Kompenserande vila ska ges i direkt anslutning till arbetstid som fullgjorts enligt dispensen och motsvara minst den sammanlagda arbetstid som ordinarie arbetstid och jour varat. Dispens kan beviljas för som längst ett år åt gången.

EU ska ta ställning till överenskommelsen

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna bedömer att de skärpta reglerna i Allmänna bestämmelser (AB) och dispensöverenskommelsen möter både allmänhetens behov av samhällsviktiga välfärdstjänster och de krav som EU-kommissionen ställer på att lag och kollektivavtal ger medarbetarna ett tillräckligt starkt skydd.

Dispensöverenskommelsen kommer att skickas till EU-kommissionen och ingå i den granskning som görs av den överenskommelse om arbetstid som träffades av parterna den 30 november 2022.

Centrala parter inrättar ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar. 

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. Till begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parters arbetstidsnämnd.

Överenskommelsen gäller från och med 2024-02-01.

Ladda ner överenskommelsen här (pdf)

Följande parter har undertecknat överenskommelsen:

  • SKR
  • Sobona
  • Kommunal
  • Allmän kommunal verksamhet
  • Vårdförbundet
  • Sveriges Lärare
  • Akademikeralliansen
  • Sveriges Läkarförbund