Biomedicinska analytiker - detektiver inom vården

Biomedicinsk analytikeryrket är en av 21 reglerade yrken som kräver en yrkesexamen och som har en central och ansvarsfull roll inom hälso- och sjukvården.

Legitimerade biomedicinska analytiker är experter på avancerade laboratorieanalyser baserade på olika laboratoriemetodiker för att kunna identifiera olika infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, genetiska defekter med mera. Inom klinisk fysiologi är legitimerade biomedicinska analytiker experter på EKG, ultraljud, spirometri, EEG och isotopundersökningar som ger underlag för att identifiera bl. a. hjärtsvikt, astma och epilepsi.

Analyserna utgör en viktig del av underlaget till läkarens fastställande av diagnos och patientbehandling. Faktum är att legitimerade biomedicinska analytiker ersätts med andra professioner inom vården, laboratoriemedicin, fysiologi, läkemedels- och bioteknikföretag. Dålig kompetens- och löneutveckling gör att intresse för utbildning och yrket har minskat.

Skulle inte biomedicinska analytiker se fram emot en dynamiskt och spännande yrkeskarriär med ständig utveckling? Vilket värde har akademisk utbildning och legitimationen egentligen? Vilka rekryteras till olika arbetsuppgifter? Vilken lön är den ”rätta”? Utnyttjas all kompetens som legitimerade biomedicinska analytiker besitter? Hur ser framtiden ut? Finns det verkligen rätt kompetens på rätt plats? Frågorna var många och detta ledde att intresserade medlemmar från hela länet startade en arbetsgrupp år 2016.

Gruppens syfte är att synliggöra yrke och utbildning; stödja utvecklingen för inrättande av reglerad specialistutbildning; väcka diskussion inom medlemsgruppen, hos arbetsgivaren, politiker och allmänheten; få politiker att inse betydelse av legitimerade biomedicinska analytiker och deras nyckelroll för säkerställande av tillförlitliga analyser i sjukvården, olika myndigheter, forskning- och utvecklingsarbete inom läkemedels- och bioteknikföretag.

Sedan gruppen startades har flera olika workshops genomförts för medlemmar, chefer och regionens politiker. På olika workshops diskuterades utmaningar som finns inom yrket. Närvarande politiker har besökt olika arbetsplatser för att ta del av verksamheten och på nära håll följa arbetet.

Biomedicinska analytikerstudenter har väckt frågan om högre ingångslöner med lönekampanj ”Inte under 28K”, organiserat manifestationer och publicerade artiklar i olika tidningar.

Biomedicinska analytikers kunskaper och kompetens är inte utbytbara! Att ersätta olika yrkeskategorier med andra är vare sig patientsäkert eller bra för arbetsmiljön. Att utveckla kunskaper och kompetens under hela det yrkesverksamma livet är en förutsättning för att fortsätta utvecklingen mot den patientsäkra och personcentrerad vård vi vill driva i Sverige.

Gruppen kommer att organisera flera möten och workshops med bl. a. medlemmar, arbetsgivare och politiker. Nätverk kommer att utökas med andra yrkesverksamma biomedicinska analytiker och studenter i landet.

Biomedicinska analytikergruppen
Vårdförbundet Stockholm