Löneöversyn 2021, region och kommuner

Nu är löneöversynen för 2021 igång på de flesta håll. Här kan du följa hur just din arbetsgivare ligger till i processen.

Länkar med mer information

Enköpings kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Överläggning är genomförd, arbetsgivaren återkommer med tidplan för lönesamtal och utbetalning.

Vårdförbundets yrkande: Med anledning av 2020 års svårigheter med både ledarskap, pandemi och förflyttningar av skolsköterskor behöver arbetsgivaren prioritera lönesamtal och lönesättning av skolsköterskor samt förbereda för kontinuitet.

Vårdförbundet ser med oro på omsättningen av personal i Enköpings kommun. Vi ser en koppling till hög arbetsbelastning där våra medlemmar inte alltid får gehör och den allt högre omsättningen av sjuksköterskor. Vårdförbundet ser att Enköpings kommun skulle vara hjälpt av att ta hand om sina sjuksköterskor, bland annat genom en tydligare tillämpning av det löneavtal vi gemensamt tecknat. Ett av syftena med det löneavtal vi har är att medarbetare ska kunna göra lönekarriär utan att byta arbetsgivare. Enköpings kommun behöver använda löneavtalet, med en satsning på de medarbetare som i lokala lönekriterier kan urskiljas som särskilt yrkesskickliga, på ett sätt som gör att medarbetare känner trygghet i att det finns en möjlighet till löneutveckling. På så sätt kan särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor stanna hos kommunen och bidra till bland annat bättre introduktion av nya kollegor och en verksamhet med högre kvalitet, till gagn för kommunens invånare. Detta kan i sin tur bidra till en bättre arbetsmiljö som gör att fler söker sig till, och stannar hos, kommunen.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Heby kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Lönesamtal under mars, plan att ny lön utbetalas i april.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Håbo kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Överläggning kommer att genomföras inom kort.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Knivsta kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Lönesamtal planeras vara klara i april och utbetalning planeras ske i maj.

Vårdförbundet yrkar inför löneöversyn 2021 på följande:

Vårdförbundet känner en oro för kompetensförsörjningen i Knivsta kommun. Vårdförbundet välkomnar arbetsgivarens initiativ där fokus legat på att rekrytera erfarna sjuksköterskor och tror på att det är en bra strategi för att bryta den omsättning som varit under flera års tid.

Vårdförbundet ser också att arbetsgivaren behöver fortsätta att arbeta med karriärvägar och kompetensutveckling för Vårdförbundets grupper och då är löneavtalet ett viktigt verktyg för att lönesättande chef ska kunna motivera medarbetaren att stanna kvar.

Vårdförbundet vill också förtydliga att en särskilt yrkesskicklig medarbetare kan vara den grundutbildade sjuksköterskan med längre erfarenhet som är ett stöd för kollegor och en resurs för verksamheten.

Arbetsgivaren mottager Vårdförbundets yrkanden och givetvis följer arbetsgivaren gällande kollektivavtal. Inför denna överläggning har en uppföljning utifrån bilaga 3 punkt 4 gjorts av parterna och denna lönestatistik bifogas som bilaga till dessa minnesanteckningar. Av denna bilaga framgår även personalomsättning för kommunen i dess helhet under de tre senaste åren. Arbetsgivaren arbetar långsiktigt och strategiskt med både kompetensförsörjning och lönebildning. Arbetsgivaren avser ge stöd till chefer under löneprocessens olika faser, dels knutet till enskilda verksamheter liksom enskilda chefer vilket arbetsgivaren redogjorde till Vårdförbundet vid överläggningstillfället.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Tierps kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Texten är uppdaterad den 11 mars 2021.

Överläggning är genomförd, arbetsgivaren planerar att ha nivåbedömningssamtal (motsvarande lönesamtal) med efterföljande meddelande om ny lön senast i april, för att betala ut ny lön i maj.

Vårdförbundet frågar efter en förklaring till en minskad lönespridning utifrån den analys arbetsgivaren presenterat. Arbetsgivaren informerar om att arbetsgivaren arbetar för en ökad lönespridning där medarbetarens prestation ligger till grund för den individuella lönen samtidigt som att lönespridningen vissa år kan minska om det är de lönerna cheferna sätter utifrån medarbetarnas prestation. Anledningen till detta kan vara att medarbetare har slutat och att en ny medarbetare som blivit anställd fått en lön närmare medianen. Vårdförbundet yrkar på en prioritering av särskilt yrkesskickliga med särskild hänsyn till löneutveckling för äldre medarbetare, med en god löneutveckling åt alla. Arbetsgivaren svarar att prestationen ligger till grund för den individuella lönen.

I en ny rutin som arbetsgivaren har implementerat för att underlätta för cheferna i sitt arbete i löneöversynen tas löneutveckling för äldre medarbetare upp utifrån texten som finns i Bilaga 5, centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande individuell lönesättning.

________________________________________________________________________________

Arbetsgivaren använder sig av ”nivåbedömningssamtal” under våren där prestation kopplas till lönekriterier, medarbetarsamtal ska ha ägt rum under hösten. Medarbetaren ska vid ett annat tillfälle i dialog med chef få lönemeddelande senast i början av april för att ny lön ska betalas ut i maj.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Uppsala kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Texten är uppdaterad den 10 mars 2021.

Central överläggning är genomförd, där parterna var överens om att arbetsgivaren behöver arbeta vidare med hur ”särskilt yrkesskicklig” urskiljs på ett bättre sätt, både för att lönesättande chef ska få ett verktyg men också för att det ska vara lättare att se att det faktiskt görs en prioritering på särskilt yrkesskickliga.

Hittills under avtalsperioden har arbetsgivaren haft som utgångspunkt att de med högst lön också är särskilt yrkesskickliga, en princip som Vårdförbundet ser som en målbild men inte alls håller med om i dagsläget. Hur denna urskiljning ska göras uppmanas Vårdförbundet av arbetsgivaren centralt att ta med sig till respektive förvaltning för lokal överläggning.

Hittills är målet att utbetalning av ny lön ska ske i maj, men är beroende av förutsättningar kopplade till pandemin.

_______________________________________________________________________________

Förbundet framför att de anser att särskilt yrkesskickliga bör vara en prioriterad grupp för arbetsgivaren. Samt att uppföljningen av särskilt yrkesskickliga bör förläggas efter avslutad löneöversyn för att i god tid inför nästkommande löneöversyn hantera resultatet.

 • Inledningsvis utgick arbetsgivaren ifrån att de medarbetare som hade löner motsvarande 90:e percentil eller högre var de som utifrån sin kompetens hade de högst prestation. Arbetsgivaren har därefter arbetat för att de som bedömts vara särskilt yrkesskickliga, utifrån gällande lokala lönekriterier, också ska vara de som har löner motsvarade 90:e percentil eller högre.

Arbetsgivaren har föreslagit att Vårdförbundets lokala representant och verksamhetsnära HR för en dialog gällande hur särskilt yrkesskickliga ska kunna identifieras med kommunens lokala lönekriterier. Arbetsgivaren föreslår även en gemensam dialog med syfte att se över möjligheten till en ökad lönekarriär inom yrket utifrån arbetsgivarens behov och förutsättningar.

Förbundet anser att den gemsamma dialogen som föreslagits av arbetsgivaren ska kunna vara genomförd inför löneöversyn 2021.

 • Den gemensamma dialogen och det efterföljande arbetet kommer att behöva pågå under löneöversyn 2021. Arbetsgivaren kommer parallellt med den gemensamma dialogen att identifiera och lönesätta särskilt yrkesskickliga.

Planen är att ny lön betalas ut i maj.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Älvkarleby kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Lönesamtal planeras vara klara till april, ny lön utbetalas i maj.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Östhammars kommun

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Planerad utbetalning i april.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Region Uppsala

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Överläggning planerad till den 18 mars.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer

Skandionkliniken, Kommunalförbundet Avancerad strålbehandling

Processbeskrivning

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas:

 1. Överläggning: Vårdförbundet träffar arbetsgivaren för att prata om processen för årets löneöversyn, tidplan, lönekriterier och yrkanden.
 2. Lönesamtal: hålls mellan dig och din chef. Det är här du kan påverka din lön eftersom ingen central förhandling tillämpas, utan lönen är individuell och sätts i dialog mellan dig och din chef. Se till att komma förberedd till samtalet. Du får höra chefens förslag till ny lön och har fortfarande möjlighet att påverka. Gå gärna igenom vår webbutbildning före samtalet, du hittar den i Kunskapsrummet (inloggning krävs)
 3. Avstämning: Vi får det samlade förslaget till ny lön av arbetsgivaren och pratar om detta under avstämningen, fokus ligger på hur processen fungerat, ex har lönesamtalen ägt rum och med vilken kvalitet, har ny lön motiverats utifrån befintliga kriterier.
 4. Din nya lön betalas ut, vid försenad process retroaktivt från 1 april.

Var befinner vi oss nu?

Lönesamtal senast i mars och planerad utbetalning i april.

Vilka på Vårdförbundet jobbar med processen, vem kan jag kontakta vid behov?

Sofia Lindström

Eventuella filer