Skolsköterska - möjligheternas jobb!

Ett fantastiskt roligt och spännande uppdrag med många svåra och roliga utmaningar.

Skolsköterskans yrke har förändrats mycket över tid. På 1800-talet och i början på 1900-talet såg uppdraget annorlunda ut, det handlade mest om att identifiera sjukdom och initiera behandling. Idag har yrket mer ett psykosocialt fokus och insatserna ska riktas mot att stödja eleven mot utbildningen mål. Skolsköterskans uppdrag är främst förebyggande. Vi utför endast enklare sjukvård kopplat till skolan. Sjukvårdsinsatser i övrigt hänvisar vi till regionen.

Enligt skollagen ingår elevhälsans medicinska del (EMI) som en del i skolans samlade elevhälsa där skolsköterskan är en del. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund med reell och formell kompetens inom professionerna. Yrket kräver hög kompetens då skolsköterskan självständigt ordinerar vaccin, tolkar tillväxtkurvor och gör viktiga bedömningar. Skolsköterskan är ofta ensam i sin profession på skolan. Som skolsköterska ska du vara grundutbildad sjuksköterska och du bör ha specialistsköterskeutbildning i hälso- och sjukvård för barn och ungdom, som distriktssköterska eller ha gått skolsköterskeprogrammet.

Skolläkaren är en viktig samarbetspartner och ska finnas på alla skolor.

Samarbete med elev och vårdnadshavare ska bidra till att skolgången blir den bästa möjliga för varje elev och skolsköterskan uppdrag är att se både svårigheter och möjligheter ur elevens perspektiv. Med den individuella eleven i fokus arbetar skolsköterskan med att utifrån sin profession, i samverkan, undanröja hinder för varje elevs lärande och utveckling.

En viktig förutsättning för bra hälsa är att trivas med sin tillvaro och skolsituation. Därför är en av elevhälsans viktigaste uppgifter att medverka till att varje elev får goda förhållanden för sitt lärande.

Eleverna erbjuds fyra hälsobesök under sin skoltid, vid skolstart, årskurs 4, årskurs 8 samt årskurs 1 på gymnasiet. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller som tex tillväxt och ryggkontroller men också individuella hälsosamtal är naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av hörsel och andra begränsade hälsokontroller. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Elevhälsans medicinska del följer elevernas utveckling och fortsätter det arbete och det vaccinationsprogram som inleddes av barnhälsovården.

Elever och vårdnadshavare kontaktar ofta skolhälsovården för att få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som behöver särskilda insatser. Arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans alla professioner men även andra personalgrupper och instanser som exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin eller socialtjänst. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där elevhälsans insatser behövs. Elevhälsans medicinska del är många gånger en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande sjukvårdspersonal inom regionen och skolan.

Att arbeta som skolsköterska innebär ett stort eget ansvar när det gäller planering, organisering och genomförande av det insatser som ligger inom skolhälsovårdens uppdrag. Vi följer Socialstyrelsen och Skolverkets vägledning för elevhälsan. Många lagar styr vårt arbete; hälso-och sjukvårdslagen, skollagen, patientlagen, patientdatalagen och offentlighets- och sekretesslagen.

Årshjul finns till hjälp för skolsköterskans planeringsarbete.

Anneli Johansson
Skolsköterska