Vårdförbundet tecknade ett centralt avtal med SKL den 1:a december som omfattade nattarbetstid, AST i kollektivavtal och en rad partssamarbeten. Vi kommer samla vanliga frågor och svar här.
 • Varför är det viktigt med ett centralt avtal om nattarbete? Duger inte lokala avtal?

  Ett centralt avtal är svårare att säga upp än ett lokalt. Ett lokalt avtal kan sägas upp med tre månaders varsel, vilket varit ett stort problem tidigare när kommuner, landsting och regioner dragit åt svångremmen. Nu får vi en reglering av nattarbetstiden som är hållbar över tid. Däremot kommer de centrala bestämmelserna ibland behöva kompletteras med lokala lösningar som tar hänsyn till olika verksamheters behov.

  Det centrala avtalet ska fungera som en trygg och bra grund. För många verksamheter ska det räcka med de villkor som det centrala avtalet ger, men inte för alla. Där vilan och återhämtningen behöver vara större ska de lokala avtalen ge mer och bättre villkor och därmed bygga på det centrala avtalet.  De lokala avtalen ska alltså komplettera det centrala avtalet.

  Det centrala avtalet fyller också en viktig funktion eftersom det är svårare att säga upp än ett lokalt. Ett lokalt avtal kan sägas upp med tre månaders varsel, vilket varit ett stort problem tidigare när kommuner, landsting och regioner dragit åt svångremmen. Nu får vi en reglering av nattarbetstiden som är hållbar över tid.

  Sammanfattningsvis: det centrala avtalet ersätter inte de lokala avtalen, men lägger en bra grund.

 • Mitt lokala avtal ger lägre veckoarbetstid än det centrala – vad händer nu?

  Ditt lokala avtal gäller fortfarande, om inte de lokala parterna kommer överens om något annat. Det centrala avtalet ska lägga en bra grund och de lokala avtalen ska komplettera där verksamheten gör att det behövs mer tid för vila och återhämtning. 

 • Mitt eget anställningsavtal ger mig lägre veckoarbetstid än det centrala avtalet – vad händer nu?

  Ditt anställningsavtal gäller, om inte du och din arbetsgivare kommer överens om något annat.

 • Från när gäller avtalet?

  Avtalet gäller från 2016-12-01, men innehåller olika tidpunkter då förändringarna slår igenom. Vissa tidpunkter är datum då förändringarna senast ska ha genomförts, men ger lokala parter möjlighet att införa förändringarna tidigare.

  Det nya avtalet trädde ikraft 2016-12-01, men de nya rotations- och natt bestämmelserna gäller från april 2018. Landsting och regioner kan välja att låta bestämmelserna träda ikraft tidigare om de vill, men de ska vara införda senast 1 april 2018. 

  Anledningen till förskjutningen är att verksamheterna behöver ställa om. Programmera om hr-system, beräkna bemanning utifrån de nya veckoarbetstiderna och så vidare. För de som roterar och jobbar natt på 30 procent sänks ju veckoarbetstiden 4 timmar i veckan – då krävs också fler anställda för att täcka verksamhetens behov. 

 • Gäller inte avtalet om jag jobbar natt i kommunen?

  Jo, det nya avtalet gäller om du är anställd för att arbeta blandad dag/kväll/natt. Det vill säga att om du arbetar på rotation dag, kväll och natt så omfattas du av den sänkta veckoarbetstiden. Dessutom omfattas du om du har en rotationstjänst, men arbetar uteslutande natt.

  Däremot gäller avtalet inte om det i ditt anställningsavtal står att du arbetar ständig natt. Frågan om nattarbete i kommunerna var väldigt viktig för Vårdförbundet, men kommunerna var inte villiga att gå oss till mötes. Vårdförbundet fortsätter arbeta för att även den som arbetar och är anställd på ständig natt i kommunerna ska omfattas av avtalet.  

 • På vilket sätt gör avtalet att jag får bättre arbetsmiljö?

  Tillsammans med SKL ska vi ta fram riktlinjer och rekommendationer om hur man till exempel lägger scheman som både är anpassade till verksamhetens behov och som är hälsosamma för personalen. Det arbetet ska vara färdigt 2017-11-30.

 • Vad händer med min OB?

  OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här:

  OB-tilläggstid A 101,50 kronor
  Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor

  OB-tilläggstid B 51,90 kronor
  Under tid från kl. 22.00–06.00 natt mot lördag, söndag och helgdag höjs O-tillägg B till 59,70 kronor

  OB-tilläggstid C 44,40 kronor

  OB-tilläggstid D 21,00 kronor

 • Vad innebär avräkning på löneutökningsutrymme?

  I det nya centrala nattavtalet finns bestämmelser om att arbetstidsförkortningarna på motsvarande 2 respektive 4 timmar kan behöva betalas av medlemmarna med hjälp av minskat lönepåslag vid löneöversynen 1 april 2018. Enligt avtalet kan avräkning på löneutökningsutrymmet ske med 0,4 procentenheter vid rotationstjänstgöring respektive 0,2 procentenheter vid ständig natt utanför rotation.

  I avtalet står också att avräkningen inte ska göras där det lokalt redan finns nattavtal som innebär att man har veckoarbetstidsmått som är bättre eller på motsvarande nivå för det fall man redan har betalat dessa genom avräkning lokalt. Så ser det vanligtvis ut. Lokala nattavtal finansieras normalt genom att man ger arbetsgivarna stor flexibilitet genom exempelvis bemanningspooler och man har dessutom använt löneutvecklingsutrymme, olika former av rörliga ersättningar så som ob-tillägg och förskjuten arbetstid. 

 • Var hittar jag mer information om avtalet med SKL?

  Mer information som du inte hittar under Frågor och svar kan du hitta på den här samlingssidan:

  Centralt avtal med SKL om vila och återhämtning