Här hittar du vanliga frågor och svar om vad som gäller vid korttidsarbete med statligt stöd, tidigare kallat korttidspermittering.
 • Vad innebär korttidsarbete med statligt stöd?

  Korttidsarbete (tidigare kallat korttidspermittering) är ett regelsystem som finns till för att undvika uppsägningar vid tillfällig ekonomisk kris, vilket situationen under coronapandemin bedömts vara. Verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel, som exempelvis kommuner och regioner, omfattas inte av stödpaketet.

  Systemet innebär att du som arbetstagare under en begränsad tid om högst 6 månader (med möjlighet till förlängning med 3 månader) går ner i arbetstid med 20, 40, 60 procent av din ordinarie arbetstid samtidigt som du får behålla 96, 94 respektive 92,5 procent av din ordinarie lön för lön upp till 44 000 kr per månad. Staten ersätter din arbetsgivare för mellanskillnaden.

  Regeringen har den 14 april 2020 lagt ett kompletterande förslag om att arbetsgivare ska kunna få stöd för arbetstidsminskning med upp till 80 procent för maj, juni och juli 2020. Lagförslaget väntas träda i kraft 1 juni 2020 och då gälla retroaktivt från 1 maj 2020.

  Det är myndigheten Tillväxtverket som hanterar arbetsgivarnas ansökningar och på Tillväxtverkets webbplats finns fler frågor och svar att läsa.

 • När kan jag omfattas av korttidsarbete med statligt stöd?

  För att reglerna om korttidsarbete ska gälla för dig som arbetstagare krävs att någon av följande situationer föreligger:

  Det finns ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med Vårdförbundet

  Hur du omfattas av korttidsavtalet framgår av det lokala kollektivavtalet. Du träffar inte någon egen överenskommelse med din arbetsgivare, utan följer istället överenskommelsen om korttidsarbete i kollektivavtalet.

  Det saknas ett lokalt kollektivavtal om korttidsarbete med Vårdförbundet

  Om det saknas lokalt kollektivavtal krävs att arbetsgivaren träffar enskilda överenskommelser med varje arbetstagare om arbetstids- och löneminskning. Sådana överenskommelser måste finnas med minst 70 procent av alla arbetstagare inom en och samma ”driftenhet” (normalt en avgränsad del av arbetsgivaren verksamhet som bedrivs i en viss byggnad, exempelvis en vaccinationsmottagning) för att arbetsgivaren ska kunna omfattas av statligt stöd för korttidsarbete. Samma arbets- och löneminskning ska gälla för alla arbetstagare inom driftenheten. Inför tecknandet av enskild överenskommelse har du som arbetstagare en viss förhandlingsmöjlighet.

  OBS! Din arbetsgivare kan endast omfattas av statligt stöd för korttidsarbete genom att använda någon av de två metoderna ovan. Om arbetsgivaren minskar din arbetstid och lön på annan grund kan det få negativa konsekvenser för dig, exempelvis gällande intjänande av semesterdagar och pensionsrätt.    

  Kontakta gärna Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för råd och stöd om din arbetsgivare vill komma överens med dig och dina kollegor om korttidsarbete.

 • Jag är tidsbegränsat anställd, omfattas jag av korttidsarbete?

  Som tidsbegränsat anställd omfattas du i princip av reglerna på samma sätt som en tillsvidareanställd när det gäller arbetstidsminskning och minskning av lön. Detta hindrar inte eventuella förändringar som beror på att arbetsgivaren inte förlänger din tidsbegränsade anställning eller avslutar anställningen i förtid. Vid sådana förändringar måste arbetsgivaren följa de vanliga avtals- och arbetsrättsliga reglerna.

  Kontakta Vårdförbundet Direkt på 0771-420 420 för stöd om du uppfattar att din arbetsgivare vill avsluta din tidsbegränsade anställning i strid med anställningsavtalet.  

 • Jag är deltidsanställd, vad gäller för mig vid korttidsarbete?

  Som deltidsanställd får du en arbetstidsminskning som utgår från din avtalade sysselsättningsgrad. Utifrån ditt arbetstidsmått får du minskning av arbetstiden med  20, 40 eller 60 procent. Din lön minskas med 4, 6 respektive 7,5 procent. (Enligt ett lagförslag ska arbetstidsminskningen kunna vara upp till 80 procent för maj, juni och juli 2020. Lagförslaget väntas träda i kraft 1 juni 2020 och då gälla retroaktivt från 1 maj 2020.)

   

 • Påverkas mitt intjänande av semesterdagar av att jag arbetar enligt korttidsavtalet?

  Nej, ditt intjänande av betalda semesterdagar påverkas inte. OBS! En förutsättning är att din arbetsgivare är berättigad till statligt stöd för korttidsarbetet. Se avsnitt ”När kan jag omfattas av korttidsarbete med statligt stöd?” för utförligare information

 • Påverkas förläggningen av min sommarsemester av att jag arbetar enligt korttidsavtalet?

  Nej, om du omfattas av korttidsarbete med statligt stöd så påverkar det i sig inte semesterförläggningen.

 • Kan jag omfattas av korttidsarbete om arbetsgivaren varslat eller sagt upp mig från anställningen?

  Ja, efter den 16 mars 2020 kan du omfattas av korttidsarbete med statligt stöd under varsel- och uppsägningstid. Se avsnitt ”När kan jag omfattas av korttidsarbete med statligt stöd?” för utförligare information.

 • Får jag arbeta hos en annan arbetsgivare samtidigt som min ordinarie arbetsgivare tillämpar korttidsarbete?

  Din rätt att arbeta hos annan arbetsgivare än din ordinarie ska bedömas enligt de regler som normalt gäller för din anställning. Huruvida du har rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare eller inte kan bero på om din ordinarie anställning är på heltid eller på deltid. I ditt anställningsavtal och/eller tillämpligt kollektivavtal kan det finnas begränsningar som gäller för arbete hos annan arbetsgivare. Dessa begränsningar gäller även under tid med korttidsarbete. Innan du börjar arbeta hos en annan arbetsgivare rekommenderar vi att du har dialog med din arbetsgivare i frågan. Krävs det ett godkännande för att du ska arbeta hos en annan arbetsgivare, se till att få godkännandet skriftligen.

 • Hur påverkas min pension och mitt försäkringsskydd av korttidsarbete?

  Om du övergått till korttidsarbete får du mer än 90 procent av lönen av din arbetsgivare och staten. Den delen av lönen som inte ersätts påverkar din pension negativt. Men på de mer än 90 procent som du fortsatt får ut kommer du att tjäna in pension. Eftersom det är liten del av lönen som inte ger dig pension och pension är ett långsiktigt sparande, kommer det inte att påverka din pension nämnvärt.

  Vad gäller dina försäkringar genom anställningen så kommer de att beräknas på din ordinarie anställningsgrad och påverkas alltså inte av korttidsarbetet.