Utvecklingssamtal är ett samtal mellan dig och din chef, där ni diskuterar hur du vill utvecklas, hur din chef ser på din prestation, vad som går bra och vad ni behöver utveckla för att nå målen i verksamheten. Kontakta din förtroendevalda eller vår rådgivning om du vill ha stöd inför samtalet.

Utvecklingssamtal kan även kallas medarbetarsamtal eller målsamtal. Enligt kollektivavtalet ska du ha både utvecklingssamtal och lönesamtal varje år.

För att det ska bli ett bra utvecklingssamtal måste både du och chefen vara väl förberedda. Under utvecklingssamtalet diskuterar ni din arbetssituation, kompetensbehov, tidigare måluppfyllelse, ömsesidiga förväntningar och förutsättningar för karriär- och löneutveckling.

Under utvecklingssamtalet kan du dela med dig av tankar kring hur det fungerar idag och hur det skulle kunna fungera bättre. Utvecklingssamtalet bör resultera i minst ett personligt mål.

Utvecklingssamtalets syfte

Utvecklingssamtalet mellan dig och din chef har flera syften:

 • Du och din chef kan i lugn och ro prata om hur dina ambitioner och kunskaper bäst kommer verksamheten till del.
 • Du får återkoppling på hur din arbetsinsats värderas och hur du fungerar som kollega.
 • Du ger din chef återkoppling på hur hen fungerar i sin ledarroll.
 • Du och din chef kan planera dina behov av kompetensutveckling. Föreslå saker som du skulle vilja prova på eller lära dig mer om. Kanske är du intresserad av att specialistutbilda dig? Passa på att föreslå att du ska kunna få en AST-tjänst, en betald akademisk specialisttjänstgöring enligt Vårdförbundets modell som många arbetsgivare anammat! Läs mer om AST-upplägget här.

Tips och frågor inför utvecklingssamtalet

 • Tänk igenom hur du vill att samtalet ska utvecklas.
 • Hur behöver du utveckla din formella kompetens?
 • Får du användning av din kompetens på rätt sätt?
 • Vad vill du förändra?
 • Hur tycker du att du fungerar i din roll?
 • Vilka delar hos dig själv behöver du utveckla?
 • Hur tycker du att din chef fungerar i sin ledarroll?
 • Har du tillräckliga befogenheter och resurser för att kunna utföra dina arbetsuppgifter på ett bra sätt?
 • Om du inte får konstruktiv kritik – be om det!
 • Visa att du också är beredd att ta emot negativ feedback. Det kan vara värdefullt för din fortsatta yrkeskarriär.
 • Vilka är dina mål, på kort och lång sikt? Hur kan du uppnå dem?
 • Vilket stöd vill du ha av din chef?
 • Håll dig till fakta och var saklig.

Handlingsplan

Den handlingsplan som upprättas efter utvecklingssamtalet ska beskriva hur ditt arbete ska utvecklas under det närmaste året eller åren. Den kan innehålla stora och små mål. Målen kan bland annat vara utbildningar, studiebesök och nya arbetsuppgifter.

Be om råd och stöd inför samtalet från din förtroendevalda eller våra rådgivare.