Avgörande för att klara vårdbemanningen under pandemin, men den långvariga krisen satte stor press på medarbetare och arbetsmiljö. Det visar en partsgemensam utvärdering av krislägesavtalet.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna i kommunsektorn har gjort en gemensam utvärdering av krislägesavtalet. Den visar att krislägesavtalet har varit en förutsättning för att klara bemanningen i vissa verksamheter under pandemin.

- Utvärderingen visar att ett avtal som reglerar arbetsvillkor i intensiva krislägen behövs för att klara bemanningen men också att det har varit mycket pressande för medarbetare som varit anvisade under alltför långa perioder. Vårdförbundet har under hela pandemin lyft och påtalat de brister i tillämpningen av krislägesavtalet som blivit synliga. Vi har tryckt på hårt för bättre möjlighet till vila och återhämtning samt gränser för anvisningstidens längd, vilket åtgärdades i det nya avtalet i somras, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef, Vårdförbundet.

Krislägesavtalet aktiverades för första gången i en region i början av april 2020 som en åtgärd för att säkra personalförsörjningen utifrån det ökade trycket på intensivvården till följd av covid-19. Sedan mars 2020 har krislägesavtalet varit aktiverat ytterligare 13 gånger i sammanlagt tio regioner. Den partsgemensamma utvärderingen visar att det varit en mycket tuff arbetsmiljö för de medarbetare som arbetat länge under avtalet.

Innan utvärderingen var slutförd omförhandlades krislägesavtalet och delvis nya villkor började gälla den 1 juli 2021. Flexibiliteten i avtalet, med undantag från både arbetstidslagen och ordinarie kollektivavtal, har bibehållits, samtidigt har individens skydd för att motverka långvarig belastning förstärkts.

Fakta

Krislägesavtalet har sammanlagt varit aktiverat i tio olika regioner under perioden 3 april 2020 till den 16 augusti 2021:

Krislägesavtalet omfattar cirka 1,2 miljoner medarbetare i kommuner, regioner och kommunala företag, bland annat personal inom sjukvård, omsorg, skola, infrastruktur och räddningstjänst.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, pandemier eller terrordåd.