Presentation av Viviana Lundberg

Nominerad till styrelseledamot.

Beskriv din yrkesbakgrund

Arbetat som undersköterska i många år på neonatal, medicinsk akutvård och kortvården. Tog sjuksköterskeexamen 2018. Arbetat som sjuksköterska ca 1 år på Neonatal i Helsingborg.

Beskriv din fackliga bakgrund

Ordförande i Elevkåren under gymnasiet. Under sjuksköterskeutbildningen ordförande i Vårdförbundet Student 2016 - 2018. Var sammankallande i nationella studentfackliga nätverket Sveriges Hälso- och Sjukvårdsstudenter 2017-2019.
Ordförande i ENSA - Europeiska Sjuksköterskestudentorganisationen from 2019. Förtroendevald sedan november 2018 på Neonatal i Helsingborg.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till styrelseledamot?

2018 intresserad av att bli aktiv i Vårdförbundet, men valde att avvakta och skaffa sig arbetslivserfarenhet först. Upplever att det finns behov av yngre styrelserepresentanter, vilket jag anser att jag är en representant för.

Styrelsearbetet behöver förnyas, bli mer tydligt och ha framtidsfokus. Jag har skaffat mig unik kunskap som deltagare/ledare i Studentorganisationens och ENSA:s arbete, bland annat vid möten med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och arbetsgivarrepresentanter.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Sprida kunskap om akademisk specialisttjänstgöring (AST), skapa fler möjligheter till AST, ha framtidsfokus. Skapa medvetenhet om yngre medlemmars rörlighet på arbetsmarknaden. Medlemskap, tydlighet, kommunikation och delaktighet.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna
för dig?

  • Fler medlemmar
  • Starka förtroendevalda
  • Kommunikation, synlighet och delaktighet behöver förbättras.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Struktur internt, lokal strategi som är tydlig och kan brytas ner med uppgifter beskrivna för olika roller. Vårdförbundet behöver se sig som experter där vi förtroendevalda företräder våra medlemmar på olika arenor. Allt är inte en förhandlingsfråga det behövs andra former för samarbete med arbetsgivaren.

Vårdförbundet bör delta i forum för kommande kompetensförsörjningsplaner. Det behövs en ny mediakultur i Vårdförbundet avseende digitaliseringsfrågor; lokala sociala medier, var kan Vårdförbundet nå ut, hur kan Vårdförbundet nå ut?

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Självförtroende - anser det självklart att inte be om lov att få vara med och förändra. Vårdförbundet ska vara med vid bordet, min generation är mer rebellisk och respekterar inte hierarkier.

Vårdförbundet är inte starkare än vår svagaste spelare. Få alla medlemmarna med oss. Var är det Vårdförbundet brister? Förändra, skapa struktur som fungerar för alla. Lagarbete behövs.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Höga förväntningar på att kunna vara med och förändra och påverka. Skaffa mig insikt och erfarenheter av arbetet. Roligt och utmanande!

Är det något du vill tillägga eller fråga om?

Sluta prata profession som enkel fråga tala om att Vårdförbundet är ett fackförbund, vi som är medlemmar!! Inkludera - prata villkor generellt tydlighet synlighet kommunikation ge alla en röst.
Lokalt samarbete viktigt.