Du som är förtroendevald på arbetsplatsen är demokratiskt vald av medlemmar som genom valet ger dig förtroende och ett mandat.

Förtroendevald i Vårdförbundet – förenar och företräder medlemmar på arbetsplatser

Medlemmarna är Vårdförbundet. Därför är det medlemmarna på arbetsplatsen som utser vem som ska vara förtroendevald.
Du som blir förtroendevald får i uppdrag att företräda Vårdförbundet på arbetsplatsen och att vara skyddsombud. Ditt engagemang lägger grunden, du växer och utvecklas i uppdraget med stöd av dina arbetskamrater, mer erfarna förtroendevalda, lokalavdelningen och Vårdförbundets utbildningar.

Utgångspunkten för ditt uppdrag finns i medlemmarnas gemensamma samtal om vad ni vill förändra och förbättra i arbetet, på arbetsplatsen, i yrkena och inom vården. Vårdförbundets vision och idéprogram ger vägledning och uttrycker viktiga gemensamma mål.
Uppdraget som förtroendevald ger stora möjligheter till dialog med arbetsgivaren om angelägna frågor. Det öppnar för inflytande och att kunna bidra till att villkor, våra yrken och vården blir bättre. Flera lagar skyddar de fackliga rättigheterna, till exempel lagen om facklig förtroendeman, medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Fakta

Uppdragsbeskrivningen är beslutad i december 2018 av Förbundsstyrelsen. I den här pdf:en kan du läsa den fullständiga texten.

Det är mycket som förenar ditt uppdrag med andra former av förtroendeuppdrag i Vårdförbundet. Genom att du tagit på dig utmaningen och uppdraget så är du en av organisationens alla idéburna ledare

Det finns ett påtagligt utvecklingsperspektiv i ditt uppdrag. Utifrån förutsättningar och drivkraft deltar du i utbildningar, möten och andra former av stöd för att utveckla kunskap och kompetens i uppdraget.

Du inspirerar till aktivitet och engagerar dig i uppdraget

 • Du gör Vårdförbundet synligt och berättar att du är förtroendevald och skyddsombud.
 • Du ställer frågan om att gå med i Vårdförbundet när du träffar studenter, nyanställda och andra som arbetar i våra fyra yrkesgrupper och inte är medlemmar.
 • Du har en pågående dialog med medlemmarna, till exempel vid fikabordet, på medlemsmöten och arbetsplatsträffar.
 • Du inspirerar och coachar medlemmarna att själva kunna agera och visar på allt stöd som finns i Vårdförbundet.
 • Du driver era frågor i dialog med chefen, inom samverkan och andra lämpliga sammanhang. Självklart återkopplar du alltid till medlemmarna om hur det går.
 • Du deltar i Vårdförbundets utbildningar, möten och andra aktiviteter. Det är där du stärker din kompetens, ger och får stöd och inspiration och etablerar ett nätverk med andra förtroendevalda. 
 • Du tar vara på möjligheterna att driva medlemmarnas frågor på arbetsplatsen.
 • Du är ett aktivt skyddsombud som påverkar där du deltar, till exempel i möten,  skyddsronder och i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du agerar vid brister i arbetsmiljön och har ett nära samarbete med huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud.
 • Du samordnar dig med andra förtroendevalda inom samma arbetsplats eller koncern. Tillsammans prioriterar ni vilka frågor som behöver drivas - och hur.

Din utbildning för uppdraget

När du är ny som förtroendevald deltar du i Vårdförbundets grundutbildning för förtroendevalda. Den hjälper dig att utveckla kunskap och kompetens som är användbar i uppdraget. Efter grundutbildningen fortsätter du att utvecklas genom temautbildningar och möten i din lokalavdelning. Vårdförbundet och arbetsgivaren ansvarar för att du får den utbildning du behöver som skyddsombud.

Ditt stöd i uppdraget

Både som ny och erfaren i uppdraget kan du behöva stöd och hjälp. Vänd dig till din lokalavdelning som hjälper dig rätt. Alla frågor är välkomna och dialogen förtroendevalda emellan är en betydelsefull del av ditt lärande. Du kan också ta kontakt med Vårdförbundet Direkt. Dit kan du även hänvisa medlemmar som behöver stöd och rådgivning.

Vad säger stadgarna?

Vårdförbundets stadgar lägger grunden till uppdraget som förtroendevald. Om ditt uppdrag beskrivs följande:

 • Förtroendevald i Vårdförbundet är idéburen ledare och demokratiskt vald av medlemmar.
 • Förtroendevald på arbetsplatsen är tillika skyddsombud.
 • Skyddsombud i Vårdförbundet är alltid förtroendevald.
 • Förtroendevald i Vårdförbundet ansvarar för att i dialog med medlemmar lyssna in behov, åsikter och idéer för att tillsammans finna och formulera konstruktiva krav och lösningar.
 • Medlemsinflytande
 • Medlem har rätt att delta i val av förtroendevalda tillika skyddsombud på arbetsplatsen.