Här samlar vi frågor och svar som är extra aktuella under pågående pandemi, riktade till dig som är förtroendevald/skyddsombud.
 • Var hittar jag vägledning för mig som är skyddsombud gällande covid-19?

  Under rådande pandemi är det helt nödvändigt att du har möjlighet att agera som skyddsombud på ett bra sätt för att verka för en hållbar arbetsmiljö. 

  Vi har tagit fram två stycken vägledningar för dig som är förtroendevald och skyddsombud om hur du kan hantera rådande situation när det gäller er arbetsmiljö och säkerhet.

   

  1. Vägledning till skyddsombud gällande covid-19 (pdf)
   Vilket ansvar arbetsgivaren har för att säkra din och dina kollegors arbetsmiljö

   Vilka föreskrifter och rekommendationer som gäller vid vård av patienter smittade med covid-19
   Hur du som skyddsombud gör om arbetsgivarens åtgärder är otillräckliga och er arbetsmiljö och säkerhet hotas

  2. Stöd i uppdraget som skyddsombud under pågående pandemiutveckling (pdf)
   Hur ni kan jobba för en hållbar arbetsmiljö
   Skyddsombudets uppdrag
   Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar
 • Vilka befogenheter har jag som skyddsombud?

  Som skyddsombud har du särskilda befogenheter jämfört med andra fackliga företrädare och arbetsgivaren får inte hindra dig i ditt uppdrag. Att du är skyddsombud ska vara anmält till arbetsgivaren.

  Som skyddsombud företräder du dina kollegor i arbetsmiljöfrågor inom ditt skyddsområde, vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall samt bevakar att arbetsgivaren uppfyller kraven i 3 kap. 2a § arbetsmiljölagen (AML)

  Vad som är ditt skyddsområde ska Vårdförbundet och arbetsgivaren lämpligen komma överens om i skyddskommittén. Om man inte kan enas är det facket som ytterst bestämmer hur indelningen ska se ut, eftersom det är facket som ska bemanna skyddsområdena med skyddsombud. Om du är osäker på vilket skyddsområde du har, prata med din lokalavdelning.
  Som huvudregel är det arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Men som skyddsombud har du med stöd av arbetsmiljölagen starka befogenheter när det kommer till risker i arbetsmiljön. 

  1. Som skyddsombud har du rätt till dialog och information från arbetsgivaren i arbetsmiljöfrågor samt att delta i samverkan vid planering av arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation och nya eller ändrade lokaler.

  2. Som skyddsombud kan du med stöd av 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder för att komma till rätta med risker i arbetsmiljön. Detta gäller till exempel om du upptäcker att arbetsgivarens rutiner för att hindra smittspridning är otillräckliga eller att det finns risk för att skyddsutrustning tar slut.

  3. Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder för att komma till rätta med riskerna, kan du som skyddsombud gå vidare med en så kallad 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket

  Vägledning om hur du praktiskt begär åtgärder/anmäler till Arbetsmiljöverket.

  Mall för skrivelse till arbetsgivaren för 6:6:a-anmälan

  4. I sista hand kan du som skyddsombud med stöd av 6 kap. 7 § arbetsmiljölagen stoppa pågående arbete om du med fog bedömer att det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa att fortsätta arbetet, ett så kallat skyddsombudsstopp. Du kan avbryta arbetet under förutsättning att faran inte genast kan avvärjas genom att du vänder dig till arbetsgivaren. Avbrottet sker i avvaktan på att Arbetsmiljöverket tar ställning i frågan.
  Vägledning gällande skyddsombudsstopp

 • Vilka företräder jag som skyddsombud?

  Som skyddsombud företräder du alla inom ditt skyddsområde, även de som inte är medlemmar i Vårdförbundet eller de som är inhyrda/inlånade. Är du osäker, kontakta din lokalavdelning.

 • Jag är nyvald som skyddsombud och osäker på vad jag kan och bör göra – hur kan jag få hjälp?

  Vårdförbundet har både digitala utbildningar och massor av stöd på våra webbsidor för förtroendevalda.

 • Kan jag ställa krav på arbetsmiljön med hänvisning till hotad patientsäkerhet?

  Nej. Arbetsmiljölagen skyddar bara din och dina kollegors arbetsmiljö. Däremot kan ju en bristande arbetsmiljö påverka patientsäkerheten, men hotad patientsäkerhet är inte i sig skäl nog för att du ska kunna begära åtgärder.

 • Ska jag verkligen prioritera att jobba med arbetsmiljöfrågor nu när vi är så hårt pressade i vården?

  Ja, ditt arbete som skyddsombud är nu viktigare än någonsin! Dina insatser för en säker arbetsmiljö är avgörande för att ni ska kunna fortsätta utföra vård utan att utsättas för onödiga risker. För om ni blir sjuka, vem ska då vårda? Dessutom måste ni också orka arbeta efter att pandemin klingat av och då gäller det att arbetsmiljön inte eftersätts nu.

 • Får jag och mina kollegor löneavdrag om jag som skyddsombud avbryter arbetet genom skyddsombudsstopp?

  Nej, ni behåller er lön

 • Vad är skillnaden mellan ett skyddsombud och ett huvudskyddsombud?

  Om det finns fler än ett skyddsombud på ett arbetsställe ska det också utses ett huvudskyddsombud. Det är huvudskyddsombudet som samordnar skyddsombudens verksamhet, en uppgift som är extra viktig under rådande omständigheter.

  Huvudskyddsombudet samordnar, men bestämmer inte över övriga skyddsombud. Det innebär att varje skyddsombud ska vaka över sitt eget skyddsområde och får inte hindras av vare sig arbetsgivare, huvudskyddsombud eller fack.

  Huvudskyddsombudet fungerar ofta som representant i skyddskommitté och samverkansgrupp och är den som i första hand överklagar Arbetsmiljöverkets beslut.