I dag är det internationella barnmorskedagen – en dag att fira och hylla alla barnmorskor som dygnet runt utför ett livsviktigt arbete. Det är också en dag för att påminna om att det en gång för alla är dags att lösa de problem som finns inom kvinnohälsan och säkra den hälso- och sjukvård som alla har rätt att förvänta sig, skriver Sineva Ribeiro och Åsa Mörner från Vårdförbundet.

Höj statusen för barnmorskor genom att förbättra arbetsmiljön så fler kan och vill stanna i yrket. En ny rapport från Jämställdhetsmyndigheten visar på oroande siffror gällande bristen på barnmorskor

I dag råder brist på barnmorskor i 21 av 21 regioner enligt Socialstyrelsen. Jämställhetsmyndighetens rapport visar även att antalet barnmorskor har minskat inom slutenvården i samtliga regioner utom en. 

Av de barnmorskor som finns i tjänst arbetar, enligt Vård- och Omsorgsanalys över 60 procent deltid, något som även Vårdförbundets arbetsmiljörapport ”Yrken för livet kräver bättre villkor” från 2022 visade. 

En stor del av de som arbetar deltid anger att arbetsmiljö och arbetsvillkor är alltför dåliga för att man ska mäkta med att jobba heltid. Detta påverkar möjligheten att ge en trygg, personcentrerad och tillgänglig hälsovård för alla.  

Hög arbetsbelastning

Den krävande arbetsmiljön med hög arbetsbelastning, många arbetspass på obekväm arbetstid och lite tid för återhämtning har gjort att det är svårt att rekrytera och behålla barnmorskor till många verksamheter.

Vi kan konstatera att det egentligen inte råder någon brist på antalet utbildade barnmorskor. Det råder däremot brist på utbildade barnmorskor som ges förutsättningar att arbetar heltid.  

Slutenvården utmärker sig avseende bristen på barnmorskor. En förlossningsavdelning är en akutverksamhet med samma belastning och samma patientflöde under alla dygnets timmar och behöver därför ha samma bemanning oavsett dag eller natt, helg eller vardag. 

Barnmorskor på förlossningsavdelningarna har därför högre andel obekväma pass än övrig 24/7 personal inom andra verksamheter vilket i praktiken betyder att en stor del av arbetstiden är förlagd till helger, kvällar och nätter när familj och vänner är lediga. Många barnmorskor väljer därför bort förlossningsavdelningarna. 

Nu närmar sig sommaren och i vanlig ordning krävs stora insatser från barnmorskorna för att arbetsgivare ska kunna få ihop semesterperioden. För att klara av semesterperioden måste barnmorskor arbeta betydligt fler veckoarbetstimmar än en normal vecka, något som är helt orimligt. Dessutom är det många barnmorskor som endast får tre veckors sammanhängande ledighet under sommaren och verksamheter som helt stänger exempelvis mottagningar för förlossningsrädda. 

Fredat privatliv

För att få bukt med den ökande bristen på barnmorskor samt kunna förändra den ohälsosamma arbetsmiljö som barnmorskor därför tvingas arbeta i, krävs förbättrade arbetsvillkor, kompetensutveckling med karriärmöjligheter, att arbetstidsförläggningen ses över och rätt förutsättningar till heltidsarbete, fredat privatliv, tillräcklig vila och återhämtning ges. 

  •  Att arbeta som barnmorska ska inte medföra ohälsa
  • Vårdförbundet har förslagen som skapar förutsättningar för en hållbar arbetsmiljö och patientsäker vård:
  • Höj grundbemanningen och anställ tillräckligt många barnmorskor för att klara av normala händelser på en arbetsplats, så som semesterperioder, sjukfrånvaro, vab och varierande arbetsbelastning.
  • Ge förutsättningar för barnmorskeledda enheter och ta lärdom av mindre verksamheter.
  • Rätt kompetens på rätt plats. Inom området reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är barnmorskan den rätta kompetensen för en säker och personcentrerad vård och barnmorskan ska inte ersättas med annan kompetens.
  • Avsätt tid för kontinuerlig och strukturerad kompetensutveckling i arbetstiden
  • Inför reglerade specialistutbildningar för barnmorskor.
  • Värdera barnmorskor högt och efter den avancerade akademiska utbildningen, kunskapen och kompetensen som professionen har.

Om vi lyckas vända den nedåtgående spiralen så kan vi också förändra vården så att den motsvarar de behov som befolkningen har. Detta skulle minska den höga personalomsättning som ses inom bland annat förlossningsvården. Det är först då vi kan arbeta personcentrerat och utgå från just dina behov samt enligt modellen En födande – En barnmorska.


Sineva Ribeiro
, ordförande Vårdförbundet

Åsa Mörner, legitimerad barnmorska och ledamot i Vårdförbundets förbundsstyrelse