Pension staten

PA16 är tjänstepensionen för dig som är anställd inom staten. Tidigare omfattades du av PA03 som upphörde den 1 januari 2016.

Aktuellt 

Dags för statligt anställda att besluta om återbetalningsskyddet i sin pensionsförsäkring i Kåpan Pensioner (Kåpan Ålderspension)

Senast den 31 december måste statligt anställda bestämma huruvida man vill ha återbetalningsskydd eller inte för de nya valbara pensionspremierna som placeras från och med 1 juli 2016. Återbetalningsskydd innebär att det försäkringskapital som finns i pensionsförsäkringen betalas ut till efterlevande i form av en pension vid dödsfall. Om man avstår från att välja tecknas försäkringen i Kåpan Pensioner enligt PA 16 utan återbetalnings-skydd.

Läs mer på OFR:s webbplats.

 

Om PA 16

PA16 och består av två avdelningar: avdelning I respektive avdelning II.


• PA16 Avdelning I gäller för dig som är född 1988 eller senare
• PA16 Avdelning II gäller för dig som född 1987 eller tidigare 

För dig som är född 1987 eller tidigare

Är du född 1987 eller tidigare så gäller PA16 Avdelning II (fd. PA03). Reglerna i pensionsavtalet PA 03 har förts över till PA 16 Avdelning II. Det innebär i praktiken att du från och med år 2016 omfattas av samma pensionsavtal och regler för tjänstepension som tidigare. Du påverkas med andra ord inte alls av de ändringar som blir en följd av det nya avtalet, förutom att det pensionsavtal som gäller för dig har bytt namn från PA 03 till PA 16 Avdelning II.

Tjänstepensionsavtalet PA16 Avdelning II är en kombination av en premiebestämd och en förmånsbestämd pension. Premiebestämd pension innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension. Förmånsbestämd pension ger en garanti vilket innebär att man på förhand bestämmer hur stor pensionen ska bli.

Premiebestämd del

Premiebestämd ålderspension i PA16 Avdelning II består av två delar: individuell ålderspension och Kåpan Tjänste,  och börjar gälla från 23 års ålder.

Individuell ålderspension

För den individuella ålderspensionen avsätts 2,5 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp som motsvarar 148 250 kronor per månad för år 2016 till en individuell ålderspension. Här kan du välja hur pengarna ska placeras och vem som ska förvalta bland de valbara försäkringsbolagen.

Kompletterande ålderspension - Kåpan Tjänste

Kåpan Tjänste är en kompletterande premiebestämd ålderspension där arbetsgivaren avsätter 2 procent av din lön upp till 30 inkomstbasbelopp som motsvarar 148 250 kronor per månad för år 2016. Pengarna förvaltas av Kåpan Pensioner och administreras av SPV.

Förmånsbestämd del

För inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar en bruttolön på 37 063 kronor per månad år 2016, avsätts en viss del till en förmånsbestämd pension. Det innebär att det finns en garanti där en viss del av din lön över 7,5 inkomstbasbelopp kommer du att få i pension utöver de avgiftsbestämda delarna. Storleken beror på din lön, din ålder samt hur lång tid du har omfattats av tjänstepensionsavtalet.

För dig som är född 1988 eller senare

Från och med januari 2016 omfattas du av pensionsbestämmelserna i PA 16 Avdelning I. Det är en helt premiebestämd pension vilket innebär att en viss del av din pensionsmedförande lön sätts av till din framtida pension. Storleken på din pension beror alltså på hur stort pensionskapitalet är när du går i pension.

PA 16 ger rätt till en löpande pensionspremie som uppgår till 4,5 procent av lönen. Om du har en lön som överstiger cirka 37 000 kronor per månad är pensionspremien 30 procent av den del av lönen som överstiger denna gräns. Det nya pensionsavtalet innehåller dessutom en ny pensionsdel, kallad Ålderspension flex, som ger ytterligare 1,5 procent av den kontant utbetalda lönen i pensionsinbetalning. Ålderspension flex har ingen inkomstgräns vid cirka 37 000 kronor per månad, utan procentsatsen 1,5 procent gäller för hela lönen.

Premien fördelas i följande tre delar:

  1. Ålderspension Valbar: 2,5 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 20 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Denna del kan du själv välja hur den ska placeras och vem som ska förvalta kapitalet bland de valbara försäkringsbolagen.
  2. Ålderspension Obligatorisk: 2 procent på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 10 procent på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.
  3. Ålderspension Flex: 1,5 procent på kontant utbetald lön. Kapitalet förvaltas av Kåpan Pensioner.

Övergångsregler under det första halvåret 2016

Under det första halvåret 2016 gäller vissa övergångsregler i samband med införandet av det nya pensionsavtalet.

Om du är född 1987 eller tidigare fortsätter pensionsinbetalningarna som tidigare utan något avbrott också under det första halvåret 2016. För den som nyanställs under denna period betalas pensionspremierna till Kåpan utan någon avvikande hantering. För den så kallade individuella delen av pensionen betalas pensionspremier till en nyanställd bara om personen varit statsanställd tidigare och genom den tidigare anställningen har en sådan pensionsförsäkring.

För en nyanställd som inte har en sådan försäkring sedan tidigare betalas pensionspremier till den så kallade individuella delen först från juli 2016, i förekommande fall med retroaktiv verkan från anställningens början.

Om du är född 1988 eller senare och var anställd vid utgången av år 2015, fortsätter pensionsinbetalningarna som tidigare utan något avbrott eller avvikande hantering också under det första halvåret 2016. Förhöjd pensionspremie för eventuell lönedel som överstiger cirka 37 000 kronor per månad samt den nya pensionspremien för Ålderspension flex betalas dock löpande först från och med juli månad 2016, i förekommande fall med retroaktiva premier för det första halvåret 2016.

För dig som ska nyanställas

För dig som nyanställs under denna period betalas pensionspremierna till Kåpan i princip utan någon avvikande hantering. För den så kallade individuella delen av pensionen betalas pensionspremier till en nyanställd bara om personen varit statsanställd tidigare och genom den tidigare anställningen har en sådan påbörjad pensionsförsäkring.

För en nyanställd som inte har en sådan försäkring sedan tidigare betalas pensionspremier till den så kallade individuella delen först från juli 2016, i förekommande fall med retroaktiv verkan från anställningens början.

Omräkning och komplettering för dig född efter 1988

För alla som är födda 1988 eller senare gäller att det från och med juli 2016 kan bli aktuellt med omräkning och komplettering av inbetalda pensionspremier under det första halvåret 2016, beroende dels på det som sagts ovan dels på att det nya pensionsavtalet, PA 16 Avdelning II, har ett delvis nytt och för arbetstagaren i vissa fall förmånligare sätt att beräkna den pensionsgrundande lönen, något som av tidsbrist inte kan beaktas vid beräkning av premier redan från och med januari 2016.