Här hittar du vanligaste frågorna och svaren när det gäller löneavtalet

Frågetecken

Hur har Vårdförbundet Avdelning Skåne förhandlat våra löner?

Det centrala löneavtalet tecknades mellan Vårdförbundet nationellt och SKL (Sveriges kommuner och landsting) den 16/5-19. Efter det har vi träffat region Skåne och åkt runt till alla våra 33 kommuner och 11 Sobona-företag.

Syftet med dessa överläggningar har varit att gå igenom det centrala avtalet för att se att båda parter tolkat det lika. Sedan tecknar vi ett lokalt kollektivavtal om lön och andra villkor (LOK). Efter det börjar arbetsgivarens arbete kring löneprocessen. Lönesamtal ska hållas och sedan resultatsamtal.

Varför gick ni med på ett avtal utan fast summa?

Vårdförbundet och SKL har sedan 2011 ett så kallat sifferlöst avtal med individuell och differentierad lönesättning. Inga löner sätts via centrala avtal i procent. Det är istället chefs-medarbetarmodellen som gäller (även kallad dialogmodellen).

Att man väljer att göra så här beror på att industrin är normerande för lönerna på arbetsmarknaden, då exporten avgör Sveriges ekonomi. Inget förbund får då teckna ett siffersatt avtal som överstiger det s.k. ”industrimärket”.

Vi har också erfarit att vid de tillfällen Vårdförbundet haft fasta procent om ett lägsta lönepåslag i avtal blev det oftast tolkat som maxpåslag för arbetsgivaren. När parterna införde sifferlösa löneavtal kunde vi kringgå detta och därmed har den faktiska lönen ökat. Totalt sett har Vårdförbundets medlemmar vunnit på sifferlöst avtal. Under åren 2014 - 2016 har Vårdförbundets medlemmar fått i snitt 16.65 % och industrin 9.09 %. Dock är vi inte nöjda med detta då vi ser att vissa arbetsgivare, t.ex. Region Skåne, inte levererat lika bra. En bra arbetsgivare när det gäller lönepolitik utnyttjar det faktum att ett sifferlöst avtal inte har ett tak medan en sämre arbetsgivare utnyttjar faktumet att det inte finns någon botten. Därför måste vi jobba vidare för högre lön och bättre löneutveckling.

Ni har ju sagt att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kr, varför blir det inte så?

Det är sant att våra yrkande i avtalsrörelsen bl.a. var 10 000 kr till ca 25 % av våra medlemmar som är särskilt yrkesskickliga. Denna summa vill vi ska vara utanför den årliga lönerevisionen. Avtalet som tecknades i maj med hjälp av medlare bestämmer dock inga summor, men det finns nya skarpa skrivningar som kan hjälpa oss att nå målet.

Vissa arbetsgivare har anammat Vårdförbundets yrkande och har för avsikt att höja månadslönen med 3 000 kr per år under avtalsperioden till dem som bedöms särskilt yrkesskickliga. Vårdförbundets mål är fortfarande att särskilt yrkesskickliga behöver en ordentlig löneinjektion med 10 000 kr/månad under denna avtalsperioden! Vi ger inte upp trots att i en del fall visar årets lönerevision tydliga brister i arbetsgivarens prioriteringar av särskilt yrkesskickliga.

Hur kan Vårdförbundet godkänna dessa urusla löner?

Det är en vanlig myt att Vårdförbundet och/eller lokalt förtroendevalda från Vårdförbundet godkänner löner. Så är ingalunda fallet. Det enda vi eventuellt skriver under är att vi tagit emot listan, INTE att vi på något sätt godkänt den.

Arbetsgivaren sätter lönen, fördelar pengar och får därmed själv ta ansvar för sin lönesättning. Vi godkänner ingens lön. När det är dags för löneavstämning mellan kommunerna, regionen och Vårdförbundet kommer vi att analysera löneutfallet, lönespridningen och löneprocessen, vi kommer då att vara oeniga i de fall där det inte fungerat. Alla avstämningsprotokoll kommer gås igenom noggrant för fortsatt analys av löneprocess och löneutfall.

Kan vi strejka?

Strejk är en s.k. stridsåtgärd och när vi är bundna av ett avtal råder det fredsplikt och därmed kan vi inte strejka. Fredsplikten gäller även lokala åtgärder i Skåne eller i en kommun eftersom att det finns ett centralt gällande avtal.

Vad gör vi då om inte arbetsgivaren levererar?

I det treåriga avtalet finns det möjlighet för oss att säga upp avtalet redan nästa år, 2020-12-31. Om avstämningarna och de särskilda analyserna visar att arbetsgivaren inte levererar och lever upp till avtalet i år och nästa år är det stor risk/möjlighet att Vårdförbundet säger upp avtalet. Vårdförbundet avdelning Skåne kommer att jobba för att så sker om inte våra arbetsgivare levererar!

Varför gör Vårdförbundet inget för våra löner?

Vi har träffat högsta ledningen i våra kommuner och i regionen, samt samtalat med politiker om avtalet och vad som krävs för att behålla och rekrytera barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor. Vi kommer fortsätta påverka på alla tänkbara sätt. Ni ska veta att vi jobbar hårt i frågan kring lön!

Vad kan vi medlemmar själva göra?

För att öka kraften i det som förtroendevalda jobbar med mot arbetsgivaren, är det bra om vi alla medlemmar jobbar på med påverkan. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något! Kontakta media, skriv vykort till politikerna i stora mängder och engagera er i lönefrågan på sociala medier. Detta kan skapa stor kraft och påverkan. Prata med dina kollegor. Låt inte engagemanget stanna i fikasoffan. Vårdförbundet stöttar och tillhandahåller material. Hör av er så hjälps vi åt!

Om jag går ur Vårdförbundet får jag min högsta löneökning!

Vi har full förståelse för ilskan och frustrationen som känns efter årets lönerevision. Vi med särskilt förtroendeuppdrag (styrelse och Skåneteam) har kvar våra anställningar i kommun och region. Vi får därmed samma löneutveckling som övriga medlemmar och tjänar inte mer ekonomiskt på våra uppdrag. Vi känner samma sak, men är dock övertygade om att vi måste vara många för att gemensamt åstadkomma en förändring. Ibland kan det kännas hopplöst men vi behöver samla kraft av varandra och ta fajten. Vi kommer inte att ge upp när det gäller våra löner!

Fungerar det annorlunda i kommuner kontra region?

Ofta fungerar löneprocessen bättre i kommuner än regioner. Kommunerna har i en del fall avsatt mer procentuell ökning för våra medlemmar. Men vi har också t.ex. två kommuner där Vårdförbundet avdelning Skåne begärt central konsultation och en kommun där vi har genomfört traditionell förhandling. Vi anser att regionens och även vissa kommuners dåliga ekonomi inte vara skäl nog att hålla tillbaka våra löner. På lång sikt kommer det att kosta mer att inte satsa på oss medlemmar.

Vi ser stora risker för uppsägningar vilket i sin tur leder till sämre vård som inte är tillgänglig eller jämlik. Vi ser också att patientsäkerheten äventyras och att arbetsmiljön för Vårdförbundets medlemmar försämras avsevärt.

Vad gör man centralt?

Vårdförbundet avdelning Skåne har regelbunden kontakt med Vårdförbundets förhandlingschef och förhandlare som i sin tur rapporterar allt som inte fungerar i avdelning Skåne till SKL.

Workshop SKL 23/9; Enligt det centrala avtalet ska ett antal regioner och en kommun delta i ett nätverk och workshop för att arbeta med processen för bättre löneutveckling och lönespridning. Skåne är en av regionerna tillsammans med Blekinge, Östergötland, Västerbotten, Stockholm och Västra Götaland. Redan vid första mötet fick Region Skåne insikt i en hel del av bristerna och även lärdom om hur de bättre kan arbeta med löneprocessen jämfört med andra regioner.

Min arbetsgivare säger att man måste vara specialistsjuksköterska/fyllt 45 år/varit anställd i 15 år på samma arbetsplats för att räknas som särskilt yrkesskicklig. Hur kan ni ha gått med på det?

Kriterierna kring de särskilt yrkesskickliga har fastställts lokalt. Det har sett lite olika ut i de olika förvaltningarna inom Region Skåne hur pass detaljerade dessa varit i löneöverläggningarna på förvaltningsnivå. Vårdförbundet och Region Skåne är överens om att statistik visar att löneutvecklingen nästintill planar ut helt efter man fyllt 45 år. I de fall man kommit överens om tydliga begränsningar i löneöverläggningen så har Vårdförbundet ändå menat att det inom detta måste finnas utrymme till individualitet, d.v.s. det kanske finns en medarbetare som är 44 år som är “stommen” i verksamheten. Då ska ju denna kunna räknas som särskilt yrkesskicklig även om denne inte fyllt 45 år.

Arbetsgivaren har dock på en del ställen varit väldigt tydlig med begränsningar på en del ställen, detta är deras prioritering och den får de stå för själva. Vi är inte överens med arbetsgivarna om att det ska finnas så tydliga begränsningar att det inte kan finnas utrymme för individualitet i tolkningen.

Vad har vi för kriterier för särskilt yrkesskickliga på just vår verksamhet?

Om du är osäker på vad Vårdförbundet och kommuner/Region Skåne/Sobonaföretag kommit överens om rörande just er verksamhet, kolla med din lokalt förtroendevalda! Har ni ingen lokalt förtroendevald? Hör då av er till Vårdförbundet Direkt på tel 0771-420420 mellan kl 8:00 – 18:00. Det är bra att ha en lokalt förtroendevald för Vårdförbundet! Man kan då få mer inflytande över löneprocessen, t.ex. genom att påverka lokala lönekriterier. Här hittar du blanketten om hur man väljer en lokalt förtroendevald

Vad händer nu?

Årets avtal blev klart under försommaren då arbetsgivaren redan satt sin budget. Vi kommer under höst och vår fortsätta ett intensivt påverkansarbete där vi förväntar oss att de skånska kommunerna och regionen avsätter tillräckliga lönemedel för att värdera Vårdförbundets medlemmar ordentligt enligt avtal.

Arbetsgivarna kommer i förlängningen inte kunna ge en god och säker vård till invånarna, politikerna kommer inte att kunna leverera på väljarnas viktigaste fråga. De särskilt yrkesskickliga är de som får vården att fungera, som gör att operationsköer betas av, att patienter får rätt och tidig diagnos, att kvinnor kan få en trygg och säker förlossning samt eftervård och att nya i yrket får en bra start och stannar kvar i vården.

Om inte de erfarna och särskilt yrkesskickliga medarbetarna får den här löneinjektionen kommer de att lämna vården! De har stått tillbaka i löneutveckling under många år, tålamodet är slut! Arbetsgivarna har i avtalet fått verktyg för att klara vården i framtiden.

Om inte arbetsgivaren levererar under år 2020 kommer styrelsen i avdelning Skåne göra allt som står i vår makt så att avtalet sägs upp. Nu är det upp till bevis!