Vårdförbundet avdelning Skånes organisation

Såhär arbetar man i Vårdförbundet avdelning Skånes organisation.

Avdelningsstyrelsen

Avdelningsstyrelsen leder och organiserar arbetet. Den fördelar facklig tid hos olika huvudmän och beslutar om arbetet som ska utföras på den fackliga tiden. Avdelningsstyrelsen ger också råd till förtroendevalda i medlemsområdet samt hjälper vid behov till med medlemsärenden. En ledamot i avdelningsstyrelse är inte nödvändigtvis tillgänglig för operativt arbete, då det beror på vilket uppdrag ledamoten får av avdelningsstyrelsen. Avdelningsstyrelsens sammansättning bestäms av årsmötet genom direktval vart fjärde år enligt Vårdförbundets stadga.

Inom Region Skåne finns mycket facklig tid att fördela, avdelningsstyrelsen har just nu fördelat denna teambaserat i följande team.

Dialogteamet

Dialogteamet ska träffa medlemmar inom Region Skåne. Samtliga i teamet är förtroendevalda som sitter på facklig tid förhandlad med Region Skåne. De är avdelningsstyrelsens förlängda arm för att så många som möjligt av alla medlemmar anställda av Region Skåne ska kunna ha en relation till Vårdförbundet. Dialogteamets ledare utses av avdelningsstyrelsen. Teamledaren utser i sin tur teammedlemmar i samråd med avdelningsstyrelsen.

HSO-teamet 

HSO-teamet står för huvudskyddsombudsteamet och består av just huvudskyddsombud, en representant för regional MBL/samverkan samt en teamledare. Även dessa sitter på facklig tid från Region Skåne. De har som huvudskyddsombud uppdraget att samordna de förtroendevalda inom varje divisions- och förvaltningsområde. Avdelningsstyrelsen har också gett teamet i uppdrag att representera Vårdförbundet på samverkan på division, förvaltning och region. HSO-teamets ledare utses av avdelningsstyrelsen. Teamledaren utser i sin tur teammedlemmar i samråd med avdelningsstyrelsen.

Utbildningsteamet 

Utbildningsteamet har som uppdrag att utbilda förtroendevalda. Också detta team består av förtroendevalda på facklig tid förhandlad med Region Skåne. Utbildningsteamets ledare utses av avdelningsstyrelsen. Teamledaren utser i sin tur teammedlemmar i samråd med avdelningsstyrelsen.

Team privata 

Team privata är ett team med två olika uppdrag. Det består dels av att vara stöd till enskilda medlemmar som vänt sig till Vårdförbundet Direkt men även till förtroendevalda inom privata sektorn. I det uppdraget ingår även inflytandeförhandlingar med arbetsgivare t.ex. lönerevision eller organisationsförändringar.

Det andra uppdraget är som regionalt skyddsombud (RSO) och har därmed tillträde till arbetsplatser där skyddskommitté eller förtroendevalda saknas. RSO uppdraget är mer inriktat mot arbetsmiljöarbete. Teammedlemmarna i Team privata utses av avdelningsstyrelsen.

Kommuner

Kommunteam finns inte. Den organisationen är uppbyggd annorlunda i och med att varje kommun är sin egen huvudman. Det gör att medlemsunderlaget ofta är för litet för att kunna bedriva fackligt arbete på särskilt förhandlad tid. I varje kommun ska finnas ett huvudskyddsombud som är utsett av avdelningsstyrelsen i samråd med övriga förtroendevalda i kommunen. I mindre kommuner arbetar huvudskyddsombuden på den tid som arbetsgivaren kallar, plus minus förberedelsetid. I större kommuner kan finnas viss facklig tid. Huvudskyddsombuden har direkt kontakt med avdelningsstyrelsen som ger råd, stöd och direktiv för arbetet.