För att utvecklas under hela ditt yrkesliv kommer du att behöva vidareutbilda dig. Du som sjuksköterska har ett personligt ansvar att tillsammans med arbetsgivaren se till att du får den kunskap du behöver för det arbete du ska utföra.

International Council of Nurses ICN har tagit fram en etisk kod som alla sjuksköterskor ska förhålla sig till.  Enligt den har du ett personligt ansvar att se till att du får den kunskap du behöver för det arbete du ska utföra. Även i den svenska patientsäkerhetslagen beskrivs ditt ansvar tydligt. Du ska enligt den utföra dina arbetsuppgifter enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Det betyder att du har en skyldighet att kräva rätt utbildning av arbetsgivaren för att kunna uppfylla lagens och den etiska kodens krav.

Arbetsgivarens ansvar

Eftersom både staten och EU kräver att varje sjuksköterska ser till att arbetsgivaren tillhandahåller rätt utbildning för att hen ska kunna utföra sitt arbete enligt lag, ställer detta också krav på att arbetsgivaren tar ansvar för att du får den utbildning som du behöver. Detta innebär att arbetsgivaren är skyldig att ge dig relevant utbildning.

Att tänka på när du vidareutbildar dig

Som examinerad sjuksköterska kommer du att gå olika utbildningar som din arbetsgivare erbjuder dig eller kurser som du själv anser du behöver ha för att kunna utföra ditt arbete.

Tänk då på att kurser på universitet och högskola bör vara på avancerad nivå, så att du kan dra nytta av detta om du vill gå vidare i din fortsatta karriär och tillgodoräkna dig poängen exempelvis i en specialist-, master- eller forskarutbildning. Detta gäller i högsta grad upphandlingsutbildningar som arbetsgivaren ibland erbjuder. Försök därför påverka så att de utbildningar som arbetsgivaren erbjuder är på avancerad nivå i största möjliga utsträckning.

Hur förbättrar Vårdförbundet din utbildning?

Vårdförbundet arbetar för att påverka sjuksköterskeutbildningarna så att de på ett bättre sätt motsvarar vårdens behov. Inom den verksamhetsförlagda utbildningen eftersträvas att du som handleder studenter har en magisterexamen (vilket är universitetskanslersämbetets krav) och har lön och stöd från verksamheten för den tid som handledningen tar i anspråk.

Förbundet arbetar intensivt tillsammans med andra organisationer för att få fortbildningskraven i yrkeskvalifikationsdirektivet tydligare reglerade så att du som sjuksköterska får den fortbildning som du behöver i ditt arbete.