Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Kongress, anslutningsgrad och rapport från styrelsens senaste strategidag

Kongress, anslutningsgrad och rapport från styrelsens senaste strategidag. Här är den senaste information till dig som är förtroendevald på arbetsplatser i Jönköpings län.

Kongress 2018

Nu drar det nya verksamhetsåret 2018 igång på allvar. Det väntas en hel del händelser i Vårdförbundet, inte minst med tanke på att det är kongressår i år. Vårdförbundet har kongress vart fjärde år. På kongressen kommer vi fatta beslut inför kommande kongressperiod. Dessa beslut ska ge oss en viljeinriktning som vi vill uppnå. På kongressen sker även val av förbundsstyrelse, förbundsvalberedning och förbundsrevisorer. All information om kongressen hittar du på Vårdförbundets kongresswebb som uppdateras löpande med handlingar och ny information. På kongressen deltar 190 kongressombud och förbundsstyrelsen. Antalet kongressombud fördelas per avdelning utifrån antalet yrkesverksamma medlemmar. Vårdförbundet avdelning Jönköping har 8 kongressombud, ta gärna kontakt med någon av dem om du vill diskutera någon fråga kopplat till kongressen.

Viktigt att vara många!

En stor fråga för Vårdförbundet är att vi behöver vara många. Det är viktigt av flera olika anledningar,  bland annat för att vi fortsättningsvis ska ses som ett starkt förbund och på så vis får ett starkt mandat att även i framtiden kunna förhandla och teckna förmånliga och bra kollektivavtal. Där är anslutningsgraden avgörande för om arbetsgivaren tar oss på allvar. I slutet på 2017 genomfördes en värvningskampanj där utfallet nya medlemmar blev högre än tidigare kampanjer. Där såg vi att de som lyckats värva nya medlemmar i stor utsträckning var ni som är förtroendevalda på arbetsplatserna. Det visar att ni är oerhört viktiga, att ni gör skillnad och att ni gör ett fantastiskt jobb! Det är också ni som i allra högsta grad möter medlemmar och icke medlemmar ute i verksamheterna. Så stort tack för ert engagemang!

Sammanfattning från diskussionerna vid styrelsens strategidag den 17 januari

Sveriges kommuner och landsting, SKL, arbetar för att komma fram till en gemensam syn på hälsosamma arbetstider. Det gäller att öka kunskapen hos chefer, skyddsombud och fackliga företrädare om lagar och det systematiska arbetsmiljöarbetet. En grundfråga är vad som ska anses vara natt­arbete. Det har betydelse för de som arbetar rotation, både natt och dag. Arbetsgivaren anser att natt är mellan 00-06 medan Vårdförbundet anser att natt är mellan 22-06. Definitionen av nattarbete har betydelse för hur scheman ska förläggas utifrån ett hälsoperspektiv och vilken veckoarbetstid som blir aktuell.

Det är viktigt att tänka nytt i frågan och inte bara kartlägga hur det ser ut idag. Arbetstiden anpassas efter vårdtagarens behov av vård. Viktigt är också hur vi arbe­tar med frågan strategiskt. 

Det har gjorts en genomgång av alla verksamhetsområden. Den gav en ganska enhetlig bild vad gäller arbetsmiljön, med underbemanning och en för hög arbetsbelastning för våra medlemmar. Detta har lett till ökade sjukskrivningar, det försvårar vid rekrytering och hela avdelningar har fått stänga på grund av personalbrist. Vårdförbundets uppfattning är att förbättringar behöver göras vad gäller löneutveckling, schema och återhämtning för att få behålla och rekrytera nya medarbetare.  Frågan om arbetsmiljön är högst aktuell på Höglandssjukhuset just nu där ytterligare en vårdavdelning ska stängas på grund av brist på sjuksköterskor. Vi vill gärna träffa medlemmar på Höglandssjukhuset och prata om situationen där och har därför bjudit in till ett drop-inmöte den 8 februari.


Hur ska Vårdförbundet arbeta strategiskt för att förbättra arbetsmiljön för våra med­lemmar? Hur ska vi göra det som inte fungerar idag bättre? Vi tror att det bland annat handlar om att olika vårdverksamheter behöver samarbeta och inte se varandra som konkurrenter. Det behövs skapas förståelse och goda förutsättningar. Vårdförbundet planerar därför att under våren att träffa politiker, verksamhetsdirektörer och HR-chefer för att samtala om arbetsmiljö, villkor, karriär, kompetensutveckling och personcentrerad vård.

GDPR

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Styrelsen samtalade kring den nya förordningen och vilka konsekvenser den kommer få. Information om GDPR har gått ut via mail till alla förtroendevalda.

Årsrapport 2017

Här kan du läsa årsrapporten som beskriver och analyserar verksamheten i avdelning Jönköping 2017.

Medlemsstatistik

Styrelsen tittar lite närmare på medlemstatistiken och konstaterar att vi har en hel del utmaningar, inte minst inom kommunal och privat verksamhet. Medlemsantalet inom Regionen är i stort sett oförändrat, vilket i sig är utmanande eftersom andelen av våra yrkesgrupper totalt har ökat. Vi ser även att andelen som lämnar förbundet pga av byte till annat yrke ökar, även bland nya i yrket. Vill du veta mer om medlemsutvecklingen under 2017 så hittar du mer information i årsrapporten.

Verksamhetsplanering 2018

Styrelsen gick igenom verksamhetsplanen och utsåg en ansvarig för de olika aktiviteterna under året. 

  • Vi tar nya tag och fortsätter att arbeta för omställningen till personcentrerad vård. Vi kommer att göra studiebesök på arbetsplatser som arbetar personcentrerat, samla in goda exempel och sprida dessa vidare. Vi tänker även fortsätta med arbetet med att vår studiecirkel används i omställningen till personcentrerad vård. En del i det arbetet blir att följa upp de studiecirklar som genomförts. Det planeras för en gemensam träff för förtroendevalda och verksamhetschefer i kommunerna i augusti under temat.
  • Vi prioriterar arbetet för ett hållbart yrkesliv. I maj anordnas en förtroendevaldsdag på temat Vårdmiljö. Vårdförbundet kommer träffa politiker för att prata om våra medlemmars arbetsmiljö, dels med tanke på valet 2018 men även budgetarbetet 2019. Det planeras även workshops i ämnet för arbetsgivare, politiker, förtroendevalda och medlemmar inom kommunal vård.
  • Vår kunskap ska värderas rätt. Därför prioriterar vi att arbeta för högre löner och bättre karriärmöjligheter. Vi arbetar med löneprocessen tillsammans med de förtroendevalda. Vårdförbundet kommer i olika sammanhang belysa hur våra medlemmar är felvärderade och hur vår löneutveckling och lönespridning ser ut idag. 
  • Medlemrekryteringen är ett område vi arbetar med hela tiden. Det planeras anordnas yrkescaféer för medlemmar och icke-medlemmar från alla fyra yrkesgrupperna vid sex tillfällen under året på olika orter i länet. Först ut blir den 6 mars i Tranås.

Val av regionalt skyddsombud

Styrelsen valde Eva Georgsson till RSO, Regionalt skyddsombud, för 2018.

Du hittar alla våra aktiviteter i Aktiviteter & Utbildningar
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -