Vi har tecknat en avsiktsförklaring och ett lokalt kollektivavtal för Akademiska sjukhuset

Tre sjuksköterskor varav en i operationskläder, står runt ett bord vända mot varandra.

Vårdförbundet och arbetsgivaren Region Uppsala har i maj 2017 kommit överens om en avsiktsförklaring för bättre arbetsmiljö. Vi ska inleda ett partsgemensamt arbete för att förbättra arbetsmiljön och stärka Vårdförbundets yrkesgrupper.

Vårdförbundet och Region Uppsala Akademiska sjukhuset kom i maj 2017 överens om ett nytt lokalt kollektivavtal som omfattar arbetstider och ekonomisk ersättning.

Det nya avtalet gäller samtliga av Vårdförbundets yrkesgrupper som arbetar på arbetsplatser med vård dygnet runt alla dagar i veckan, på Akademiska sjukhuset. Medarbetare i ambulanssjukvård omfattas bara av den avtalade OB-förstärkningen. Vi för samtal med arbetsgivaren om ett särskilt avtal om arbetstider för ambulanssjukvården.

Avtalet tryggar medlemmarnas villkor vad gäller veckoarbetstid och olika typer av ekonomisk ersättning.

- Avtalet ger mer återhämtning för våra medlemmars arbete på natten. Det ger förutsättningar för hälsosamma scheman, och att medlemmarna orkar ett helt yrkesliv. Goda villkor är en förutsättning för att kunna möta vårdens utmaningar men omfattar flera delar än arbetstider och ersättning. Därför är det också positivt att vi har kunnat mötas i en avsiktsförklaring om bättre arbetsmiljö och yrkesutveckling säger dåvarande ordförande Madeleine Grenå.

  • God återhämtning minskar risken för ohälsa och olycksfall.
  • Goda villkor skapar attraktiva arbetsplatser, vilket leder till att medarbetarna stannar kvar och kompetensen på arbetsplatsen ökar.
  • Det är positivt att vi i avtalet har säkrat värden som arbetsgivaren tidigare ensidigt erbjudit medlemmarna. Det skapar en långsiktig hållbarhet när medlemmarna vet under vilka förutsättningar man arbetar.

Avtalet träder i kraft mellan 15 januari 2018 och 5 februari 2018. Vårdförbundet ser det nya avtalet som ett viktigt steg för att våra medlemmar ska få rätt vila och återhämtning. Ett lokalt kollektivavtal om arbetstider är en del av Vårdförbundets arbete för att uppnå hälsosamma arbetstider för medlemmarna. Vi fortsätter att driva arbetet inom flera områden.

Avtalet i sin helhet

Här kan du öppna och läsa hela avtalet. Det är uppdelat i ett avtalsprotokoll med 3 tillhörande bilagor.

Avtalsprotokoll

Bilaga 1, beskrivning av varje modell

Bilaga 2, definitioner

Bilagar 3, OB-ersättningar

Mer om avsiktsförklaringen

Vårdförbundet och Region Uppsala har kommit överens om att arbeta partsgemensamt för att förbättra arbetsmiljön och stärka professionerna. Det innebär till exempel att vi partsgemensamt ska kartlägga behovet och påbörja införandet av utbildningsanställningar för specialistutbildning för sjuksköterskor.

Vi är överens om att arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats samt att kartlägga behovet av kringresurser, framförallt på obekväm arbetstid, så att rätt profession utför rätt arbetsuppgift för en bättre användning av kompetenserna och för att värna yrkesprofessioner.

Vi är också överens om att arbetsgivaren ska införa medarbetarnära seniora handledartjänster, samt att kompetensutveckling i schemaläggning ska genomföras i syfte att säkerställa en hälsofrämjande schemaläggning.

Har du frågor?

Prata med den som är förtroendevald på din arbetsplats. Ring Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller skriv till info.uppsala@vardforbundet.se.