Här nedan kan du läsa vanliga frågor och svar som handlar om lön för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.
 • Vad gör Vårdförbundet för att öka medlemmarnas löner?

  Vårdförbundet sluter kollektivavtal med arbetsgivarorganisationer och sammanställer statistik, analyserar löneläget, samt arbetar med yrkes- och avtalsutveckling. De förtroendevalda på arbetsplatserna ger stöd till medlemmarna inför lönesamtalet och ger tips och råd om vad man bör tänka på.

 • Vad innebär individuell lönesättning?

  Medlemmarna i Vårdförbundet är individer med olika erfarenheter, kunskaper och arbetsuppgifter. Lönen är individuell utifrån detta och det ska finnas ett samband mellan lön, uppnådda mål och förutsättningar.

 • Kan jag få hjälp vid löneförhandling?

  Ja. Prata i första hand med den förtroendevalda på arbetsplatsen som kan ge råd och visa löneläget på den enskilda arbetsplatsen. Din lokala avdelning kan bistå med lönestatistik över hela länet.

 • Hur förbereder jag mig för lönesamtalet?

  Det är viktigt att förbereda sig väl inför ett lönesamtal. Gå igenom lönekriterier, din egen utveckling under året, din kommande utvecklig, sammanfatta och skriv ner dina argument.

  Läs mer på sidan Lönesamtal

 • Jag ska ha lönesamtal, men lönen verkar redan vara beslutad. Vad är det för poäng att ha lönesamtal om chefen redan har bestämt vilken lön jag ska ha?

  Ett lönesamtal som genomförs utan att det leder till en verklig dialog där båda parter har möjlighet att påverka utgången, bidrar inte till att skapa tillit och känsla av delaktighet. Självklart är det bra om chefen är förberedd, men det finns en klar skillnad mellan det och att ”allt är hugget i sten” när ni inleder samtalen. Det sättet att bedriva lönesamtal är dock inget avtalsbrott utan kan mer betraktas som ett olämpligt sätt av en arbetsgivare att bedriva sitt ledarskap. Informera din förtroendevalda på arbetsplatsen.

 • Har Vårdförbundet någon lönestatistik?

  Ja, Vårdförbundet har lönestatistik som finns tillgänglig för alla våra medlemmar. Du behöver logga in på vår webbplats för att kunna ta del av statistiken. Saknar du inloggninsuppgifter eller behöver du skapa konto? Gå till vår sida för inloggning 

  Till lönestatistiken (bakom inloggning)

 • Jag fick en väldigt låg summa i förra årets löneöversyn. Hur ska jag hantera det i år?

  Arbetsgivaren sätter visserligen lön, men det hindrar inte att du själv är aktiv för att få upp din lön. Din chef är skyldig att motivera den lönesumma hen ger dig. Och du kan själv ställa frågor som exempelvis:

  • Vad krävs av mig för att jag ska bli prioriterad i löneöversynen?
  • Vilka av arbetsplatsens lönekriterier anser du att jag inte uppfyller?
  • Vad ska jag ska göra för att få en god löneutveckling?
  • Vad är förändrade/utökade arbetsuppgifter och ansvarsområden värda? 

  Denna sista fråga är särskilt viktig, eftersom arbetsgivaren annars gärna lägger på arbetsuppgifter utan att betala för det. Tänk alltid efter innan du accepterar utökade ansvarsområden och ställ krav på ekonomisk kompensation. Justerade arbetsuppgifter kan däremot ligga inom arbetsgivarens arbetsledningsrätt och det är inte säkert att du kan kräva högre lön för det direkt – däremot bör du naturligtvis lyfta det vid kommande års lönesamtal.

  Glöm inte att skriftligt dokumentera vad ni kommit överens om, gärna med bådas underskrift. Om du inte får ekonomisk utväxling på din arbetsinsats kan det kanske vara dags att byta arbete i syfte att få till stånd en riktig löneförhandling.

 • Hur förbereder jag mig bäst för lönesamtalet?

  Revideringen av din lön ska vara ett ”kvitto” på din arbetsinsats och den måluppfyllelse som du har uppnått under det gångna året. Återgå därför till det medarbetarsamtal du hade med din chef förra året, när du förbereder dig inför årets lönesamtal.

  • Vad hade du då för mål?
  • Hur såg din arbetsgivare på dina insatser?
  • Hur såg arbetsgivaren på din utveckling framöver?
  • Vad kom ni överens om skulle påverka din lön detta år?
  • Vad har förbättrats?

  Ta med listan som utgångspunkt till ditt lönesamtal. Genom att dokumentera dina medarbetarsamtal och lönesamtal kommer du ihåg vad som sagts och kan påminna chefen. Kom också ihåg att du förtjänar en utförlig motivering till den lönejustering som din chef ger dig.

 • Hur går ett lönesamtal till?

  Vår uppfattning är att det ska vara ett fysiskt möte mellan dig och din chef, där ni i lugn och ro kan ha en dialog kring din löneutveckling. Förbered dig genom att ta del av våra 12 tips för lönesamtal och vår digitala utbildning Ditt lönesamtal (inloggning krävs).

  Tänk igenom vad som hänt under det gångna året och hur du har presterat i förhållande till lönekriterierna på din arbetsplats. Din lön skapas ju varje dag du är på jobbet, inte bara under ditt lönesamtal! Framför gärna din egen uppfattning om vad dina arbetsinsatser borde vara värda. 

  Chefen ska kunna motivera den lön du får och berätta för dig hur du ska arbeta för att få en rimlig löneutveckling. Acceptera inte en lapp eller mejl med en siffra på, utan förklaring!

 • Min kollega har exakt samma arbetsuppgifter som jag, men jag har arbetat betydligt längre. Kollegan fick högre påslag än vad jag fick – vad kan jag göra?

  Vi har ett löneavtal där grunden för löneökningarna i löneöversynen är den arbetsprestation varje medarbetare har gjort under det gångna året och hur väl du uppfyllt av gällande lönekriterier. Löneavtalet ger ingen ”premie” till den som har en längre anställningstid. Du kan inte heller utgå ifrån att du känner till alla skäl till att din kollega har fått högre lönepåslag än du.

  Arbetsgivaren hävdar ibland att Vårdförbundets medlemmar inte vill ha ökad lönespridning och att större löneskillnader sticker i ögonen på kollegorna. Men vi menar att erfarenhet, specialistkunskap, ansvar och bidrag till verksamhetens utveckling måste löna sig. Alla har sin plats i teamet och bidrar där utifrån sin erfarenhet och förmåga – men det innebär inte att alla ska ha samma lön.

  Det måste till en kulturförändring, där löneskillnader ses som något positivt och naturligt och som på sikt gagnar löneutvecklingen för alla. Att några är ”löneharar” visar för alla att det går att göra lönekarriär.

  Kräv alltid en ordentlig motivering till din nya lön.  Om du inte är nöjd med hur arbetsgivaren ser på dina insatser kanske det är dags att se dig om efter en ny arbetsgivare?

 • Varför är Vårdförbundet för sifferlösa avtal?

  Vårdförbundet har sedan många år icke nivåbestämda avtal, det som brukar kallas ”sifferlöst”. Det anger inget garanterat utfall för kollektivet eller individen, utan bygger i stället på lokal lönebildning där lönen sätts i dialog mellan chef och medarbetare. Vi har valt den lösningen eftersom arbetsmarknadens parter i Sverige sedan mer än 20 år tillbaka beslutat att centrala avtal inte får ligga högre än industrins löneökningar, det så kallade industrimärket (som just nu ligger runt 2%). Våra löner har på totalen ökat med cirka 4 procent per år (dock snedfördelat, där större påslag hamnat på yngre och mindre erfarne, därav satsningen på ”särskilt yrkesskickliga” i HÖK 19 som även fortsätter i HÖK22). Ett avtal med siffror hade alltså inte hamnat över märket.

 • Vad menas med att vi i Vårdförbundet fått mer än industrimärket?

  Med märket menas den nivå för löneökningar som parterna inom den internationellt konkurrensutsatta industrin bestämmer sig för att företagens ekonomi tål, utan att deras varor blir så dyra att andra länder slutar att köpa svenska produkter. Medlingsinstitutet har till uppgift att bevaka så att inga andra arbetsmarknadsparter träffar löneavtal med högre belopp än de som industrins parter blir överens om. Därför har Vårdförbundet valt att träffa avtal med våra motparter som är ”sifferlösa”, vilket innebär att lönebildningen är lokal och att det finns möjligheter att i praktiken få högre löneökningar än märket.

 • Kan jag eller Vårdförbundet överklaga den lön som satts på mig i lönerevisionen?

  Nej, det finns ingen möjlighet för vare sig dig eller Vårdförbundet att överklaga. I något enstaka fall kan en lönesättning ifrågasättas av Vårdförbundet om vi kan misstänka diskriminering baserat på någon av diskrimineringsgrunderna. Om du är missnöjd med upplägget av lönerevisionsprocessen, eller upplever att du inte fått möjlighet att samtala med din chef, ska du informera din lokala förtroendevalda om det.