40 miljoner till Vårdförbundets professioner i Region Östergötland

Regionstyrelsen i Östergötland har i dag fattat beslut om en satsning för löneutveckling inom Vårdförbundets avtalsområde. Målet är att stärka status och attraktivitet för alla medlemsgrupper inom Vårdförbundet.

Vi välkomnar satsningen på alla fyra professioner som Vårdförbundet organiserar!

När styrelsen i Vårdförbundet Östergötland fick möjlighet att ta ställning till vad 40 miljoner kronor som är avsatta för Vårdförbundet ska användas till när bonussystemet ska bort var det inte helt enkelt, men att få in pengarna i medlemmarnas grundlön 2020 är det bästa. Vårt ställningstagande i frågan följer vårt centrala avtal HÖK19 där Vårdförbundets utgångspunkt är prioritering av särskilt yrkesskickliga. Hamnar pengarna på grundlön kan arbetsgivaren aldrig ta tillbaka de pengarna och finns pengarna i medlemmarnas fasta grundlöner så bygger det in mer pengar i systemet för framtida löneutrymme.

Vårdförbundet ser inte att 24sju-bonusen har gett önskvärd effekt under dessa år, det har snarare skett en försämring av bemanningen i Regionen på totalen. Det finns enskilda medlemmar som kommer förlora pengar när bonussystemet tas bort. Arbetsgivaren har via 24sju-bonusen signalerat att de satsar på ”huvuden” på schemarader i 24sju-vården – inte vilka de är, vilken kompetens de besitter och vad de faktiskt kan och gör. Vårdförbundet menar att grundlön och löneutveckling avsevärt måste förbättras och där satsningar måste ske på de med hög kompetens och erfarenhet som väljer att stanna kvar i Regionen – oavsett verksamhet och profession.

Vårdförbundet ser stora bekymmer i hela Regionen kring arbetsmiljö och en felvärdering av alla fyra professioner som vi företräder oavsett öppenvård eller slutenvård. Årets löneöversyn har inte gett önskvärt resultat på utfall och det krävs mer resurser till lönesatsningar på våra fyra professioner för att behålla och rekrytera – oavsett verksamhet.

Bakgrund

Vårdförbundet var inte delaktiga vid införandet av bonussystemet och ville inte teckna avtal kring densamma. Vi hade haft långt gångna diskussioner med arbetsgivaren om en arbetstidsförkortning inom 24sju-vården som enligt arbetsgivaren ej var möjlig att genomföra på grund av bemanningsbrist. Vi såg en stor orättvisa i att bonussystemet inte omfattar samtliga 24sju-verksamheter och därmed inte alla Vårdförbundets medlemmar i 24sju-verksamheter. 

Vårdförbundet menar att det sker en flykt av legitimerade yrken generellt från vården. Orsaken till denna flykt är bland annat arbetsmiljöproblem, hög arbetsbelastning samt dålig löneutveckling under ett yrkesliv. I 24sju-vården råder vårdplatsbrist och försämrad tillgänglighet. Men i primärvård och öppenvård finns samma typ av problematik kring tillgänglighet och arbetsmiljö. Många medlemmar väljer bort Regionen för bättre villkor hos andra arbetsgivare. Vårdförbundets medlemmar tar ett stort ansvar för vården som bedrivs i Regionens regi.

Arbetstid

De olika arbetstidsmodellerna som tillämpas i Regionen och fungerar olika väl eftersom de alla bygger på att verksamheten har en god grundbemanning. När detta inte är fallet så ger inte en arbetstidsmodell önskad effekt. Vårdförbundets medlemmar har erbjudits olika modeller och varianter kring arbetstid och schemamodeller men densamma har också använts som ekonomisk regulator som i svåra tider riskerar att dras tillbaka. Vi menar att det är ett kortsiktigt tänk från arbetsgivarens sida och inte hållbart på sikt.

Oavsett vilket avtal kring arbetstid som tillämpas i verksamheten är ett stort grundproblem att många inte orkar jobba heltid och att man, trots lagstadgade arbetstidsmått, ändå jobbar övertidspass och dubbelpass. Värdet av en arbetstidsförkortning blir i detta läget ointressant eftersom det i realiteten inte kan tillämpas. Arbetstidsmodeller ska följas upp kontinuerligt för att säkra upp värdena i dem och för att granska följsamhet gentemot centrala avtal samt hur väl de fungerar i rådande verksamheter.

Arbetsmiljö

God arbetsmiljö är av stor vikt, men vi upplever att ledarskapet brister i många avseenden, men konkret handlar det bland annat om bristen på hälsosam schemaläggning. Många medlemmar vänder dygnet flera gånger i veckan och det är ohållbart ur hälsosynpunkt. Dubbelpass och extrapass gagnar varken medarbetaren eller vården som bedrivs och bör ske i yttersta nödfall, men de senaste åren har detta normaliserats och blivit vardag.


Satsningen som arbetsgivaren Region Östergötland väljer att göra på Vårdförbundets avtalsområde 2020 är viktig för att säkra kompetensen. Det är också följden av ett viktigt påverkansarbete för att lyfta lönerna till Vårdförbundets legitimerade professioner.

Nu börjar arbetet med att få till den lokala processen 2020 och här måste vi alla hjälpas åt!

 

Styrelsen Vårdförbundet avdelning Östergötland