Det nya löneavtalet mellan Fremia (fd KFO) och Vårdförbundet sätter fokus på erfarenhet och särskild yrkesskicklighet. Detta ger dig som medarbetare möjlighet till lönekarriär genom hela yrkeslivet och det ger företag en möjlighet att säkra kompetensförsörjningen. Helt enkelt en fördel för både dig som medlem och arbetsgivaren!

Varför prioritering av särskilt yrkesskickliga?

Idag är det stor brist på både sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, men även de andra professionerna som Vårdförbundet organiserar (barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor). Många erfarna har lämnat vård- och omsorgssektorn beroende på hög arbetsbelastning och svag löneutveckling. Det har lett till ökad personalomsättning, sämre kontinuitet och svårighet att hitta erfarna kollegor som kan handleda nya och mindre erfarna in i yrket. Detta påverkar både arbetsmiljö, patientsäkerhet och effektivitet i verksamheten.

En god löneutveckling och möjlighet att göra lönekarriär i yrket över tid är nyckelfaktorer för att både kunna attrahera de unga som är på väg in i yrket och för att de erfarna och särskilt yrkesskickliga ska vilja stanna kvar.

Grunden i den individuella lönesättningen är att den som presterar bäst också ska kunna se det i sin löneutveckling. På många håll har vi dock sett att det inte fungerar som avsett. De allra mest erfarna och särskilt yrkesskickliga prioriteras inte alltid i lönerevisionen, utan i stället ges den bästa löneutvecklingen till den som är ung och rörlig och är beredd att byta arbetsgivare. Resultatet blir att lönespridningen mellan den som är oerfaren och den som är erfaren och särskilt yrkesskicklig blir alldeles för liten. Som ny i yrket måste du kunna se att det finns en löneprogression i takt med ökad erfarenhet och kompetens, genom hela ditt yrkesliv. Som erfaren och särskilt yrkesskicklig måste du få betydligt mer betalt för din kompetens.

I det nya löneavtalet lyfts både erfarenhet och särskild yrkesskicklighet som viktiga faktorer vid lönesättning. Målet är en ökad lönespridning och att du ska kunna göra lönekarriär i yrket över tid.

Begreppet särskilt yrkesskicklig handlar inte bara om lön. I en lärande organisation måste det finnas riktigt duktiga medarbetare, som kan fungera som förebilder. Därför är det också ett begrepp som chefen kan använda sig av vid rekrytering för att säkerställa rätt kompetens i teamet, eller att använda när mentorer ska utses.

Vilka är de särskilt yrkesskickliga?

Vilka är det då som ska prioriteras när lönerevisionen genomförs? Det är ingen ny grupp som tillkommit och det handlar inte om en ny titel eller etikett. De särskilt yrkesskickliga medarbetarna har alltid funnits – och nästan alltid vet chefen och kollegorna vilka de är.

Det handlar inte om vilka arbetsuppgifter man utför utan hur man utför dem och vad man tillför kollegorna och verksamheten. Det är inte heller alltid mätbart. När kunskap och erfarenhet kombineras med förmågan att använda den vid rätt tillfälle och på rätt sätt, men man inte riktigt kan sätta fingret på vad det var som gjorde att personen agerade på just det sättet – då framkommer den praktiska kunskapen som särskilt yrkesskickliga besitter.

Det kan vara kollegan som alla vänder sig till för råd, även chefen. Den som handleder den nya oerfarna kollegan, så att hen växer in i arbetet. När den särskilt yrkesskickliga är på plats så flyter arbetet i teamet och det skapas en trygghet i känslan av att alla vet vad de ska göra, även om det är stressigt runt omkring. Det kan också vara någon som med blotta ögat kan se på en patient eller brukare att tillståndet sviktar och vilken åtgärd som behöver sättas in.

Det är personer som är nödvändiga för att verksamheten ska fungera på bästa sätt och för att kollegorna ska kunna bli sina bästa jag – både som förebilder och som stöd i de andras utveckling.

Vad ska jag som medlem tänka på inför och under lönesamtalet?

Som alltid ska det finnas en lönepolicy och lönekriterier som är väl kända för dig och dina kollegor. Inför årets lönesamtal är det viktigt att ni gemensamt går igenom de nya skrivningarna i löneavtalet och hur de påverkar bedömningsgrunderna, förslagsvis på en arbetsplatsträff. Prata om vad som menas med särskilt yrkesskicklig och hur möjligheten till lönekarriär i yrket över tid ser ut på er arbetsplats.

Inför lönesamtalet bör du förbereda dig genom att fundera på om du är en av de som skulle kunna definieras som särskilt yrkesskicklig. Läs ovan om vad vi menar med särskilt yrkesskicklig och argumentera utifrån detta, men naturligtvis också utifrån de andra bedömningsgrunderna i löneavtalet och era lokala lönekriterier. Om du kanske inte känner att du ännu är så erfaren eller särskilt yrkesskicklig, men strävar mot att bli det, förbered frågor till chefen om vad du behöver utveckla för att komma närmare ditt mål.

Vid lönesamtalet ska resultat, kompetens, erfarenhet, duglighet, särskild yrkesskicklighet och din individuella löneutveckling knytas samman. Argumentera utifrån det du förberett. Din chef ska därefter motivera din nya lön och också meddela dig om du bedömts som särskilt yrkesskicklig.

Här hittar du fler konkreta råd om vad du ska tänka på inför och under ditt lönesamtal. (LÄNK https://www.vardforbundet.se/rad-och-stod/lon/lonesamtal/)

Som medlem får du också tillgång till lönestatistik och personlig lönecoachning via Vårdförbundet Direkt! Ring oss gärna innan ditt lönesamtal på telefonnummer 0771-420 420, så får du extra stöd.

Jag är förtroendevald – hur går det till i praktiken?

Det behövs inte tas fram några nya kriterier för ”särskilt yrkesskicklig”, utan det kan ligga som ett raster över befintliga lönekriterier. Ni behöver prata om begreppet för att få en förståelse för vad som menas med särskilt yrkesskicklig. Samtal behöver föras både mellan chef och ledning samt mellan chef och medarbetare.

När det kommer till prioritering är det viktigt att också hålla målet om ökad lönespridning i åtanke. I mindre verksamheter med få medarbetare inom Vårdförbundets yrkesgrupper kan det ibland vara en utmaning, eftersom kompetensen och erfarenheten kan vara relativt homogen. Då kan det i stället vara lönenivån som behöver ses över, så att målet om möjlighet till lönekarriär i yrket över tid omhändertas.

Olika verksamheter har också olika behov av kompetensmix. Med behov av hög kompetens och många erfarna är det troligt att det finns fler särskilt yrkesskickliga än i verksamheter med andra behov.

Har du frågor om avtalet?

Har du fler funderingar är du alltid välkommen att kontakta din lokalt förtroendevalda alternativt Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420.