Ett metodiskt arbete med friskfaktorer är nödvändigt för att möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget, skriver arbetsgivare och fack i välfärden.

Ett försämrat ekonomiskt läge, knappa resurser och personalbrist. Välfärden står inför omfattande utmaningar, vilket riskerar att leda till försämrad arbetsmiljö och minskad kvalitet. Tillsammans gör fack och arbetsgivare nu en omfattande satsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljön i välfärdens samhällsviktiga verksamheter.

Hela samhället har ställts inför stora utmaningar det senaste decenniet. Coronapandemin, många personer på flykt och en demografisk situation med fler äldre och få i arbetsför ålder. Dessutom ökar konkurrensen från andra branscher om välfärdens arbetskraft.

Här och nu står kommuner, regioner och kommunala företag i en tuff ekonomisk situation, där 2000-talets starkaste resultat har vänts till det svagaste på bara två år. Tillsammans med dessa kommuner, regioner och kommunala företag behöver regeringen ta ett långsiktigt ansvar för välfärdens finansiering och kompetensförsörjning.

Det är helt avgörande att vi nu tar oss ifrån kortsiktiga och dyra åtgärder som egentligen inte löser problemen. Sjukfrånvaro innebär sänkt livskvalitet för medarbetaren, men även förlorad kvalitet, minskad kontinuitet och kompetens på arbetsplatsen.

Vi måste satsa på hälsa i stället för att betala för ohälsa. Det kräver stabila och långsiktiga åtgärder som ger attraktiva arbetsplatser och god arbetsmiljö, samt en bra välfärd för invånarna. Ett hälsofrämjande och förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande.

Att läget är allvarligt skärper kravet på fack och arbetsgivare att arbeta långsiktigt. Vi är överens om en bred kunskapssatsning på friskfaktorer för att stärka arbetsmiljöarbetet i välfärdens verksamheter. Initiativet är unikt i sitt slag på arbetsmarknaden och innebär bland annat en långsiktig satsning på drygt 100 miljoner kronor över fyra år för friskare arbetsplatser.

Forskning visar att det finns specifika faktorer som är centrala för friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser. Därför har fack och arbetsgivare gemensamt, genom föreningen Sunt arbetsliv, utvecklat arbetet med åtta friskfaktorer som bidrar starkt till bra arbetsmiljö och till verksamhetsmålen. I dag samlar vi över 4 000 företrädare för fack och arbetsgivare, samt representanter för regering, riksdag och myndigheter, för att de ska lära sig mer och dela erfarenheter om friskfaktorer.

Arbetsmiljöarbete med friskfaktorer fungerar som metod. Vi har tre konkreta exempel på när det förebyggande arbetet ger effekt:

  1. Botkyrka kommun har utvecklat arbetet kring friskfaktorn att fånga upp tidiga signaler på ohälsa. Därmed har sjukfrånvaron minskat med 7 000 arbetsdagar.
  2. I Region Dalarna har fack och arbetsgivare arbetat metodiskt för ökad dialog och inflytande på arbetsplatserna och enats om ett samverkansavtal som ger kraft åt arbetsmiljöarbetet.
  3. Flens kommun har satt fokus på ledarskap, kommunikation och arbetsmiljö samt drivit på en ökad samverkan mellan fack och arbetsgivare. Sjukskrivningstalen har gått ned sedan arbetet med friskfaktorer startade.

Alla kommuner, regioner och kommunala företag behöver arbeta med friskfaktorerna metodiskt och långsiktigt för att kunna möta effekterna av bemanningskrisen och det tuffa ekonomiska läget. En god arbetsmiljö är en grundförutsättning för att vi ska kunna fortsätta leverera en högkvalitativ välfärd med friska, hållbara och attraktiva arbetsplatser.

Vi, fack och arbetsgivare i välfärden, är överens om att 1,2 miljoner medarbetare och chefer ska ha möjlighet att utföra ett professionellt arbete, utan ökade arbetsmiljörisker som högre arbetsbelastning eller samvetsstress. En god arbetsmiljö är avgörande för att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Anders Henriksson
Ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Ulf Olsson
Ordförande, de kommunala företagens arbetsgivarorganisation Sobona

Heike Erkers
Förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Johanna Jaara Åstrand
Förbundsordförande, Sveriges Lärare

Kristina Hultman
Ordförande i Akademikeralliansens representantskap

Malin Ragnegård
Förbundsordförande, Kommunal

Sineva Ribeiro
Förbundsordförande, Vårdförbundet

Sofia Rydgren Stale
Förbundsordförande, Sveriges läkarförbund

Veronica Magnusson
Förbundsordförande, Vision

Läs debattartikeln i Dagens Samhälle