Chefsenkät

Hej alla Kronobergs chefsmedlemmar. Har ni tagit del av Vårdförbundets chefs- och ledarenkät?

Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar en ny rapport från Vårdförbundet med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

I rapporten framkommer bland annat att vårdens personalbrist skulle kunna lösas genom att huvudmännen ger chefer mandat att rekrytera personal med hjälp av attraktiva villkor som högre lön, kompetensutveckling för att specialisera sig och arbetstider som ger vila och återhämtning. Samtidigt signalerar cheferna att man behöver mer ledarskapsutveckling, bättre administration och digitala verktyg som ger stöd i utförandet av uppdrag.

Vår förbundsordförande Sineva Ribeiro har i uttalanden om rapporten sagt:

- Vårdförbundet har tusentals chefsmedlemmar som brinner för sina samhällsuppdrag, men som är frustrerade över bristande organisation, stora personalgrupper och att de har otillräckliga mandat att sätta löner. Vår rapport visar att hälso- och sjukvårdens chefer kämpar med att leda sin verksamhet på ett patientsäkert sätt inom en hälso- och sjukvård i stor omställning.

- Vårdens chefer och ledare har nyckelroller i att utveckla hälso- och sjukvården för patienter och medarbetare. Vårdförbundet uppmanar både politikerna och vårdens huvudmän i form av landstingen, regionerna och kommunerna att lyssna på cheferna. Cheferna måste få mer professionella, realistiska och moderna förutsättningar att ge svenska folket en vård i världsklass.

 Vårdförbundets och våra chefsmedlemmars förslag på lösningar:

  1. Sänk antalet medarbetare per chef till 10-25 personer. Chefer ska leda ett rimligt antal medarbetare för att kunna göra ett bra jobb.
  2. Rätt att sätta lön för att lyckas rekrytera. Ansvar och befogenheter måste överensstämma bättre. Exempelvis måste cheferna ges mandat att sätta individuell och differentierad lön för att attrahera och behålla medarbetare.
  3. Administration som hjälper - inte stjälper. Felriktad administration och en icke fungerande förvaltningsorganisation skapar idag omfattande merjobb för vårdens chefer.
  4. Ledarskapsutveckling och egen mentor. Alla chefer måste få fortlöpande utbildning och tillgång till mentorer, inom ramen för ordinarie arbetstid.
  5. Låt cheferna ta täten i digitaliseringen. Öka takten mot ”vision E-hälsa” och involvera cheferna i beslut och implementering.
  6. Ställ om till personcentrerad vård. Vårdförbundet vill se en personcentrerad nära vård med jämlik hälsa för alla. Cheferna är nyckelpersoner i den utvecklingen. Staten bör visa vägen genom att i ett första steg avsätta 100 miljoner kronor för att bidra till fortsatt utveckling på området. 

Känner ni igen er i rapporten och håller ni med om ovanstående? Är det något som behöver prioriteras framför något annat från det lokala perspektivet här i Kronoberg?

Det jag saknar men tycker är nödvändigt utöver det som lyfts här så är det löneutvecklingen för er som chefer i vården på olika nivåer.

För att ta del av rapporten i sin helhet se bifogad PDF.

I tidigare utskick har jag skrivit om arbetsmiljöverkets inspektion av första linjens chefer i slutenvården. Arbetsgivaren Region Kronoberg fick en hel del med sig att jobba med utifrån det första resultatet och har fått komplettera åtgärder under resans gång.

Efter sista mötet i maj så är ärendet avslutat och Region Kronoberg har fått i uppdrag att jobba vidare med:

  • Lägga till frågor om chefernas arbetsmiljö i SAM
  • Göra specifika chef till chef frågor i mallen för medarbetarsamtal
  • Lägga till chefsperspektivet i mallen för Risk- och konsekvens analys
  • Följa upp riskerna för chefer i en handlingsplan

Budskapet från arbetsmiljöverket till verksamhetscheferna var att ta sitt arbetsmiljöansvar och att använda sig av de verktyg som finns, riskbedömningar ska göras och att arbetsmiljöverket kommer att göra stickkontroller.

Ni som är chefer hos andra huvudmän kan reflektera hur er arbetsmiljö är och hur man arbetar med dessa frågor hos er.

Ni är varmt välkomna att lämna synpunkter och medskick på aktiviteter för er chefsmedlemmar under höst/vinter men även när vi snart ska påbörja verksamhetsplanering 2019.

Allt gott // Anna Seiborg Kidell

Chefsenkät -rapport