I Vårdförbundet finns ett nationellt barnmorskenätverk. Här berättar vi om deras syfte, vilka som ingår och hur du kan komma i kontakt med nätverket.

I Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk finns förtroendevalda barnmorskor från Vårdförbundets lokala avdelningar runt om i Sverige. Flera är styrelseledamöter i de lokala styrelserna. Det finns även flera lokala ordföranden tillika barnmorskor representerade i nätverket. Även barnmorskerepresentation från förbundsstyrelsen finns. Vårdförbundets yrkeshandläggare för barnmorskor är sammankallande.

Barnmorskenätverkets uppdrag

Nätverkets uppdrag är att vara rådgivande och kunskapsspridande utifrån sin expertkunskap, i specifika frågor som rör barnmorskans profession och den reproduktiva, perinatala och sexuella hälsan. Nätverket fungerar även som rådgivande och stödjande till de förtroendevalda barnmorskorna på arbetsplatsen, i specifika frågor som rör barnmorskans profession och reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk möts digitalt flera gånger per år och på agendan är barnmorskans yrkes- och professionsfrågor. Nätverkets barnmorskor finns representerade inom flera nationella samarbetsområden och samarbetsgrupper där barnmorskors professionsfrågor finns på agendan. Nätverket finns även med när rapporter och andra kunskapsstöd tas fram på nationell nivå. Vi finns bland annat i referensgrupper, arbetsgrupper och i projekt. Vårdförbundet är remissinstans till utredningar och kunskapsstöd som tas fram och remissvar ges i relevanta frågor.

Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk har gemensamt tillsammans med andra barnmorskor inom Vårdförbundet tagit fram en konkretisering av Vårdförbundets vision som berör barnmorskor, Vårdförbundets idé: Barnmorska. Här går att läsa hur vi gemensamt ser på framtidens vård och villkor som berör barnmorskor specifikt.

Kontakta oss

Om du önskar kontakt med Vårdförbundets nationella barnmorskenätverk är du välkommen att ringa Vårdförbundet Direkt på telefon 0771-420 420 eller kontakta Carita Sturesson, barnmorska och yrkeshandläggare för barnmorskor i Vårdförbundet carita.sturesson@vardforbundet.se