För att bättre ta tillvara sjuksköterskors och barnmorskors kompetens behöver deras förskrivningsrätt omfatta fler områden och läkemedel, anser Sineva Ribeiro, Vårdförbundet, och Anders Blanck, Lif.

En utökad förskrivningsrätt av läkemedel för sjuksköterskor och barnmorskor leder till en kvalitetshöjning för patienterna och minskade kostnader för vården. 

 En vård som är hälsofrämjande och klarar av att möta komplexa sjukdomstillstånd kräver att vi organiserar utifrån invånarnas behov. Behandling med läkemedel är en hörnsten för vård och i synnerhet för en person med en eller flera långvariga tillstånd. Med en uppdaterad förskrivningsrätt av läkemedel kan vi få en god och nära vård utan att kostnaderna ökar.

Trots att rätten för distriktssköterskor att förskriva läkemedel har funnits i 25 år finns det skillnader över landet i hur vårdens verksamheter möjliggör detta. Få justeringar har skett sedan 2001, då förskrivningsrätten utvidgades till en större grupp sjuksköterskor. 20 år senare skulle förskrivningsrätten kunna utvidgas för att få ett personcentrerat och effektivt arbetssätt.

Barnmorskor har i dag förskrivningsrätt för preventivmedel i födelsekontrollerande syfte och för läkemedel mot verifierad anogenital klamydiainfektion. Cirka 85–90 procent av alla preventivmedel förskrivs av barnmorskor. De möter individen genom hela livet på ungdoms- och barnmorskemottagningar.

Barnmorskor ger råd och behandling inom kompetensområdet, men kan sedan inte förskriva det nödvändiga läkemedlet utan måste hänvisa patienten till läkare. Det är omständligt för den som söker vård och kräver resurser från flera yrkesutövare. 

Barnmorskor skulle kunna förskriva vissa läkemedel, som till exempel receptfria läkemedel inom sitt kunskapsområde, östrogen som behandling av klimakteriesymtom, p-piller på annan indikation än födelsekontroll, och antiemetika mot illamående, järnpreparat och D-vitamin till gravida. Barnmorskor bör även kunna förnya recept inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa.

 Distriktssköterskor inom primärvården/hemsjukvården behandlar ofta patienter med långvariga tillstånd som diabetes, astma, allergi och hjärtsvikt. De möter patienter regelbundet i hemmet eller på mottagningen. 

Genom att med kontinuitet följa patienter över tid har distriktssköterskor en unik möjlighet att bedöma den individuella hälsoutvecklingen och överväga olika behandlingsalternativ. 

Det ser olika ut i olika regioner hur sjuksköterskor med förskrivningsrätt förskriver läkemedel. En nationell genomgång av regelverket avseende förskrivningsrätt skulle bidra till att bättre nyttja både läkares och sjuksköterskors kompetens. 

Förutom att utbildningarna för att förskriva läkemedel behöver ses över, behöver verksamheterna skapa förutsättningar för ett personcentrerat arbetssätt så att patienters och medarbetares kunskap tas tillvara. Det behöver även säkerställas att alla barnmorskor och specialistutbildade sjuksköterskor ges möjlighet att genomgå, och få godkänt på, en läkemedelsmodul på 15 högskolepoäng och därigenom få rätt att förskriva läkemedel inom fördjupningsområdet. 

Det finns ett stort engagemang hos Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Socialstyrelsen för en utvecklad god och nära vård, men frågan om förskrivningsrätt har inte funnits i deras synfält. Det är nu dags att den aktualiseras. För att bättre ta tillvara sjuksköterskors och barnmorskors kompetens behöver deras förskrivningsrätt omfatta fler områden och läkemedel. Det skulle ge en kvalitetshöjning av vården som inte kostar och som bidrar till att göra receptförskrivningen mindre krånglig och effektivare. 

Vi anser att det går att bibehålla en säker läkemedelsanvändning genom en utveckling av förskrivningsrätten, och även här har SKR och Socialstyrelsen möjlighet att se över följande: 

  • Möjligheten för sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt att få behörighet att förskriva alla receptfria läkemedel. 
  • Att alla sjuksköterskor och barnmorskor med förskrivningsrätt får förskriva läkemedel inom sitt kunskapsområde.
  • • Möjligheten att förskriva läkemedel inom ramen för särskilda vårdprogram såsom astma, allergi, diabetes, amning och inkontinens. 
  • • Möjligheten för dem med godkänd läkemedelsmodul på 15 högskolepoäng att förskriva läkemedel inom det medicinska fördjupningsområdet.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet

Anders Blanck, vd för Lif – de forskande läkemedelsföretagen

 

Läs artikeln på Dagens Medicin