Försäkring vid dödsfall

Om du avlider före 65 år kan din familj ha rätt till ersättning från olika håll. Dels från den lagstadgade försäkringarna, dels från de kollektivavtalade.

Enligt lag


Omställningspension

Änka, änkling, registrerad partner och sambo, som inte fyllt 65 år, kan få omställningspension under en begränsad tid. För sambo krävs dock att de tidigare varit gifta med varandra eller att de har, har haft eller väntar gemensamt barn.

Barnpension

Barn får barnpension till och med den månad det fyller 18 år. Barnpensionen förlängs om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå längst till och med juni det år barnet fyller 20 år.

Enligt kollektivavtal

Genom din anställning får du och dina efterlevande få ytterligare skydd då din arbetsplats omfattas av kollektivavtal. Efterlevandeskydd är en del av ditt kollektivavtalade tjänstepensionsavtal.

Privatanställd

ITPS familjepension enligt ITP2
Du som är född 1978 och tidigare och omfattas av tjänstepensionavtalet ITP2 och dessutom har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp omfattas av ITPs familjepension. Den betalas ut livsvarigt till änka, änkling och till barn under 20 år. Dock ej till sambo. Du kan välja att avstå från framtida intjänande av familjepensionen för att istället förstärka upp din ITPK.

Familjeskydd enligt ITP1 och ITP2
Inom ITP1 och ITP2 kan du välja att teckna ett familjeskydd. Det är en tidsbegränsad efterlevandepension som betalas ut om du avlider före 65 års ålder. Du väljer/tecknar hur länge skyddet ska gälla samt nivån på försäkringsbeloppet. 

Återbetalningsskydd enligt ITP1 och ITP2
Du har även möjlighet att välja att teckna återbetalningsskydd. Make/maka, sambo eller barn får om du avlider efterlevandepension som motsvarar värdet av de inbetalda premier för din ITP1 eller ITPK som du själv inte hunnit få ut. Tecknas när du tar ut din tjänstepension.

Tjänstegrupplivförsäkring
Alla som har ITP och som arbetar minst 8 timmar per vecka har också en tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Om man avlider före pensionen betalas ett engångsbelopp ut till de efterlevande.

Kommun och landsting

Pension till efterlevande vuxen enligt KAP-KL och AKAP-KL
Om du avlider kan en efterlevandepension betalas ut till maka/make och registrerad partner. Pensionen till efterlevande vuxen är ungefär 15 procent av den avlidnas pensionsunderlag. Pensionen betalas ut i fem år.

Pension till efterlevande barn enkligt KAP-KL och AKAP-KL
Betalas ut fram till dess att barnet fyller 18 år, kan förlängas till 20 år om barnet studerar.

TGL-KL (Tjänstegrupplivförsäkring)
TGL-KL är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern och förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, sambo och barn. Storleken på ersättningen beror på den avlidnes ålder, sysselsättningsgrad samt vilka efterlevande som finns.

Upphör din anställning omfattas du av ett efterskydd. Vill du förlänga efterskyddet måste du själv ansöka om en fortsättningsförsäkring. Du betalar själv premien för fortsättningsförsäkringen.

Statligt anställd

Efterlevandepension till vuxen
Efterlevandepension finns till dina anhöriga om du skulle avlida den gäller för make/maka, registrerad partner eller sambo som du har barn tillsammans med. Betalas ut under sex år.

Efterlevandepension till barn
Pensionen beräknas i procent av pensionsunderlaget och betalas ut till och med barnet fyller 20 år.

Återbetalningsskydd
Du kan själv välja att teckna återbetalningsskydd. Det innebär att make/maka, sambo eller barn får efterlevandepension vid dödsfall som motsvarar värdet av de inbetalda avgifterna för en del av din pension.

TGL-S (Tjänstegrupplivförsäkring
TGL-S är ett engångsbelopp som betalas ut vid dödsfall före pensionsåldern förmånstagare är i nämnd ordning make/maka/registrerad partner, sambo och barn.

Läs mer om efterlevandeskydd på Statens tjänstepensionsverks webbplats, www.spv.se.