Huddingeakuten semesterplanerar – hur går det till?

Vid Karolinska Huddinges akutmottagning har samtlig personal fått önska sommarsemester, dock med inrådan att lägga en annan period än föregående år, för att slippa få sin period flyttad.

Semesterlistor sattes upp i början av mars med avsikt att semestern skulle vara färdigplanerad första april, något vi lyckades med. Detta för att kunna ge besked minst åtta veckor i förväg, i enlighet med semesterlagen.

Efter egen planering har personalen själva fått diffa sin semesterplanering utifrån hur många som behövts på plats respektive veckor i respektive kompetensgrupp. Medarbetargruppen delas in i olika kompetensnivåer (vilka också är lönesatta med lägstanivå utifrån kompetenssteg) och semester- och schemaplanering sker utifrån dessa. Detta för att säkerhetsställa att tillräcklig kompetens finns alla dygnets timmar i respektive funktion på akutmottagningen.

Efter diffning har semestrarna fastställts och majoriteten av personalen har fått igenom önskad semester efter diffning. En del har valt att dela upp sin semester under sommaren och en del har valt att lägga fyra veckor eller mer i följd, vilket har tillgodosetts. Många föräldrar har även i samband med sommarsemestern valt att ta ut föräldraledighet, vilket har tillgodosetts.

Semestrarna har godkänts trots viss underplanering i vissa kompetensgrupper. Arbetsgivaren har för avsikt att i schemaläggningen förtäta antalet pass under några veckor i semesterperioden för att tillgodose medarbetarnas önskade semester i så stor utsträckning som möjligt.

Hur ser det ut på sommaren då? 

Sommarschemana har ännu inte fastställts, så hur de kommer falla ut är oklart. Vi är vana vid att antalet sjuksköterskor tunnas ut under sommaren och att det ofta bara finns en i team där det annars varit vanligt att vi haft två. Arbetsgivaren löser detta under sommaren med att planera för dubbelt så många undersköterskor i teamen. Det underlättar förstås i mycket, men inte allt och som sjuksköterska kan arbetet under denna tid tyvärr leda till att väldigt mycket av det patientnära arbetet tvingas delegeras och att en endast sätter infarter och administrerar läkemedel.

Vad gäller arbetsledning och ansvar för arbetsmiljön på akutmottagningen skiljer det sig inte åt sommartid. Vi har alltid någon på plats vilken ska ha både kunskap och mandat att hantera detta, kvällstid och helger är det akutmottagningens ledningssjuksköterskor. Vi har dock identifierat behov av uppfräschning av kunskap i arbetsmiljö- och arbetstidslagen hos dessa, varför ett av våra skyddsombud har fått detta i uppdrag.

Vi förtroendevalda upplever att semesterplaneringen och sommarens schemaplanering har fungerat väl, att personalen i stort är nöjda och vi kommer att vara särskilt vaksamma kring att dygns- och veckovila tillgodoses, med tanke på vissa veckors förtätning i antal pass.

Hans, Henrietta, Sara och Jonas Förtroendevalda på KS Huddinge Akutmottagning