Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Nu har Vårdförbundet på SkaS avslutat årets löneöversyn med arbetsgivaren. Fördröjningen beror på att arbetsgivaren önskade förlängd genomförandetid på grund av tidsbrist relaterat till pandemin.

 

Resultatet för Vårdförbundets grupper (samtliga tillsvidareanställda 1 april 2020 med lön i 2019 års nivå inom Vårdförbundets yrkesgrupper på SkaS) blev ett utfall med en procentuell ökning på totalt endast 2,6 %.

Då avtalet för 2020 är samma som för 2019 yrkade Vårdförbundet även i år på att ca 25% av medlemmarna på SkaS ca 400, skulle få ett påslag på 3 300 kr/mån för att ha bedömts som särskilt yrkesskickliga (SY). Detta för att uppnå de 10 000 kr i ökad lönespridning som var Vårdförbundets ingång i förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Resultatet arbetsgivaren redovisar är i stället 1000 kr extra för SY men till ca dubbelt så många (förra året 69 medlemmar).

Vårdförbundet konstaterar:

• Att sjukhusledningen på SkaS, som enda förvaltning i VGR, premierat SY olika utifrån arbetsplats. Detta innebär inte att de som fått ta del, inte uppfyller kriterierna, men de som har en annan arbetsplats har i större utsträckning exkluderats från premieringen. Att på så sätt skapa oförutsägbarhet för Vårdförbundets identifierade SY på SkaS är inget som kommer gagna behållarperspektivet eller intentionen med avtalet. För att nå målet med avtalskonstruktionen med premiering av SY som ett lönesättningsinstrument för att uppnå ökad lönespridning, är det viktigt att kriterierna respekteras som överenskommet.

• Att sjukhusledningen på SkaS genom årets utfall inte har nått en ökning av kvoten för lönespridning.

• Att sjukhusledningen på SkaS genom årets löneöversyn inte har premierat erfarenhet i tillräcklig omfattning så att det ger utslag i form av ökad medellön. Även det procentuella utfallet per åldersgrupp sjunker med stigande ålder.

• Att Arbetsgivaren på SkaS även i år exkluderat chefsgruppen vid premiering av SY, trots att parterna var överens om motsatsen vid den inledande överläggningen. Vårdförbundet ser därför fortfarande att chefers möjligheter att lönesättas enligt avtalet, har åsidosatts. Vårdförbundet ser det som anmärkningsvärt att SkaS inte anser sig ha någon SY inom ledarskapsområdet.

• Att sjukhusledningen tillförde, även i år, sent i processen, extra medel till en ensidigt utvald yrkesgrupp. Vårdförbundet anser att dessa medel borde ingått i löneöversynen från första början, för att öka chefernas förutsättningar för lönesättning enligt avtalet och parternas överenskomna kriterier.

Vårdförbundet tolkar det sammantagna resultatet som att sjukhusledningen även i årets löneöversyn, inte tagit allvarligt på avtalets intention med en ökad lönespridning som ska premiera kompetens, specialistkunskap och erfarenhet, i syfte att medlemmen ska kunna uppnå en rimlig livslön och arbetsgivaren kunna säkra kompetensförsörjningen.

Vårdförbundet ser det som att arbetsgivaren på SkaS inte har tagit möjligheten att påverka politiken för att få politiskt avsatta medel som möjliggör efterlevnad av avtalets intention. Det procentuella utfallet på SkaS är fortfarande bland det sämsta de senaste sex åren.

Nu ska resultatet utvärderas som en grund inför löneöversyn 2021. Vårdförbundet på SkaS inväntar även besked från förbundsstyrelsen om ev. uppsägning av avtalet efter den nationella utvärderingen.

Vi fortsätter alla att tillsammans opinionsbilda och påverka arbetsgivare, både tjänstemännen och politikerna.

Om du har frågor kring processen eller önskar läsa de fullständiga protokollen från löneöversyn 2020 är du välkommen att kontakta oss.

För anmälan till Försäkringskassan om ny lön gäller 2020-11-05 då avstämningen avslutades.

Vänligen
Lene Lorentzen, Fredrik Sörman, Anette Eliasson, Förtroendevalda med facklig tid.

VÅRDFÖRBUNDET
Skaraborg sjukhus
vardforbundet.skas@vgregion.se
Tel 0500 – 43 19 36, -37, -33

Dina förmåner och rabatter som medlem
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -