Vid regional samverkan den 6 september 2023 hanterades ärendet kring höjda ob-ersättningar. Vad tycker Vårdförbundet om det? Det finns både bra och mindre bra aspekter med beslutet.

På pluskontot

  • Det positiva är att alla får högre ob-ersättningar, vilket vi vet är efterlängtat av många. Men vi hade hellre sett att regionen satsat på högre grundlöner för våra grupper.

På minuskontot

  • Vi anser att, om de ska höja ob-ersättningarna, behöver de även göra det på storhelgerna. Arbetsgivarens svar på det är: "Det är inget problem att bemanna storhelgerna."
  • Vi är oroliga för hur arbetsgivaren ska klara sommarbemanningen framöver. När vi lyft det med arbetsgivaren är deras svar: "Vi som arbetsgivare ska ta ett större ansvar för schemaläggningen."

Vårdförbundets synpunkter 

Vid samverkansmötet lämnade Vårdförbundet in en så kallad protokollsanteckning där våra synpunkter lyfts. Här kan du kan ta del av den.

Protokollsanteckning: 24/7 ersättning Region Skåne, regional samverkan 2023-09-06.

Vårdförbundet representerar legitimerade barnmorskor, legitimerade röntgensjuksköterskor, legitimerade biomedicinska analytiker, och legitimerade sjuksköterskor – det vill säga fyra livsviktiga yrkesprofessioner som Region Skåne i nuläget har både svårt att rekrytera och behålla.

Vårdförbundet anser att det förslag till beslut som arbetsgivaren presenterar gällande 24/7 ersättning ska ses som ett ensidigt arbetsgivarbeslut. Vårdförbundet har vid möte med arbetsgivaren presenterat farhågor och ytterligare förslag som arbetsgivaren inte tagit hänsyn till. Det vill säga, det har funnits lite eller ingen möjlighet att påverka arbetsgivarens beslut. Vårdförbundet menar att ett ensidigt arbetsgivarbeslut kring ökade ersättningar, kan leda till oro bland personalen då det inte skapar förutsägbarhet i det avseende att arbetsgivaren snabbt och ensidigt kan återkalla ersättningarna när denne så vill.

Självklart är Vårdförbundet är positiva till att ersättningen för att arbeta obekväma tider värderas högre, det kan komma att göra det mer attraktivt att arbeta dessa tider på dygnet. Därav ser Vårdförbundet att det kan vara en del i det arbete som genomförs för att Region Skåne ska bli en attraktiv arbetsgivare.

Vidare beskrev Vårdförbundet i protokollsanteckning ”Verksamhetsplan och budget 2023 med plan för 2024 och 2025 regional samverkan 2022-11-29” att arbetsgivaren, framför allt styrande politiker, behövde satsa rejält och erbjuda de yrkesprofessioner som Vårdförbundet representerar mer. Det handlar om att erbjuda och säkerställa en god arbetsmiljö, goda villkor och högre löner för att uppnå målet med att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi ansåg då att det skulle krävas mer än det som planerades i Verksamhetsplanen och står fast vi det. Ni måste satsa för att vinna och lönestrukturen i Region Skåne behöver ses över. Det är grundlönerna och den eftersatta lönestrukturen som är det största bekymret för de yrkesprofessioner som Vårdförbundet representerar i Region Skåne.

Vårdförbundet har följande farhågor gällande arbetsgivarens förslag;

- Att inte höja ersättningen under storhelger riskerar att kraftigt försvåra bemanningen dessa tider. Arbetsgivaren hävdar att det inte är något problem med schemaläggningen dessa tider, vilket inte stämmer överens med arbetsgivarens tidigare resonemang. Majoriteten av de lokala kollektivavtal om arbetstider som finns för Vårdförbundets grupper har mycket bättre ersättning och/eller arbetstidsförkortning just vid storhelger, eftersom det identifierats som de svåraste arbetspassen att lösa. Det finns en anledning till att det är högre ersättning på storhelger, det är ett incitament för att det ska vara värt att arbeta dessa tider. I arbetsgivarens förslag skiljer det endast några öre mellan ersättningen för helgnatt och ersättningen för storhelg vilket riskerar att tidigare incitament försvinner. Kanske är det incitamentet för storhelg som gjort att bemanningen fungerat? Vårdförbundet befarar att arbetsgivarens förslag om att inte uppvärderar storhelgerna kommer få en symbolisk betydelse i negativ bemärkelse.

- Arbetsgivaren kommer delvis finansiera de förhöjda ersättningarna i förslaget med de pengar som har använts för stimulansersättning under sommaren. Ett incitament som använts för att försöka säkerställa bemanningen och vårdplatsläget under sommaren, ett incitament för att Region Skånes medborgare ska har tillgång till en god och säkervård även sommartid. Vårdförbundet ser med oro på hur arbetsgivaren ska få ihop bemanningen till nästa sommar då arbetsgivaren framöver inte kommer erbjuda den ekonomiska stimulans, som man i flertalet verksamheter varit beroende av i minst 25 år .Men Vårdförbundet kommer att applådera arbetsgivaren om de framöver, under somrarna, kan erbjuda alla som önskar fyra veckors sammanhängande ledighet utan att medarbetarna behöver sälja semesterveckor och/eller arbeta övertid. Återhämtning är A och O om arbetsgivaren i alla led, precis som vi, anser att ingen ska bli sjuk av att arbete.

- Vårdförbundet förutsätter att finansieringen av den höjda ersättningen för att arbeta obekväma tider görs, utan att det görs anspråk på historiskt eller framtida revisionsutrymme.

Vårdförbundet

Malin Tillgren
Ordförande
Vårdförbundet avdelning Skåne

Anna-Karin Bengtsson
Styrelseledamot och Regional samverkansrepresentant
Vårdförbundet avdelning Skåne